ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 70/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่ประเทศไทยยั่งยืน เพิ่มรายได้ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ วศ.อว. เร่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ ล่าสุด…ผ่านรับรองแล้ว 70 โมเดล

F455 3 F455 4

F455 1 F455 2

 

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว. มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาข้อกำหนดและให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะสามารถ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ช่วยลดขยะพลาสติก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

          ด้านนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า วศ.อว. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน วศ. ได้พัฒนาข้อกำหนดและให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ กาบหมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก เกณฑ์กำหนดประกอบด้วย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความปลอดภัยและทางกายภาพที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สุขลักษณะอนามัยของการผลิต และการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถานประกอบการ
          ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการของการรับรองผลิตภัณฑ์ จำนวน 108 โมเดล ได้รับการรับรองคุณภาพ 70 โมเดล จากผู้ประกอบการผู้ผลิตจำนวน 12 ราย
นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม วศ. ยังได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์หลอดจากธรรมชาติ ประเภทกระจูดและราโพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้การรับรองต่อไป เนื่องจากหลอดทั้งสองประเภทนี้ ผลิตจากพืชเติบโตเร็วหากมีปริมาณมากเกินไปจำเป็นต้องกำจัดทิ้ง เนื่องจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า
          นอกจากนี้ จากการเปิดเผยของผู้ประกอบการผู้ผลิตหลอดทั้งสองประเภทแล้ว พบว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้กับผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 69/2567) วศ.อว. แสดงความยินดีกับ 2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 เตรียมรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวง อว. ในวันข้าราชการพลเรือน

F454

 

          ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง ให้ข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการดำรงตนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ
          โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกอบด้วย การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น โดยผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ วศ.อว. ได้แก่
1. นายกรธรรม สถิรกุล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม) โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (กองวัสดุวิศวกรรม) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 ผู้มีผลงาน โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย สำหรับสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบและรับรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยล่าสุดพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการคลี่คลายปัญหาในสภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา-2019 และระบบการทดสอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ให้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อยู่ในปัจจุบัน
2. นายเกรียงไกร นาคะเกศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530 โดยมีผลงานโดดเด่น ได้แก่ การบริหารจัดการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่ง วศ. เป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนจนเป็นที่ประจักษ์ สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และกระทำความดีต่อไป
          ทั้งนี้ ข้าราชการดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงในวันข้าราชการพลเรือนที่จะถึงนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 68/2567) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติและความพร้อมของดาวเทียมธีออสสองเอ ก่อนนำส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงกลางปี 2567

F453 4 F453 3

F453 2 F453 1

 

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติและความพร้อมของดาวเทียมธีออสสองเอ ก่อนนำส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงกลางปี 2567 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เฝ้ารับเสด็จ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องสะอาดควบคุมอนุภาคหรือคลีนรูม ทรงฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการทดสอบระบบดาวเทียมธีออสสองเอ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกาแลคซี่ ซีมูเลชั่น เซ็นเตอร์ และทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบและระบบวิศวกรรมดาวเทียม การพัฒนาซอฟแวร์คอบคุมการปฏิบัติการดาวเทียม และการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน และทอดพระเนตรการสาธิตระบบรถไร้คนขับจากเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง หรือจีเอ็นเอสเอส ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศและทรงฟังบรรยายสรุปการพัฒนาระบบด้านสเปซเซฟตี้แอนด์ซีเคียวริตี้
          นอกจากนี้ ยังทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมธีออสสอง ตลอดจนดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ประเทศไทยรับสัญญาณเองและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ที่มุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนาวัสดุและโครงสร้างของอากาศยานและอวกาศยาน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการทดสอบ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับ เทคโนโลยีอากาศยานในประเทศไทย และนิทรรศการกิจการอวกาศรวมถึงแผนการพัฒนาดาวเทียมของประเทศไทย ภายในโถงรับรอง
โอกาสนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจอื่นๆต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 67/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ให้ วศ.อว. ผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ล่าสุด “เฝือกขาจากยางพารา (Bio-Slab)” ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำเร็จแล้ว

F452 4 F452 3 F452 1 F452 2

 

