ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 88/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Fat and Ash in Milk powder

F12 4 F12 3

F12 2 F12 1

 

            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing: PT) โดยดำเนินการจัดส่งตัวอย่างนมผง ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ ในรายการ Moisture, Protein, Fat and Ash in Milk powder และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
            ทั้งนี้ ​กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพด้านอาหารและอาหารสัตว์ โดยจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Fat and Ash in Milk powder เป็นการประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เพื่อให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการและติดตามความต่อเนื่องของความสามารถของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ หรือความสามารถของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น โดยเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่างหนึ่งของห้องปฏิบัติการทดสอบในการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 87/2566) วศ. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งสารแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS)

         F11 5   F11 6

 

            เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) โดยได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จำนวน 322 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบรายการ Total Suspended Solids (TSS) in water และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
            ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสิ่งแวดล้อม รายการ Total Suspended Solids (TSS) in water เพื่อประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ถือเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังเป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ และระบบควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 86/2566) พันธมิตร ไทย-จีน วศ.อว. จับมือ TUSPARK WHA และ ADIRC ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย

F11 3 F11 2

     F11 4 F11 1     

 

            วันที่ 14 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามในรายงานการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ ไทย-จีน ด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมประเทศไทย (The Signing Ceremony for the Agreed Minutes of Meeting on Thai-Chinese Collaboration and Partnership in Innovation Project Development in Thailand) ระหว่างกองวัสดุวิศวกรรม วศ. กับ TusPark WHA และ Shenzhen Automatic Driving Intelligence Research Center (ADIRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน Prof. Zhang Fumin ผู้บริหารระดับสูงของ ADIRC Dr. Sui Jainfeng CEO of TUSHOLDINGS GBA Group ตลอดจนผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนจากประเทศไทย ประเทศจีน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ วศ.อว. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา วศ. ได้ประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านยานยนต์ไร้คนขับ (Connected and Autonomous Vehicle :CAV) รวมถึงหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ กับ TusPark WHA และ Shenzhen Automatic Driving Intelligence Research Center (ADIRC) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยได้มีข้อตกลงความร่วมมือกัน ในด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกัน ไทย-จีน ด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ การขับขี่ยานยนต์สมัยใหม่ Internet of Things (IoT) หุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิตอล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและรองรับการเติบโตของการขับขี่อัจฉริยะ ด้านส่งเสริมการพัฒนาสนามทดสอบยานยนต์ไร้คนขับ (Cav Proving Ground) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อการบริการ ทดสอบคุณภาพ และการวิจัยด้านเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะทั้งไทยและจีนได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานทั้ง 3 จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อรักษาต่อยอดความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ วศ.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการให้บริการด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน วศ. กำลังพัฒนาพื้นฐานการบริการทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ไร้คนขับ (Cav Proving Ground) EECI อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รวมถึงการทดสอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน New S-curve วศ. จึงได้แสวงความร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ ซึ่งไทย-จีน ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและเป็นจุดเริ่มต้นที่ วศ.ยินดีประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 85/2566) วศ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ”

F10 3 F10 1

F10 2 F10 4

 

             วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065 ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนและให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นายกมล เอื้อชินกุล, นางปัญญาดา พัวสกุล และนางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ จากสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 84/2566) วศ. จัดประชุมร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระจูด คร้งที่ 1/2566

 

F09 3 F09 2 F09 1

 

              วันที่ 7 มีนาคม 2566 กรมวิทยาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวณตะวัน ทิพย์วิเศษ  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระจูด ครั้งที่ 1  พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุม กองวัสดุวิศวกรรม ชั้น 3 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 83/2566) วศ.อว. ประชุมหารือทีมวิจัย สกสว. ร่วมขับเคลื่อน “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ ประเทศ (NQI)”
  2. (ข่าวที่ 82/2566) วศ.อว. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
  3. (ข่าวที่ 81/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 81 ปี
  4. (ข่าวที่ 80/2566) วศ.อว. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มศว. ศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว
  5. (ข่าวที่ 79/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ "กองวัสดุวิศวกรรม"
  6. (ข่าวที่ 78/2566) วศ.อว.เสริมความเชื่อมั่นภาคเอกชน สนับสนุนการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับให้แก่บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) ด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงมาตรฐาน Euro NCAP ณ EECi
  7. (ข่าวที่ 77/2566) วศ.อว. ขับเคลื่อนสตูลโมเดลต่อเนื่อง พร้อมเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในพื้นที่บริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล
  8. (ข่าวที่ 76/2566) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ วศ. ประจำปี 2565
  9. (ข่าวที่ 75/2566) วศ.อว. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่ภาครัฐและเอกชน รวม 53 หน่วยงาน ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
  10. (ข่าวที่ 74/2566) วศ.อว. ลงพื้นจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร จ.น่าน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก