Thai English 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่52/2566) วศ.อว. จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

E29 3 E29 1

E29 4 E29 2

 

          วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Kitchen Experiments สู่การต่อยอดนวัตกรรมองค์ความรู้ ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น

           วศ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดย วศ. จึงได้พัฒนาด้าน Food Innovation ด้วยการประยุกต์ใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และรูปแบบที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค โดยเฉพาะศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy (MG) ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ มาใช้ในกระบวนการ แปรรูปอาหาร เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างอาหารรูปแบบใหม่ โดยคงคุณค่าทางอาหารไว้ใกล้เคียงของเดิม ได้แก่ การแปรรูปเนื้อสัตว์ด้วยวิธีซูสวีด (Sous – Vide) เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสและลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร เทคนิคการตกผลึกน้ำตาลและขึ้นรูปเป็นโพรงคล้ายรังผึ้ง (Honey Comb) การขึ้นรูปเจลเป็นหยดน้ำ (Raindrop) เทคนิคการขึ้นรูปไข่ที่ให้ลักษณะ นุ่ม ฟู และมีเนื้อเบา ลักษณะคล้ายซูเฟล่ (Souffle) การขึ้นรูปแป้งเป็นแผ่นแบน เช่น เซมเบ้ (Senbei) ที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อออกแบบอาหารให้มีความหลากหลาย และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารของผู้บริโภค ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ทช.วศ. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะร่วมผลักดันและติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ตลอดจนสามารถนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่51/2566) วศ.อว. เปิดตัวละครสั้น "มาตรฐานรัก" มิติใหม่ของการนำเสนอบทบาทภารกิจกรม

        E27

 

         กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดตัวละครสั้น "มาตรฐานรัก" โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม มิติใหม่ของการนำเสนอบทบาทภารกิจกรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปแบบละครสั้น งานนี้ได้รับความร่วมมือจากกองต่างๆ ร่วมแสดง ทุ่มเทสุดตัว เพื่อถ่ายทอดบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน สอดแทรกสาระ เรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ที่มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานสินค้าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนได้พบกับรักแท้..และนักแสดงรับเชิญที่ทุกคนต้องร้อง Wow!!
          พบกันเร็วๆ นี้ นอกโรงภาพยนตร์ ผ่านทาง Facebook/YouTube: กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับชมพร้อมกัน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่50/2566) วศ. พัฒนาความรู้ด้านข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ ม.บูรพา

 E26 3 E26 1 E26 4 E26 2

 

            วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในพื้นที่ EEC สามารถนำความรู้ด้านระบบคุณภาพไปใช้ในการทำงาน การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจโดยมีผู้เข้าอบรมมากกว่า 80 คน โดยในอนาคต วศ. และมหาวิทยาลัยบูรพาวางแผนบรรจุหัวข้อดังกล่าวเป็นหลักสูตรประจำภาควิชารวมถึงความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ
           ผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร.0 2201 7452-53 หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ https://blpd.dss.go.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่49/2566) วศ.อว. ปลื้ม!! บุคลากรได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566

 E24 1 E24 2

 

 

 

           

             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023) สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืนระดับ Shortlisted โดยได้รับเกียรติจากนายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย British Council

             สำหรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา เป็นอีกหนึ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทและนาโนคอมโพสิท ที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่นการใช้สารยับยั้งจุลชีพ (นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์) พ่นเคลือบในห้องโดยสารรถพยาบาล ที่บริษัท ที ดี เค ไฟเบอร์ จำกัด (CARRYBOY) ได้นำไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 3 รายการเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน และถูกตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 1 บทในหนังสือ Sirichantra, J. (2021) 'Chapter 9: Antimicrobial/antiviral nano-TiO2 coatings for medical applications' in Nunthavarawong, P., et al. (eds.) Antimicrobial and Antiviral Materials: Polymers, Metals, Ceramics, and Applications. UK: CRC Press Taylor & Francis Group, pp.151-214. และผลงานโดดเด่นการร่วมสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมกัญชงไทยในหลายมิติด้วยกัน ขับเคลื่อนพัฒนาการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับแกนและเส้นใยกัญชงคอมโพสิท เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านนวัตกรรมให้กับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย รวมทั้งการเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดงาน Asia International Hemp Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเป็นหลักในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมโชว์เคสและเป็นผู้บรรยายเรื่อง 'Innovative Material: Automotive, Aviation, Biochemical'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่48/2566) วศ.อว. ประดิษฐ์แจกันเซรามิกสานลายกระต่ายพร้อมขึ้นรูปดอกม่วงเทพรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

E22 1 E22 2

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ปั้นเซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับดอกม่วงเทพรัตน์ จำนวน 68 ดอก ด้วยการปรับปรุงส่วนผสมของเนื้อดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำมาสานเป็นตะกร้าลายกระต่าย และขึ้นรูปเนื้อดินเป็น “ดอกม่วงเทพรัตน์” พร้อมกับเลือกใช้สีเคลือบเนื้อดินเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
สีจริงมากที่สุด
          แจกันเซรามิก ดังกล่าว วศ. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึก แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่47/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเป ณ จังหวัดสตูล
  2. (ข่าวที่46/2566) วศ.อว. ประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นการให้บริการด้าน วทน. ที่มีคุณภาพ
  3. (ข่าวที่45/2566) วศ.อว. ร่วมคาราวานวิทย์ฯ อพวช. เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน จ.ชลบุรี
  4. (ข่าวที่44/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  5. (ข่าวที่43/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับขึ้นรูปด้วย “ดอกม่วงเทพรัตน์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”
  6. (ข่าวที่42/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมเรียนรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการตามมาตรฐานสากล มุ่งผลักดันวารสารผลงานวิชาการของกรม สู่มาตรฐานระดับชาติ
  7. (ข่าวที่41/2566) วศ.อว. สร้างจิตสำนึกบุคลากร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
  8. (ข่าวที่40/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566
  9. (ข่าวที่39/2566) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA)”
  10. (ข่าวที่38/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)”