ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 25/2567) วศ. เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านฝึกอบรมเรื่องระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025 แก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมการเลี้ยงสัตว์และประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา

F309 1 F309 4

F309 3 F309 2

 

          วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ปทุมธานี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.วศ.) และ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.วศ.) และทีมงาน ได้เข้าพบ นายอุดร ศรีแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ ดร.เอกชา ตนานนท์ชัย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของกรมการเลี้ยงสัตว์และประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะส่งผลให้สินค้าส่งออกประเภทอาหารสัตว์ที่ผลิตใน สปป.ลาว ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของตลาดโลก ยกระดับความเข้มแข็งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) สปป.ลาว ส่งผลให้เกิดกลไกเศรษฐกิจหมุนเวียน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม เศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 24/2567) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาเคมี รายการ Standard solution: Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)

F308 1 F308 3

F308 4 F308 2

 

          กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 โดยได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างสารละลายมาตรฐาน ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จำนวน 57 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด ในรายการ Standard solution: Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
         สารละลายมาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้หาความเข้มข้นของสารตัวอย่างด้วยการเทียบความเข้มข้นกับสารละลายมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีปริมาตรวิเคราะห์ด้วยการไทเทรต (Titrimetric Analysis) นั้น สามารถทําได้โดยวัดปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายตัวอย่าง โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการวิเคราะห์ทดสอบสารละลายมาตรฐานด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ทำให้ห้องปฏิบัติการมั่นใจในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง เป็นการยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการและยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถชี้บ่งปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการ เช่น ปัญหาจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ การใช้เครื่องมือ หรือความสามารถของบุคลากร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และสามารถใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 23/2567) วศ.อว. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับรองความสามารถบุคลากรสาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่1/25667 ประจำปีงบประมาณ 2567

F307 3 F307 2

F307 1 F307 4

 

         วันที่ 25 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และการดำเนินงานการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 10724

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 22/2567) วศ.อว. ยึด ITA ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งพัฒนาระบบงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

F306 1 F306 3

F306 2 F306 4

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม และวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ จึงได้มุ่งเน้นนำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน สำหรับนำไปพัฒนาแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานในองค์กร
          และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 วศ.อว. ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 21/2567) กรมวิทย์ฯบริการ ร่วม ครม.สัญจรฝั่งอันดามัน นำเทคโนโลยีตอบโจทย์ชุมชนจังหวัดระนอง พร้อมโชว์ผลงานเด่นต้อนรับ รมว.อว.ศุภมาสฯ

F305 1 F305 2

F305 4 F305 3

 

          จังหวัดระนอง เป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญโดดเด่น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ดินขาว พืชสมุนไพร สามารถส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ OTOP ได้หลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิก ผ้า อาหาร หรือสมุนไพร โดยที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาขับเคลื่อนสู่ชุมชนจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
          และเมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2567 วศ.อว. ได้นำทีมนักวิทยาศาสตร์กองเทคโนโลยีชุมชนกว่า 20 คน ลงพื้นที่เติมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การบำรุงรักษาเตาเผาและกระบวนการผลิตการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น, การทำบาติกย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มระนองบาติก ตำบลบางริ้น, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มขนมหาดส้มแป้น, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวสมุนไพร ณ กลุ่มน้ำแร่พรรั้ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่มังคุด ณ กลุ่มสมุนไพรหาดส้มแป้น โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษาเชิงลึก บริการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการผลิตสินค้าชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตสู่การตลาดอย่างยั่งยืน
          สำหรับในวันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ใช้โอกาสในช่วง ครม.สัญจร เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ จังหวัดระนอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วศ. ในพื้นที่ ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก การทำผ้าบาติกด้วยเทคนิคการลงพื้นด้วยลายมัดย้อมสีจากธรรมชาติด้วยวัสดุในท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ เทคโนโลยีการพัฒนาอ่างบ่มอุณหภูมิสำหรับการเกษตรแปรรูปชุมชน โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน นอกจากนี้ วศ. ได้แสดงนิทรรศการการทดสอบคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติจังหวัดระนอง นิทรรศการภูมิปัญญาการร่อนแร่ และรับชมการแสดงระบำร่อนแร่ จากสมาชิกกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. ให้การต้อนรับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 20/2567) โปรดเกล้าฯ "หมอรุ่งเรือง" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. คนใหม่
  2. (ข่าวที่ 19/2567) วศ.อว. เปิดแลป ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชศรีมา เสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับวิศวกรไทยในอนาคต
  3. (ข่าวที่ 18/2567) วศ.อว. จับมือ SMEs จ.เลย มุ่งยกระดับคุณภาพกาแฟสู่มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม
  4. (ข่าวที่ 16/2567) วศ.อว. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
  5. (ข่าวที่ 15/2567) วศ.อว. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม หารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  6. (ข่าวที่ 14/2567) วศ.อว. ร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  7. (ข่าวที่ 13/2567) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี
  8. (ข่าวที่ 12/2567) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสารคุณภาพและการใช้งานระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001
  9. (ข่าวที่ 11/2567) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO 17034 : 2016”
  10. (ข่าวที่ 10/2567) วศ.อว.ต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯหนุนยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