ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 105/2567) วศ.อว. สร้างจิตสำนึกบุคลากร พัฒนาห้องสมุด (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

F495 2 F495 3

F495 1 F495 4

 

             วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) กว่า 250 คน
            กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สท.วศ.) มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพันธกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของห้องสมุดที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการตามพันธกิจและนโยบายห้องสมุดสีเขียว “สท.วศ. เป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดพื้นที่บริการภายในห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศที่ดี รวมถึงให้บริการความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันลดพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อม สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเกิดผลต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 104/2567) ศ.อว. เดินหน้าเสริมความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล

F494 3 F494 1

F494 4 F494 2

 

           วันที่ 29 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Uncertainty of Measurement for testing Laboratory” มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทยด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ โดยเฉพาะการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          นางสาวภัทริยาฯ รองอธิบดี วศ. กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ผลของการวัดหรือการวิเคราะห์ที่ได้เป็นเพียงค่าประมาณของค่าจริงหรือค่าที่ตกลงยอมรับร่วมกันของสิ่งที่ถูกวัดเท่านั้น ทำให้ไม่มีการวัดครั้งใดให้ผลถูกต้องที่สุด ความไม่สมบูรณ์นี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขี้น ดังนั้นผลของการวัดจำเป็นต้องระบุค่าความไม่แน่นอน เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของการวัดนั้นๆ ซึ่งค่าความไม่แน่นอนของการวัดมีผลต่อการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การรายงานผลการทดสอบโดยนำค่าความไม่แน่นอนมาร่วมพิจารณาจะส่งผลให้ค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยอย่างยั่งยืน
           กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) วศ. ได้จัดอบรมดังกล่าวฯ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯจำนวน 60 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ประเมินด้านวิชาการของกรมและบุคลากรของกองฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผลการวัดให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือภายใต้แนวทางปฏิบัติและหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 103/2567) วศ.อว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ม

F493 3 F493 4

F493 2 F493 1

 

            29 เมษายน 2567 นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 102/2567) วศ.อว. เสริมความรู้บุคลากรด้าน AI หนุนประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

F492 1 F492 2

F492 3 F492 4

 

            วันที่ 30 เมษายน 2567 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดสนทนาประสา วศ. เรื่อง เมื่อ AI ครองเมือง วศ.จะปรับตัวอย่างไร? โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
มาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรมในห้องประชุมฯ และระบบออนไลน์กว่า 150 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ทั้งนี้ นพ.รุ่งเรืองฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ตระหนักถึงความสำคัญในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งย่อมาจาก Artificial Intelligence คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์ และสามารถเลียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ได้ เช่น การเรียนรู้ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นตัวช่วยมนุษย์ในการคิด ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพราะ Al สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าสมองของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน AI ยังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสได้
          การประยุกต์ใช้ AI เป็นการดึงเอาเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลรวมไปถึงคาดการณ์จากข้อมูลที่มีอย่างแม่นยำมาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้สะดวกสบายและง่ายขึ้น เช่น เทคโนโลยี AI สามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์โดยมีความหมายเข้าใจได้ สร้างภาพและข้อความต้นฉบับและตัดสินใจตามอินพุตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ฯลฯ ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในการทำงานได้อย่างสูงสุด ที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 101/2567) ยกระดับนักเคมีไทย!! วศ.อว. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสามัญระดับ National Adhering Organization (NAO) ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ IUPAC ของประเทศไทย

F491 2 F491 1

F491 4 F491 3

 

