th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่320/2565)วศ.อว.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 2565 จัดทำคลิปวีดีโอ ตอน “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เผยแพร่ผ่านรายการ So Sci สายชิลล์

   

E1 2 E1 1

E1 4 E1 3

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันดินโลก พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี้ กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานในชื่อ Soils, Where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี
      วศ.อว. เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ง่ายๆ ด้านการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จากการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือทิัง จากการบริโภคของบุคลากร วศ. พร้อมจัดทำแหล่งเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรและประชาชนทั่วไป เล็งเห็นคำความสำคัญของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ว่างเล็กๆ “Green Zone” บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วศ. พร้อมทั้งแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชนที่สนใจทั่วไปนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์โดยไม่เสียใช้จ่าย
      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพไปสู่สาธารณะ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ผลิตวีดีโอสั้น ตอน “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน เนื่องในวันดินโลก” เผยแพร่ในรายการ So Sci สายชิลล์ ผ่าน Facebook และ YouTube กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพันลบ สุขจั่น พนักงานห้องสมุด ส.2 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ริเริ่มกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การบำรุงดินให้แก่บุคลากรภายในและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจบริการสังคมของ วศ. ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการ So Sci สายชิลล์ ตอน อาหารก่อกำเนิด..เกิดจากดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และประชาชนที่สนใจขอรับน้ำหมักชีวภาพ สามารถติดต่อรับได้ที่ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่319/2565)วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายการ pH - Value in water

 

E 1 E 2

 E 3 E 4

       วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing, PT) สาขาสิ่งแวดล้อมด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 รายการทดสอบ pH - Value in water ซึ่งดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 443 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบค่า pH ของน้ำ และกำหนดส่งผลการทดสอบกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพื่อประเมินความสามารถของการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติโดยเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 13528

         การทดสอบหาค่า Positive potential of the Hydrogen ions (pH) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ใช้บอกความเป็นกรด-เบสของสาร โดยค่า pH เป็นค่าลอการิทึมของปริมาณความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออน ค่า pH จะกำหนดเป็นตัวเลข อยู่ในช่วง 0 – 14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 จะมีฤทธิ์เป็นเบส แต่ถ้าค่า pH เท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance การหาค่า pH ในสารต่างๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รวมไปถึงด้านการแพทย์และการเกษตร เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่318/2565) วศ.อว. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต”

319002761 520334820122176 5113671327476581422 n  319043047 520334763455515 4099478663635958441 n

319244901 520334693455522 5994527240065844842 n 319278248 520334680122190 3415059771605758102 n

               วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้แทน วศ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต”โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญ ของอาชีพด้านสะเต็ม ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนสู่การประกอบอาชีพด้านสะเต็มในอนาคต

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่317/2565) วศ. ต้อนรับ ม.อ. หารือแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

318566712 520292486793076 5300017672802028482 n  318628048 520292550126403 692871218048532979 n

319055127 520292570126401 8926023734102842953 n  319092492 520292496793075 534754146467848486 n 

               8 ธันวาคม 2565 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ วศ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  นำโดย ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม และคณะ โดยหารือแนวทางความร่วมมือในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมปรับใช้ และพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน(Standard Developing Organization, SDOs)ขั้นสูง โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐานการทดสอบให้เป็นไปตามหลักการสากล มีความพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยการใช้ความเชี่ยวชาญส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกงานวิจัยจากหิ้งลงสู่ห้าง หรือขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ นำไปสู่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

 

(ข่าวที่316/2565) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มและการแปรรูปปลา ณ จังหวัดขอนแก่น

319122239 520145003474491 7709957139380643805 n  319090879 520144890141169 8193338902143214480 n

319122239 520145086807816 1218922947401504022 n  319276016 520144923474499 1720480152661398621 n=

               วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลาส้มและการแปรรูปปลา)” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าชุมชนที่ต้องการของผู้บริโภค
               ทั้งนี้ วศ.อว. ได้วิจัยและพัฒนาจนได้กระบวนการผลิตที่สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ ปลาส้มสูตรสมุนไพร ปลายอ และปลาจ๊อ จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้ดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 30 ราย ซึ่งผลจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

  1. (ข่าวที่315/2565) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับทุนจาก สกสว. สนับสนุนระบบนวัตกรรมของประเทศ
  2. (ข่าวที่314/2565) นักวิทย์ วศ. รับรางวัล Excellent presentation award ในงาน ICTA2022
  3. (ข่าวที่313/2565) วศ.อว. ต้อนรับผู้แทน ก.พ.ร. และ สพร. หารือแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเชื่อมโยงระบบ Biz Portal และ Citizen Portal อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและประชาชน
  4. (ข่าวที่312/2565) กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วยรูปแบบเรือ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เสริมอัตลักษณ์ให้ของดีนครรังสิต
  5. (ข่าวที่311/2565) วศ.อว. จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานต่างหน่วยงาน
  6. (ข่าวที่310/2565) วศ.อว. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  7. (ข่าวที่309/2565) วศ. ส่งเสริมข้าราชการใหม่ มุ่งมั่นการเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม
  8. (ข่าวที่308/2565) อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ เข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
  9. (ข่าวที่307/2565) วศ.อว. MOU ด้านวิชาการและการวิจัย กับ สมาคมเซรามิกอเมริกัน ประจำประเทศไทย และ 10หน่วยงานเครือข่าย
  10. (ข่าวที่306/2565) วศ.อว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกัญชงในงาน Asia International Hemp Expo 2022