ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ลำดับ   เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 มอก. 779-2563 ซองเอกสาร (ENVELOPES)
2 มอก. 2682-2563 เม็ดยางใช้ทําพื้นสังเคราะห์ (RUBBER GRANULES FOR SYNTHETIC SURFACES)
3 มอก. 2683-2563 พื้นสังเคราะห์ (FLOOR SYNTHETIC)
4 มอก. 3056-2563 มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง (SKIM COAT MORTAR)
5 มอก. 3057-2563 มอร์ตาร์เทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง (SELF-LEVELING MORTAR)
6 มอก. 3126-2563 ถาดพลาสติกสำหรับรองรับกระเป๋าสัมภาระ (BAGGAGE TUBS)

  << ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                                                          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>