ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 235/2566) วศ.อว.หนุนบุคลากรต่อยอดการพัฒนาบริการใหม่ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

F147 1 F147 2

F147 3 F147 4

 

              วันที่ 8 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) สำหรับการพัฒนาบริการใหม่ๆ การปรับกระบวนการทำงาน และการนำใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัล รวมทั้งเรียนรู้ประโยชน์ของการทำ Enterprise Architecture และปัจจัยต่อความสำเร็จในการนำมาใช้ในองค์กร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมองเห็นภาพรวมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำแผนดิติทัลให้เหมาะสมและตรงกับเป้าหมายขององค์กรในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และ อ.ศิรินาถ สรศักดิ์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 234/2566) วศ.อว. จับมือท้องถิ่นสมุทรสงคราม เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก พื้นที่อัมพวา สมุทรสงคราม

F146 1 F146 3

F146 4 F146 2

 

            วันที่ 8 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก และการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งเบื้องต้นด้วยเครื่องมือภาคสนาม" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการท้องถิ่นและผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            นางสาวภัทริยา ไชยมณี กล่าวว่า วศ. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อละสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนระดับฐานราก ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบบำบัดน้ำเสียและการทดสอบน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น" จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของ วศ. โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายและเหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก ช่วยสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
             ด้านนายอมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ เสียงความสั่นสะเทือน กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ วศ. ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ด้าน กฎ ระเบียบด้านสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่
             นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ วศ. จัดให้มีเวทีอภิปรายและแบ่งกลุ่มทดสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผิวดิน เบื้องต้นด้วยเครื่องมือภาคสนาม โดยคาดหวังให้บุคลากรท้องถิ่น และผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว มีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งฯ กิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 233/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เยี่ยมชม lab และหารือประเด็นการทดสอบถังดับเพลิง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน

F145 1  F145 2

F145 4 F145 3

 

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ให้การต้อนรับ นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 และนายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกองวัสดุวิศวกรรม ณ ห้องประชุม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            ในการนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้ส่งตัวอย่างถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบที่ วศ. จำนวน 300 ถัง ในรายการทดสอบความทนแรงดันที่ 250 บาร์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 881-2532 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ขณะฝึกซ้อมการดับเพลิง ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้หารือแนวทางความร่วมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ์ถังดับเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและครอบคลุมการใช้งาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน รวมไปถึงความปลอดภัยในการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 232/2566) วศ.อว. เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"

F144 6 F144 4

F144 5 F144 1

 

            วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (THAILAND RESEARCH EXPO 2023)” ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โอกาสนี้ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
            ภายในงานดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าร่วมนำผลงานวิจัยจัดแสดงในภาคนิทรรศการ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ การจำแนกองค์ประกอบของกลิ่นพริกสายพันธุ์ไทย และการพัฒนามาตรฐาน เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากกัญชง : เฮมป์ครีตบล็อก และเฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด และภาคการประชุม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การตรวจประเมินแบบทางไกล (Remote Assessment) ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus ชั้น 22 และเรื่อง การศึกษาผลกระทบของการเยื้องศูนย์กลางแรงของเครื่องทดสอบแรงในการสอบเทียบ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus 9 ชั้น 22
            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจผลงานของ วศ. สามารถเยี่ยมชมได้ทั้งภาคนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 และภาคการประชุม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (THAILAND RESEARCH EXPO 2023) ได้ที่ https://www.researchexporegis.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 231/2566) วศ.อว. ชวนน้องๆ หนูๆ สนุกกับกิจกรรม “ยาง..ยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566” และเชิญผู้ประกอบการและประชาชน สัมผัสนวัตกรรม CAV Proving ground ใน “งาน TechnoMart 2023” จัดพร้อมกันที่เดียวสุดคุ้ม ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

F143 4 F143 2

F143 1 F143 3

 

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว 2 กิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี ทั้งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพหลัก และงานวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2566 หรือ TechnoMart 2023 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม พร้อมทีมประชาสัมพันธ์ วศ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ บริเวณห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร สป.อว.

           งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG “For Bright & Creative Generations” โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆ นักเรียน ภายในพื้นที่ 100 ตารางเมตร กับผลงานภายใต้ Theme “ยาง ยั่งยืน DSS : Sustainable Rubber” มีกิจกรรม workshop สนุกสนานด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุที่ผลิตจากยางธรรมชาติ สร้างเป็นกิจกรรมให้เด็ก นักเรียน เยาวชน เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจพร้อมสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการของ วศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

            สำหรับงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023” เจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” เป็นเวทีจัดแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงาน อว. และพันธมิตร ตลอดจนผลงานเด่นของคนไทย ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้เลือกชม เลือกเจรจาธุรกิจ หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัย โดย วศ. ได้นำผลงาน "รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) และสนามทดสอบ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground)" ที่ได้พัฒนาวิธีการทดสอบสรรถนะและความปลอดภัยของระบบที่สำคัญในยานยนต์อนาคต ภายใต้โครงการสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) เพื่อยกระดับคุณภาพของยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ การเข้าชมนิทรรศการและผลงานทั้ง 2 กิจกรรม ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 230/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. นครนายก
  2. (ข่าวที่ 229/2566) วศ.อว. ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชง พร้อมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบฯ ชี้มาตรฐานฯ ช่วยหนุนสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง
  3. (ข่าวที่ 228/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566
  4. (ข่าวที่ 227/2566) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023” เตรียมความพร้อมการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  5. (ข่าวที่ 226/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
  6. (ข่าวที่ 225/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  7. (ข่าวที่ 224/2566) วศ.อว. เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  8. (ข่าวที่ 223/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน คณะที่ 47 ข้อกำหนดคุณลักษณะสารละลายสังเคราะห์สิ่งเทียมเลือดเพื่อการทดสอบ ครั้งที่ 2/2566
  9. (ข่าวที่ 222/2566) วศ.อว. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานตรวจประเมินและรับรองฯ รูปแบบ Peer Evaluation หนุนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  10. (ข่าวที่ 221/2566) อธิบดี วศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว