ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 118/2566) วศ.อว. เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ AMARC

F41 1 F41 4

F41 3 F41 2

 

            เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือเอมาร์ค (AMARC) กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) และคณะ ให้การต้อนรับ
            AMARC ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2547 (19 ปี) ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล ผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมั่น โดยมีพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจในฐานะ “ผู้ตรวจ รับรอง และทดสอบ” ที่ให้บริการอย่างครบวงจร เปรียบเสมือน Lab Master ซึ่งมีการให้บริการที่ครบครัน ทั้งตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเกษตรกรรม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบเทียบเครื่องมือเฉพาะทาง ออกใบรับรองมาตรฐานให้เกษตรกร ไปจนถึงสถานประกอบการ รวมถึงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้องค์กรต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการในฐานะลูกค้าของ AMARC มากกว่า 6,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ และรับรองผลทางวิทยาศาสตร์ให้กับองค์กรด้านการแพทย์ต่างๆ ในฐานะ Third Party ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอื่น
           ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท AMARC ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะกรรมการของบริษัท AMARC ได้พูดคุยและหารือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และทำการวิจัยในผลิตภัณฑ์และตัวอย่างใหม่ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะรายการทดสอบสำหรับสินค้าส่งออกที่ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยทางคณะกรรมการของบริษัท AMARC เล็งเห็นว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกำลังคนและกลไกที่สำคัญ ในขณะที่บริษัท AMARC มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด มีข้อมูลความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีงบลงทุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครัน หลากหลาย และมีความทันสมัย สำหรับใช้ทำการวิคราะห์ ทดสอบ และพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
             นอกจากนี้ AMARC กำลังมีธุรกิจใหม่ที่เป็น “เมกะเทรนด์” คือ ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ Carbon footprint ตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ในหลายรูปแบบ เช่น ในโรงงานและกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ ที่เวลานี้ทุกหน่วยงานกำลังมุ่งสู่ถนนสายเดียวกันคือ การเป็นองค์กร Net Zero รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสาขาที่ วศ. มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งการพบปะพูดคุยระหว่างทั้งสององค์กรนี้ เป็นแนวทางในการที่สร้างโอกาสในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศไทยรวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่ต่างประเทศ เพื่อเป็นการปลดล็อกประเทศไทยจากการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) อย่างเป็นรูปธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 117/2566) วศ. ร่วมงาน อว. สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

F40 4 F40 1

F40 3 F40 2

 

            10 เมษายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. โอกาสนี้ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วศ. และ อว. เข้าร่วมในพิธี ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)
           ภายในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวง อว. ประกอบไปด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมด้วยการรดน้ำขอพรท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวง อว. โดยระหว่างพิธีมีการบรรเลงบทเพลงจากวงดนตรีมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์ไทย โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อเพิ่มสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 116/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในโอกาสครบรอบปีที่ 44

F39 2 F39 1

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 44 โดยมี พล.ต.ทักษิณ สิริสิงห ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 115/2566) กองสอบเทียบเครื่องมือวัด วศ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว.

F38 1 F38 4

F38 2 F38 3

 

             เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทีมนักวิทยาศาสตร์ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  (มว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับทุติยภูมิ และการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมี นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ ณ อาคารผดุงมาตร และอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง จังหวัดปทุมธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 114/2566) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ สมาคมเคมีฯ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือในอนาคต

F37 3 F37 1

F37 2 F37 4

 

             5 เมษายน 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมกิตติคุณและที่ปรึกษา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ไทย และร่วมประชุมหารือความร่วมมือในอนาคต ระหว่าง วศ. กับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมกองเคมี ชั้น5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 113/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี
  2. (ข่าวที่ 112/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรี อว." และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
  3. (ข่าวที่ 111/2566) วศ.อว. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
  4. (ข่าวที่ 110/2566) วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
  5. (ข่าวที่ 109/2566) วศ. เปิดแลปต้อนรับ วว. หารือการทดสอบทางประสาทสัมผัส
  6. (ข่าวที่ 108/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Volumetric Pipette และรายการ Calibration of Cylinder
  7. (ข่าวที่ 107/2566) วศ.อว. จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ผลักดันสู่ GAP ลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  8. (ข่าวที่ 106/2566) วศ.อว. มอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566
  9. (ข่าวที่ 105/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์”
  10. (ข่าวที่ 104/2566) วศ. ได้จัดอบรมหลักสูตร แนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP และแนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอนามัยภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก