ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 113/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี

F36 1 F36 2

 

            4 เมษายน 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมแสดงคววมยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี
            ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 112/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรี อว." และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

F35 3 F35 2

F35 4 F35 1

 

           เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.เข้าร่วม ที่ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตร "คนดีศรี อว." จำนวน 16 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 84 ราย
           ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรของ กระทรวง อว. เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี การที่ทุกคนได้รับเกียรติในวันนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เชื่อว่า พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ส่วนใดในกระทรวง อว. ล้วนเป็นกําลังสําคัญของกระทรวง และหากมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทํางานและทํางานสอดประสานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะยิ่งเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและทําให้กระทรวง อว. บรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี 2570
           โอกาสนี้ นางสาวจิรสา กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษโครงการเคมี และ นางสาววราภรณ์ ศรีชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม บุคลากร วศ. ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรภายในงานฯ ดังกล่าวด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 111/2566) วศ.อว. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

F34 2 F34 1

F34 4 F34 3

 

           3 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม "วศ.สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยผู้อาวุโส ประจำปี 2566 นำโดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารและบุคลากร วศ. ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเชิญข้าราชการที่เกษียณอายุร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว วศ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความรักความผูกพันธ์ และการแสดงออกถึงมุทิตาจิตระหว่างบุคลากรปัจจุบันกับผู้ที่เกษียณราชการไปแล้ว เป็นการสืบสานเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดในรูปแบบที่อบอุ่นเป็นกันเองในบรรยากาศย้อนยุคสนุกสนาน ประกอบด้วยมุม "Talk สนุก..กับโก๋ยุคเก๋า” เปิดเวทีให้ผู้เกษียณถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ มุมฉายหนังกลางแปลง “ศาลาเฉลิม..กรม” มุมห้องภาพคลาสสิค ซุ้มอาหารและขนมไทย ซึ่งตลอดกิจกรรมสามารถสร้างความสุขความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานได้อย่างดียิ่ง โดย วศ.อว. ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการสืบสานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 110/2566) วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

F33 3 F33 2

F33 4 F33 1

 

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางสาวปัทมา นพรัตน์ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
           ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos&Don’ts) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมอย่างเป็นรูปธรรม มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 109/2566) วศ. เปิดแลปต้อนรับ วว. หารือการทดสอบทางประสาทสัมผัส

F32 4 F32 3

F32 2 F32 1

 

            วันที่ 31 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้การต้อนรับ นางโศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประชุมหารือการทดสอบทางประสาทสัมผัส และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทยและห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นรสเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 108/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Volumetric Pipette และรายการ Calibration of Cylinder
  2. (ข่าวที่ 107/2566) วศ.อว. จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ผลักดันสู่ GAP ลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  3. (ข่าวที่ 106/2566) วศ.อว. มอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566
  4. (ข่าวที่ 105/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์”
  5. (ข่าวที่ 104/2566) วศ. ได้จัดอบรมหลักสูตร แนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP และแนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอนามัยภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก
  6. (ข่าวที่ 103/2566) รองอธิบดี วศ.(พจมาน) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมปฏิบัติภารกิจบริหารองค์กร
  7. (ข่าวที่ 102/2566) วศ.อว. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566
  8. (ข่าวที่ 101/2566) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"
  9. (ข่าวที่ 100/2566) วศ.อว. ปลื้ม!! รับรางวัล องค์กรกำหนดมาตรฐานดีเด่น (SDOs) จาก สมอ.
  10. (ข่าวที่ 99/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยางจากทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล