th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่325/2565)วศ.อว. ลงนามความร่วมมือ 3 พระจอมฯ ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

E3 3 E3 2

E3 1 E3 4

      16 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ,ศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ,ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อประสานความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยไทยทดแทนการนำเข้านวัตกรรมราคาแพง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและองค์ความรู้โดยรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป
      ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการวิทยาศาสตร์และวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดำเนินการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกันพร้อมทั้งสนับสนุนด้านคําปรึกษาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง
      นอกจากนี้ภายในงานยังมีจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ วศ. ได้ดำเนินการร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย อาทิ จัดนิทรรศการหนังสือ Antimicrobial and Antiviral Materials และบทความทางวิชาการระดับ International (Journal of Heliyon) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มจธ. ,ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือวัดแบบระบบอัติโนมัติและการสอบเทียบเครื่องมือวัด และร่วมเป็นบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยร่วมมือกับ สจล. และพัฒนาห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีววัตถุเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งในปี พ.ศ.2566 จะทำเพิ่มอีกหลายห้องปฏิบัติการโดยร่วมมือกับ มจธ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่324/2565)วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดชัยนาท

 

A2 1 A2 2

A2 4 A2 3

 

       วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร (สบู่เหลวสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดเหลว) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่ต้องการให้ วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ได้แก่ สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดเหลว ให้แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 31 ราย เป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานกำหนด ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมสมุนไพร การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่323/2565) วศ.อว. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

A6 1 A6 3

A6 2 A6 4

 

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) ผู้บริหารกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน จากทั่วประเทศ  ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่322/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ณ กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 

E2 4 E2 3

E2 2 E2 4

     มื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ณ กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสกัดสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย เช่น ขมิ้น ฝาง เป็นต้น และวิธีที่การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวปลอดภัยต่อคนและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
   ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นทีาจังหวัดปราจีนบุรี สามารถมนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่321/2565)วศ.อว. เข้าร่วมงาน SCG : The Next Chapter Exposition นวัตกรรมช่วยทุกชีวิตและโลกให้ดีขึ้น

A1 1 A1 3

A1 2 A1 4

 

        15 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน "SCG : The Next Chapter Exposition" ถือเป็นโซลูชันแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทาง ESG 4 Plus ที่พัฒนาขึ้นมาจากความตั้งใจให้ทุกคนใช้ชีวิตที่ดี บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ
ภายในงานพบกับนวัตกรรมและโซลูชันแห่งอนาคตมากมายที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายและรักษ์โลกไปพร้อมกัน ประกอบด้วย
- พลังงานสะอาดครบวงจร (Energy Transition Solutions) ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้สะดวก คุ้มค่า รักษ์โลกด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร
- โซลูชันสุขภาพและการแพทย์ (Health and Medical Solutions) ตอบโจทย์เทรนด์ดูแลสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ
- ดิจิทัลโลจิสติกส์ครบวงจร (Digital logistics) บริการขนส่งและซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย SCGJWD ให้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ขนส่งหลากหลายทั้งทางบก เรือ ราง อากาศ รองรับสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ พร้อมเครือข่ายครอบคลุมทั่วอาเซียนและจีน
- นวัตกรรมกรีน (Green Solutions) ลดใช้ทรัพยากร ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice
- สมาร์ทลิฟวิ่ง (Smart Living Solutions) โซลูชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวก สบาย สุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence Solutions) ลดต้นทุน เวลา แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

  1. (ข่าวที่320/2565)วศ.อว.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 2565 จัดทำคลิปวีดีโอ ตอน “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เผยแพร่ผ่านรายการ So Sci สายชิลล์
  2. (ข่าวที่319/2565)วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายการ pH - Value in water
  3. (ข่าวที่318/2565) วศ.อว. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต”
  4. (ข่าวที่317/2565) วศ. ต้อนรับ ม.อ. หารือแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
  5. (ข่าวที่316/2565) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มและการแปรรูปปลา ณ จังหวัดขอนแก่น
  6. (ข่าวที่315/2565) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับทุนจาก สกสว. สนับสนุนระบบนวัตกรรมของประเทศ
  7. (ข่าวที่314/2565) นักวิทย์ วศ. รับรางวัล Excellent presentation award ในงาน ICTA2022
  8. (ข่าวที่313/2565) วศ.อว. ต้อนรับผู้แทน ก.พ.ร. และ สพร. หารือแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเชื่อมโยงระบบ Biz Portal และ Citizen Portal อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและประชาชน
  9. (ข่าวที่312/2565) กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วยรูปแบบเรือ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เสริมอัตลักษณ์ให้ของดีนครรังสิต
  10. (ข่าวที่311/2565) วศ.อว. จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานต่างหน่วยงาน