th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่38/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)”

 A252 A251

 A253 A25

 

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายกิตติไว รัตนะสินชัย ที่ปรึกษาระบบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นายเศรษฐยุส เเสงประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและคลังสินค้าบริษัท ฟู้ด โค้ทติ้งส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ
นายยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 33 คน
           หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร ยา และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหาร เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากอันตรายทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหารนั้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบ HACCP
ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่37/2566) วศ.อว. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนฯ ครั้งที่ 2 รองรับการขยายภารกิจขององค์กร

B23 4  B23 1

B23 3  B23 2

 

            วันที่ 31 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์บัณฑิต ชยานันต์นุกูล อาจารย์เหยินอวี่ถิง อาจารย์จ้าวเจ๋อ อาจารย์เฉิน จื่อหง และนางอุไรวรรณ จันทรายุ จากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุม 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 (HSK1) และภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2 (HSK2) โดยในวิชา “การเขียนพู่กันจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร วศ. มีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนและทักษะด้านภาษาจีน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน รองรับการขยายภารกิจของ วศ. ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนหรือใช้ภาษาจีนในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor 

(ข่าวที่36/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย”

 B22 4  B22 1

B22 2  B22 3

           

              วันที่ 30-31 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท ลอยด์ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 62 คน
             หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีตามระบบ GHS วิธีการควบคุมสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลและการเคลื่อนย้ายสารเคมี แนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ
             ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor 

(ข่าวที่35/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ”

B21 2  B21 1

B21 3  B21 4

 

            เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ” ณ ศาลา SML บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ให้กับผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเตรียมและการทำความสะอาดเส้นไหม การสกัดสีธรรมชาติให้สีติดคงทนทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้อีกด้วย
            ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถนำเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติไปปรับใช้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor 

(ข่าวที่34/2566) วศ.อว.ร่วม​ปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพกาแฟโรบัสต้ากับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ผลิต​กาแฟ​ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร

B20 4  B20 1

B20 2  B20 3

           

             เมื่อวันที่​ 23​ -​26 มกราคม​ 2566​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ และคณะเจ้าหน้าที่​ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง​ และ​นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพกาแฟโรบัสต้า​ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร
            ทั้งนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่​ วศ.ได้ลงพื้นที่เข้าพบ​และเยี่ยมชมเพื่อสอบถามข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ​ในจังหวัดระนองและชุมพร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องวัลเล่ย์) กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์ กลุ่มกาแฟคุณภาพบ้านน้ำขาว จังหวัดระนอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี(กาแฟลุงเหนอ) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่33/2566) 132 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
  2. (ข่าวที่32/2566) วศ.อว. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ผ่านกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” ในโอกาสวันสถาปนาฯ ครบรอบ 132 ปี
  3. (ข่าวที่31/2566) วศ. Open House เชิญบุคลากรภายใน เยี่ยมชมภารกิจ "กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ" แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ
  4. (ข่าวที่30/2566) วศ. เปิดบ้านต้อนรับ บ.ซีดีจีฯ หารือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  5. (ข่าวที่29/2566) วศ.อว. เสริมความรู้ "Trade Secret" การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีด้วยความลับทางการค้า
  6. (ข่าวที่28/2566) วศ. เปิดแลปต้อนรับสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2
  7. (ข่าวที่27/2566) วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  8. (ข่าวที่26/2566) วศ. ร่วมกันขับเคลื่อนจริยธรรม ตามข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการและบุคลากร
  9. (ข่าวที่25/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Ash and pH – value in Flour
  10. (ข่าวที่24/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบรายการ Calibration of Thickness Gauge (Digital) และ Calibration of Micrometer (Digital)