ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 240/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม

F151 3 F151 2

F151 4 F151 1

 

            วันที่ 7 – 10  สิงหาคม  2566  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชกระท่อม ณ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง โดยการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บตัวอย่างวัตถุดิบใบกระท่อม เพื่อนำมาทดสอบปริมาณสารไมทราไจนีนในใบกระท่อมเพื่อเป็นข้อมูลในการ  จัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะวัตถุดิบใบกระท่อม  รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการของการวิเคราะห์สารไมทราไจนีนในวัตถุดิบใบกระท่อม เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบใบกระท่อมให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกวัตถุดิบใบกระท่อมที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 239/2566) วศ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

F150 4 F150 1

F150 1 F150 3

 

             9 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมบันทึกเทปด้วย ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 238/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งบุคลากร จัดอบรม “การควบคุมเอกสาร(Document Control)”

F149 6 F149 8

F149 7 F149 5

 

            9 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การควบคุมเอกสาร (Document Control)” ณ ห้อง 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร วศ. เข้าร่วมอบรม จำนวน 57 คน
           ดร.พจมานฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้กับงานให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของ วศ. จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมเอกสาร(Document Control) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อให้บุคลากร วศ. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการมีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 237/2566) วศ.อว.ส่งผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปราย Remote Assessment ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในงาน Thailand Research Expo 2023

F149 4 F149 2

F149 3 F149 1

 

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางภัทรภร ธนะภาวริศ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 กองบริการและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ได้ร่วมเป็นวิทยากรการอภิปรายหัวข้อ "การตรวจประเมินแบบทางไกล Remote Assessment ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายในงาน Thailand Research Expo 2023 ณ ห้อง Lotus โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบสงกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังอภิปรายจากห้องปฏิบัติการเอกชน และสถาบันการศึกษาสนใจที่จะเข้าร่วมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจำนวน 44 คน
            ภายในงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินแบบทางไกล ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย สำหรับการตรวจ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ทั้งการตรวจแนวนอน การตรวจแนวตั้งและการเฝ้าดูการดำเนินกิจกรรม ( witnessing) ตามข้อกำหนด ESPReLs checklists 2558 และ มอก.2677:2558 เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 236/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการซื้อขายคาร์บอน”

F148 1 F148 2

F148 4 F148 3

 

            วันที่ 8 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการซื้อขายคาร์บอน” มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 305 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ และอาจารย์นนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ดำเนินงานและผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้ทราบถึงความรู้และความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการซื้อขายคาร์บอนสำหรับการวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
           ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ http://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB:DSS Academy หรือ โทร 02-201-7435

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 235/2566) วศ.อว.หนุนบุคลากรต่อยอดการพัฒนาบริการใหม่ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
  2. (ข่าวที่ 234/2566) วศ.อว. จับมือท้องถิ่นสมุทรสงคราม เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก พื้นที่อัมพวา สมุทรสงคราม
  3. (ข่าวที่ 233/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เยี่ยมชม lab และหารือประเด็นการทดสอบถังดับเพลิง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน
  4. (ข่าวที่ 232/2566) วศ.อว. เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"
  5. (ข่าวที่ 231/2566) วศ.อว. ชวนน้องๆ หนูๆ สนุกกับกิจกรรม “ยาง..ยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566” และเชิญผู้ประกอบการและประชาชน สัมผัสนวัตกรรม CAV Proving ground ใน “งาน TechnoMart 2023” จัดพร้อมกันที่เดียวสุดคุ้ม ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
  6. (ข่าวที่ 230/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. นครนายก
  7. (ข่าวที่ 229/2566) วศ.อว. ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชง พร้อมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบฯ ชี้มาตรฐานฯ ช่วยหนุนสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง
  8. (ข่าวที่ 228/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566
  9. (ข่าวที่ 227/2566) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023” เตรียมความพร้อมการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  10. (ข่าวที่ 226/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566