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญระดับ National Adhering Organization (NAO) ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์ และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
          นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวว่า ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงมอบหมายให้กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) นำโดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) เป็นผู้ดำเนินการในภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องการเป็นสมาชิกระดับ NAO ของ IUPAC ทำให้ผู้แทนจาก วศ. มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของสภา (Council meeting) ซึ่งเป็นสภาสูงสุดของสหพันธ์ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในเรื่องสำคัญระดับโลกทางด้านเคมี รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ และรับทราบถึงข้อมูลและทิศทางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยล่วงหน้า
          นอกจากนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเคมี เคมีประยุกต์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกผ่านการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมาธิการทางวิชาการทางเคมีหลากหลายสาขา เช่น Physical and Biophysical Chemistry, Organic and Biomolecular Chemistry, Polymer, Analytical Chemistry และ Chemistry and the Environment เป็นต้น
           ล่าสุด เมื่อช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 นักวิทยาศาสตร์ วศ. ประกอบด้วย นายอมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจาก IUPAC ให้ดำรงตำแหน่ง National Representative (NR) of the Division (VI) Chemistry and the Environment และ the Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development ประจำปี 2024-2025 (ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - ธันวาคม พ.ศ. 2568) โดยทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมกับนักเคมีทั่วโลกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเคมีและสร้างความตระหนักถึงความก้าวหน้าด้านเคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีสีเขียวแก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ
           นอกจากนี้ NAO ยังสามารถยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุมเคมีโลก (World Chemistry Congress) รวมทั้งงานประชุมสมัชชาใหญ่ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC General Assembly) โดยในวันที่ 15-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ ได้รับสิทธิ์จาก IUPAC ให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 27th IUPAC International Conference on Chemistry Education (ICCE2024) ภายใต้หัวข้อ “Power of Chemistry Education for Advancing SDGs” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี วศ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมดังกล่าว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 100/2567) วศ.อว. สร้างจิตสำนึกบุคลากร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. (ข่าวที่ 99/2567) วศ.อว. เสริมความรู้ด้านวิชาการและงานบริการภาครัฐ สอดคล้องกฎหมาย PDPA หนุนบุคลากรปรับใช้ในการทำงาน พร้อมเดินหน้าผลักดันวารสารวิชาการฯ ผ่านเกณฑ์ TCI
  3. (ข่าวที่ 98/2567) รมต. “ศุภมาส” ชื่นชม กรมวิทย์บริการ กระทรวง อว. ยกระดับกระดาษปอสา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพิ่มรายได้ชุมชนกว่า 2 พันล้านบาท
  4. (ข่าวที่ 97/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” หนุนไทยเป็นผู้นำโลก ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ให้ วศ. อว. เร่งผลิตวัสดุและห้องปฏิบัติการอ้างอิง เครือข่ายทั่วประเทศ รองรับตลาดโลก เพิ่มมูลค่าถึง 3 แสนล้านบาท
  5. (ข่าวที่ 96/2567) อธิบดี วศ.อว. "หมอรุ่งเรือง" ห่วงอาหารเป็นพิษพุ่งช่วงหน้าร้อน แนะ!! ประชาชนบริโภคน้ำแข็งอย่างระวัง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน GMP
  6. (ข่าวที่ 95/2567) กรมวิทย์บริการ ชี้ กระดาษห่อไก่ทอด อาจมีสารพิษตกค้างที่เกิดโทษต่อร่างกายในระยะยาวได้ ถ้ากระดาษที่ใช้ไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้
  7. (ข่าวที่ 94/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ให้ วศ.อว. ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ล่าสุดเพิ่มศักยภาพ ได้กว่า 100 ราย เพิ่มรายได้กว่า 1 พันล้านบาท
  8. (ข่าวที่ 93/2567) “หมอรุ่งเรือง” อธิบดี วศ. แนะวิธีรับมือสารแอมโมเนีย ผู้ได้รับผลกระทบต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อาจอันตรายเสียชีวิต พบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
  9. (ข่าวที่ 92/2567) รมว. “ศุภมาส” ให้ วศ.อว. ผลักดันผลิตภัณฑ์ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ล่าสุด “แผ่นรองฝ่าเท้าสุขภาพ ผลิตได้เองในประเทศ ผู้ป่วยพึงพอใจ เริ่มใช้งานใน รพ. ทั่วประเทศ”
  10. (ข่าวที่ 91/2567) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสิ่งแวดล้อมการวัดค่า Chemical Oxygen Demand (COD)