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก ไม่สามารถผลักดันสู่การใช้งานจริงได้ เนื่องจากขาดการรับรองคุณภาพของผลงานวิจัย โดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีเกณฑ์กำหนดหรือมาตรฐานมารับรองคุณภาพ ตนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เร่งให้มีจัดทำมาตรฐานเพื่อมาใช้อ้างอิงในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พัฒนาดำเนินการเพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนระดับพื้นทึ่
          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ ท่านรัฐมนตรี อว. ที่เร่งให้มีการจัดทำมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย วศ.อว. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organization หรือ SDO) ของประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกกระทรวง อว. ในการจัดทำมาตรฐาน (Standards) หรือข้อกำหนดคุณลักษณะ (Specifications) ตามหลักการในการจัดทำมาตรฐานสากล
          ล่าสุด วศ.อว. ได้จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฝือกขาจากยางพารา (Bio-Slab) เพื่อใช้อ้างอิงในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเฝือกขาจากยางพารา จนขณะนี้สามารถผลักดันให้สามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (Thailand Innovation) ของสำนักงบประมาณ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งนับเป็นการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ด้วยการแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์
          งานวิจัยเฝือกขาจากยางพารา (Bio-Slab) นี้เป็นผลงานวิจัยของนายแพทย์นิยม ละออปักษิณ และทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเกิดขึ้นตามนโยบายการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ทางเลือกใช้แทนเฝือกปูนแบบเดิม ข้อดีของเฝือกขาจากยางพารา คือ มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ทำความสะอาดง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใส่เองที่บ้านได้และมีประสิทธิภาพในการประคองข้อเท้าได้ดี ด้วยคุณสมบัติของยางพาราทำให้ผลิตภัณฑ์เฝือกที่ได้มีความแข็งที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเวลานาน งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่มีการนำไปใช้งานจริงเนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพของเฝือกขาที่ผลิตขึ้น จนกระทั่ง วศ.อว. เข้าไปมีส่วนในการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของเฝือกขายางพาราดังกล่าว และได้ประกาศใช้ "ข้อกำหนดคุณลักษณะเฝือกขาจากยางพารา “DSS 4" ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ปริมาณยางพารา สมบัติทางฟิสิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของเฝือกขาจากยางพาราที่ผลิตได้และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการรับรองคุณภาพการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้บัญชีนวัตกรรมไทยเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมไทย โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนได้จะต้องมีคุณภาพตรงตามที่ระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงตามรายการในบัญชี สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้
          นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. มุ่งมั่นผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยการจัดทำมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชนระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 66/2567) ด่วน ! รมว. “ศุภมาส” ส่ง “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่ระยอง ตรวจพิสูจน์น้ำเปลี่ยนสี หวั่นกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบนิเวศทะเลไทย

F450 1 F450 2

F450 3 F450 4

 

           เช้าวันนี้ 6 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. นำโดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำคลองตากวน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากประชาชนร้องเรียนแจ้งว่า น้ำในคลองเป็นสีแดง เมื่อสัมผัสน้ำพบอาการแสบคัน นอกจากนี้ พบว่าน้ำสีแดงมีกลิ่นคล้ายสารเคมี พบหินที่อยู่บริเวณริมน้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ โดยที่ทีม DSS วศ.อว. ได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตั้งแต่เช้าวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต กรมควบคุมมลพิษ
          นายแพทย์รุ่งเรืองฯ อธิบดี วศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าน รมว. ศุภมาสฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้ทีมเร่งสอบสวนและตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยทีม DSS วศ.อว. ลงพื้นที่คลองต่างๆ ที่น้ำในคลองเปลี่ยนสีและบริเวณชายฝั่งทะเล
ทั้งนี้ ทีม DSS วศ.อว. ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นและส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง กรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป
           จากการที่ ทีม DSS วศ.อว.ได้ลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ทราบว่า ลักษณะน้ำเริ่มมีสีดำพอตักขึ้นมาสักพักมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อสัมผัสกับผิวมีอาการแสบคันเป็นแผลพุพอง เคยมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ไปแล้ว แต่ไปแต่ยังไม่ได้การแก้ไข และประชาชนมีความทุกข์ ความกังวลมาก
           นายแพทย์รุ่งเรือง อธิบดี วศ. กล่าวเน้นย้ำว่า ท่านรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ ทีม DSS วศ.อว. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จะเร่งตรวจวิเคราะห์เพื่อรายงานผลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 65/2567) วศ.อว. จับมือสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เคมี ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด Green Chemistry
  2. (ข่าวที่ 64/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ยกระดับการก่อสร้างไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ให้ วศ.อว. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงรองรับตามมาตรฐานสากล
  3. (ข่าวที่ 63/2567) “รมว. ศุภมาส ห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ วศ.อว. เร่งสร้างความมั่นใจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ”
  4. (ข่าวที่ 62/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ห่วงใยเด็กและประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร ให้ วศ.อว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  5. (ข่าวที่ 61/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ให้ความสำคัญนำวิทยาศาสตร์พัฒนาข้าวไทย ให้ วศ.อว. สร้างความร่วมมือกรมการข้าวเพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
  6. (ข่าวที่ 60/2567) “ศุภมาส” มอบ วศ.อว. เสริมแกร่งหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ เพิ่มความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการไทย หลังนำประเทศสู่อันดับ 5 ของโลกด้านการรับรองความชำนาญห้องปฏิบัติการ
  7. (ข่าวที่ 59/2567) วศ.อว.เตือนภัยนำถุงดำรีไซเคิลมาใส่อาหาร
  8. (ข่าวที่ 58/2567) "รมว. ศุภมาส" ห่วงใยเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น สั่งทีม “DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นโรงเรียน หลังพบอุบัติเหตุกว่า 34,000 รายต่อปี เพื่อให้พร้อมใช้งาน ได้มาตรฐานปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  9. (ข่าวที่ 57/2567) "ดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอก ! วศ.อว. แนะประชาชน รับมือ สภาวะโลกเดือด"
  10. (ข่าวที่ 56/2567) วศ.อว. แนะวิธีการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ และการเก็บรักษา หลังพบระเบิดบนเครื่องบิน และส่งทีมร่วมสอบสวน