Thai English 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่47/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเป ณ จังหวัดสตูล

E21 4 E21 2

E21 3 E21 1

 

            ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิจัยของกองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารเฉพาะถิ่นจากพริกไทยสุไหงอุเป ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
            ปัจจุบันสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากได้รับการรับรองเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก โดยหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาจังหวัดสตูลในทุกด้านเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก พริกไทยสุไหงอุเปเป็นพริกไทยพื้นถิ่นที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสตูล มีเม็ดขนาดเล็ก มีรสเผ็ด และกลิ่นหอมฉุนที่เป็นเอกลักษณ์ เกษตรกรในพื้นที่อยู่ระหว่างขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสร้างสินค้าที่เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัด โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการแปรรูปโดยใช้พริกไทยสุไหงอุเปเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชในท้องถิ่น ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเปที่มีรสชาติเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปผลิตซอสพริกไทยที่มีอัตลักษณ์เป็นสินค้าของชุมชน ช่วยส่งเสริมพริกไทยสุไหงอุเปให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่46/2566) วศ.อว. ประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นการให้บริการด้าน วทน. ที่มีคุณภาพ

E20

 

            เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในประกาศนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Quality Policy) เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเป้าเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
            โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า การออกนโยบายคุณภาพดังกล่าวของ วศ. มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ดังนิยามนโยบายคุณภาพของ วศ. “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการให้บริการและสนับสนุนการให้บริการ งานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และเครือข่ายพันธมิตร”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่45/2566) วศ.อว. ร่วมคาราวานวิทย์ฯ อพวช. เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน จ.ชลบุรี

E20 1 E20 4

E20 3 E20 2

 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2566 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน แต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริงและประสบการณ์จริง ผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคําตอบด้วยตัวเอง ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนําความรู้นําไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
            ในปี 2566 นี้ วศ. นำชุดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “เล่นแร่แปลธาตุ” ผ่านเกมบิงโกตารางธาตุ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตารางธาตุให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ช่วยให้ครู นักเรียนและประชาชนทุกคน สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวด้วยวิธีการง่ายๆ สนุกสนานและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่44/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

E19 1 E19 4

E19 3 E19 2

 

             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) นำโดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่43/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับขึ้นรูปด้วย “ดอกม่วงเทพรัตน์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

 

E18 3 E18 2

E18 1 E18 4

 

           4 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ครั้งที่ 24 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
            ในโอกาสนี้ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับด้วยดอกม่วงเทพรัตน์ จำนวน 68 ดอก เนื่องในโอกาสที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในปี 2566 ซึ่งตรงกับปีนักษัตร ปีเถาะหรือปีกระต่าย แจกันเซรามิกดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน วศ. โดยการปรับปรุงส่วนผสมของเนื้อดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำมาสานเป็นตะกร้าลายกระต่าย และขึ้นรูปเนื้อดินเป็นดอกม่วงเทพรัตน์ พร้อมกับการเลือกใช้สีเคลือบเนื้อดินเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับสีจริงให้มากที่สุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานการวิจัยและพัฒนาเซรามิกที่โดดเด่นของ วศ.อว.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่42/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมเรียนรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการตามมาตรฐานสากล มุ่งผลักดันวารสารผลงานวิชาการของกรม สู่มาตรฐานระดับชาติ
  2. (ข่าวที่41/2566) วศ.อว. สร้างจิตสำนึกบุคลากร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
  3. (ข่าวที่40/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566
  4. (ข่าวที่39/2566) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA)”
  5. (ข่าวที่38/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)”
  6. (ข่าวที่37/2566) วศ.อว. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนฯ ครั้งที่ 2 รองรับการขยายภารกิจขององค์กร
  7. (ข่าวที่36/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย”
  8. (ข่าวที่35/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ”
  9. (ข่าวที่34/2566) วศ.อว.ร่วม​ปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพกาแฟโรบัสต้ากับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ผลิต​กาแฟ​ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร
  10. (ข่าวที่33/2566) 132 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน