ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 230/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. นครนายก

F142 3 F142 4

F142 1 F142 2

 

              วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว ณ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
และได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการนำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วศ. ไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะกระบวนการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 229/2566) วศ.อว. ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชง พร้อมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบฯ ชี้มาตรฐานฯ ช่วยหนุนสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง

F141 2 F141 3

F141 1 F141 4

 

             “ดร.สุวรรณี แทนธานี” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กัญชงหรือเฮมป์ (Hemp) ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่นอกจากจะมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อเป็นสินค้าทั้งเครื่องสำอาง สิ่งทอ และยารักษาโรคแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำแกนกัญชง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีเป็นจำนวนมากในแปลงปลูกที่มีอยู่ทั่วประเทศมาเพิ่มมูลค่า หรือทำให้เป็น Zero Waste โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง อย่างเช่น “เฮมป์ครีตบล็อก” และ “เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           อย่างไรก็ตาม แม้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้จะมีที่มาจากงานวิจัย และบางผลิตภัณฑ์สามารถสร้างชื่อจากการประกวดผลงานในเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาแล้ว แต่การจะผลิตออกสู่ตลาดในระดับอุตสาหกรรมหรือขายเชิงพาณิชย์ได้จริงนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ด้วยผลิตภัณฑ์จากแกนกัญชงเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองรับ กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหนึ่งในองค์กรกำหนดมาตรฐาน หรือ SDO ได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้งาน ผู้ผลิตและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชงขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) ได้มีการประกาศใช้แล้ว ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฮมป์ครีตบล็อก (มอก.3490-2565) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด (มอก.3553-2566)
           “ วศ. เป็น SDO หรือองค์กรกำหนดมาตรฐานที่เป็นเครือข่ายกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง วศ.มีห้องปฏิบัติการเป็นของตัวเอง ดังนั้นในส่วนของสินค้านวัตกรรม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากแกนกัญชง จะมีการพัฒนามาตรฐานร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เช่น มทร.ธัญบุรี, มทร.อีสาน และมทร.รัตนโกสินทร์ และมีภาคเอกชน เช่น บริษัทอริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทเฮมพ์ไทย และบริษัทดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จำกัด รวมถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงเข้ามาร่วมด้วยโดยนักวิจัยจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปมาทดสอบที่ วศ. เพื่อออกเป็นค่ากำหนด มีการพัฒนาหลายสูตร และดูว่าสูตรไหนเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานเทียบเคียงกับท้องตลาด เราจะดึงตัวนั้นมาเป็นเกณฑ์กำหนด และร่างเป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้สินค้านั้นสามารถขายได้”
            ดร.สุวรรณี กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีแกนกัญชงเป็นส่วนผสม สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด ซึ่งเดิมใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน ใช้กั้นเป็นผนังห้อง โดยเป็นวัสดุที่กันความร้อน ดูดซับเสียงได้ดี คือมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวน มีความเป็นรูพรุนสูงและเบากว่าไม้อัด นอกจากนี้กันชงยังมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น จึงสามารถ ทำเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ส่วนเฮมป์ครีตบล็อก จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแกนกันชง ผสมกับตัวประสาน เช่น ปูนซีเมนต์ ยิปซัม ปูนขาวในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วขึ้นรูปในแบบหล่อ มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้
​             ผู้ประกอบการและผู้สนใจ... ชมได้ที่งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ( Thailand Research Expo 2023 )” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 228/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

F140 2 F140 4

F140 1 F140 3

 

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นสาขาที่ขยายขอบข่ายเพื่อที่จะให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 227/2566) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023” เตรียมความพร้อมการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 B32 4  B32 1

B32 3  B32 2

 

       เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043 : 2023” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 200 คน โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย และนางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       ในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO/IEC 17043 มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น โดยได้ประกาศใช้ ISO/IEC 17043: 2023 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีภารกิจและหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023 เพื่อให้ข้อมูลความรู้ ข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจากฉบับเดิม และนำไปปรับใช้ในการตรวจประเมินความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 226/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

B33 1  B33 2

B33 3  B33 4

 

       29 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวง อว. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 225/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. (ข่าวที่ 224/2566) วศ.อว. เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. (ข่าวที่ 223/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน คณะที่ 47 ข้อกำหนดคุณลักษณะสารละลายสังเคราะห์สิ่งเทียมเลือดเพื่อการทดสอบ ครั้งที่ 2/2566
  4. (ข่าวที่ 222/2566) วศ.อว. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานตรวจประเมินและรับรองฯ รูปแบบ Peer Evaluation หนุนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  5. (ข่าวที่ 221/2566) อธิบดี วศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  6. (ข่าวที่ 220/2566) อธิบดี วศ. ร่วมงานแสดงดนตรีจากวงดนตรี VRU Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลม มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หลังคว้าแชมป์การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ 2023 3rd “Nie Er” Youth Wind Brand Art Week
  7. (ข่าวที่ 219/2566) อธิบดี วศ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค
  8. (ข่าวที่ 218/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  9. (ข่าวที่ 217/2566) วศ.อว. ร่วมหารือแนวทางการเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในภาคตะวันออก
  10. (ข่าวที่ 216/2566) วศ.อว. นำผลงานวิจัยนวัตกรรมจากกัญชง ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566”