th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่330/2565) วศ. ผนึกกำลังสมองหาแนวการตรวจประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

A8 6 A8 3 

A8 5 A8 4

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC for Testing laboratory, PTP, RMP" โดยมีจุดมุ่งหมายในการระดมสมอง พิจารณา และทำความเข้าใจร่วมกันในด้านการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินทั้งด้านระบบการบริหารงานและด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นจำนวน 107 คน ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2565
         นางพจมาน ท่าจีน กล่าวว่า กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีนโยบายและการดำเนินงานให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ และขนาดของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งการประเมินความสามารถด้านระบบบริหารคุณภาพและด้านวิชาการ เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการตรวจประเมินภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ ทั้งในการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ทางกองฯ จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการสัมมนาได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่329/2565)วศ.อว. ร้อยรวมดวงใจสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”

 

 

A7 3  A7 2

A7 5 A7 4

 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานในพิธี ได้ถวายแจกันดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและร่วมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตรพร้อมตั้งอธิษฐานจิตน้อมถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดพร้อมกับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วประเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่328/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม

 

A5 2 A5 3

A5 4 A5 1

      เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี อีกทั้งเข้าพบ ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่327/2565)วศ.อว. ลงนามถวายพระพร "พระองค์ภาฯ" ทรงหายจาก พระอาการประชวร

 

A4 4 A4 3

A4 3 A4 1

 

      วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมถวายแจกันดอกไม้ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่326/2565)วศ.อว. สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

A3 1 A3 2

A3 4 A3 3

 

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และร่วมปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร วศ. ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ
      วศ.อว. เล็งเห็นความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร วศ. เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความสามัคคี ในการรักษาความสะอาดร่วมกันภายใต้กิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

  1. (ข่าวที่325/2565)วศ.อว. ลงนามความร่วมมือ 3 พระจอมฯ ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  2. (ข่าวที่324/2565)วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดชัยนาท
  3. (ข่าวที่323/2565) วศ.อว. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  4. (ข่าวที่322/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ณ กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  5. (ข่าวที่321/2565)วศ.อว. เข้าร่วมงาน SCG : The Next Chapter Exposition นวัตกรรมช่วยทุกชีวิตและโลกให้ดีขึ้น
  6. (ข่าวที่320/2565)วศ.อว.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 2565 จัดทำคลิปวีดีโอ ตอน “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เผยแพร่ผ่านรายการ So Sci สายชิลล์
  7. (ข่าวที่319/2565)วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายการ pH - Value in water
  8. (ข่าวที่318/2565) วศ.อว. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต”
  9. (ข่าวที่317/2565) วศ. ต้อนรับ ม.อ. หารือแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
  10. (ข่าวที่316/2565) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มและการแปรรูปปลา ณ จังหวัดขอนแก่น