ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 260/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.

F174 1 F174 2

F174 3 F174 4

 

            วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคเหนือ หารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารบริษัท ซันซวีท จำกัดและคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว
            ประเด็นหารือสำคัญคือความร่วมมือในโครงการวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซันซวีท จำกัด การส่งเสริมห้องปฏิบัติการ มรภ.เชียงใหม่ ให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 259/2566) วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

F170 3 F170 4

F170 2 F170 1

 

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี ประธานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมด้วย
          ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปี 2566 รวมถึง พิจารณาข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 258/2566) วศ.อว. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

F169 3 F169 2

F169 4 F169 1

 

            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
           ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
          โอกาสนี้ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีฯดังกล่าวด้วย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 257/2566) วศ.อว. ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง Lab ด้านความปลอดภัยภาชนะและเครื่องใช้สำหรับอาหาร ตาม มอก. 2921-2562

F168 4 F168 3

F168 2 F168 1

 

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมจัดกิจกรรม “การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2921-2562” ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิด “การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2921-2562” และดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการทดสอบครั้งนี้
           ภาชนะเมลามีนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยมาตรฐานบังคับตาม มอก.2921-2562 ซึ่งมีรายการทดสอบที่สำคัญในมาตรฐานนี้ คือ รายการทนกรดซัลฟิวริก และความทนน้ำเดือด และเกณฑ์การตัดสินผลิตภัณฑ์จากการตรวจพินิจลักษณะภายนอกของภาชนะเมลามีนฯ ที่ผ่านการต้มในน้ำเดือดและกรดซัลฟิวริก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันสิ่งทอ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกันคุณภาพผลการทดสอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมภาชนะเมลามีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 256/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

F167 1 F167 4

F167 3 F167 2

 

             วันที่ 14 - 18 ส.ค. 2566  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน (สพ.ทช.) เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก  ปรับปรุงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการผลิตให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ มีผู้ประกอบการผลิตแชมพูสมุนไพร ครีมนวดผม เจลล้างหน้า สบู่ และเซรั่มบำรุงผิวหน้า ผู้ประกอบการต้องการให้  วศ.อว. เข้ามาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรการผลิตเครื่องสำอาง ส่วนผสมสารเคมีที่ใช้ในสูตรการผลิต และการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด  ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 255/2566) วศ.อว. เสริมความรู้ การนำ soft power เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน
  2. (ข่าวที่ 254/2566) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  3. (ข่าวที่ 253/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พัทลุง
  4. (ข่าวที่ 252/2566) วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางฯ” หนุน ผปก. เข้าใจกฎระเบียบตามมาตรฐานสากล
  5. (ข่าวที่ 251/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี ผปก. เข้าพิธีรับโล่ฯจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
  6. (ข่าวที่ 250/2566) สนามทดสอบ CAV Proving Ground ของ วศ.อว. ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อว.และประชาชนอย่างต่อเนื่อง
  7. (ข่าวที่ 249/2566) วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  8. (ข่าวที่ 248/2566) เริ่มแล้ว..มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566 วศ.อว.ชวนน้องๆ เพลิดเพลินในบูธ "ยาง ยั่งยืน"
  9. (ข่าวที่ 247/2566) วศ.อว. รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”
  10. (ข่าวที่ 246/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566