การจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดคุณลักษณะ

มาตรฐาน (Standardization) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) และเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาสินค้าและบริการสู่ความมีมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง วศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญ รวมถึงมีทรัพยากร และมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงเกิดแนวความคิดที่จะมีส่วนในการพัฒนามาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ วศ. จึงปรับบทบาทมาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ใช้อ้างอิงภายในประเทศ ซึ่ง วศ. ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูงของ สมอ. จำนวน 15 สาขา นอกจากนี้ วศ. ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) ในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางสาขาไปสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับในระดับสากล

 

logo 1 operation logo 2 articlelogo 3 step iso

logo 4 steplogo 5 newslogo 6 piclogo 7 contact