ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 271/2566) วศ.อว. มุ่งยกระดับวารสารผลงานวิชาการ จัดอบรม “Research Data Management (Basic Concepts) : ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลวิจัย (ขั้นพื้นฐาน)”

F183 3 F183 2

F183 1 F183 4

 

           31 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Data Management (Basic Concepts) : ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลวิจัย (ขั้นพื้นฐาน)โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้บุคลากร วศ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งสามารถผลักดันให้วารสารผลงานวิชาการ วศ. (Bulletin of Applied Sciences) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในห้องฝึกอบรมและ online กว่า 50 คน ณ ห้องฝึกอบรม 322 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 270/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบทางไฟฟ้า รายการ Calibration of Oscilloscope (Digital) (pilot study)

F182 1 F182 4

F182 3 F182 2

 

            เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ ทางไฟฟ้า รายการ Calibration of Oscilloscope (Digital) (pilot study) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีกำหนดการเริ่มต้นเดือนสิงหาคม 2566 และสิ้นสุดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือกับคณะทำงานพัฒนากิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฎิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 8 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับเครื่องมือ ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ (SAL) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย
            การจัดกิจกรรมฯ ในสาขาสอบเทียบทางไฟฟ้า รายการดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สำหรับการยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 269/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่เชียงราย ถ่ายทำรายการ So Sci-Dss Special หนุนการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

F181 1 F181 3

F181 2 F181 4

 

            เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เดินทางไปพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อถ่ายทำวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของความร่วมมือด้าน NQI ระหว่าง วศ. กับสถาบันการศึกษาเครือข่ายภายใต้ "โครงการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
           โดยวันที่ 28 สิงหารม 2566 ได้เดินทางไปที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์​ เจริญทรัพย์​ หัวหน้าศูนย์​นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ทั้งนี้ วศ. ได้ร่วมกับ มฟล. พัฒนาหน่วยทดสอบห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โรงเรือนอนุบาลพืชสมุนไพร และอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร อาทิ ห้องวิจัยและพัฒนาสารสกัด ห้องอบแห้งวัตถุดิบ เป็นต้น
           จากนั้น วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ทีมถ่ายทำรายการฯ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มรภ.เชียงราย) เพื่อบันทึกเทปสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มรภ.เชียงราย และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น ซึ่ง วศ. ดำเนินการร่วมกับ มรภ.เชียงราย ในด้านการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ฯ รวมถึงการขยายขอบข่ายงานทดสอบพืชเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
           สามารถรอติดตามคลิปสัมภาษณ์ผลงานความร่วมมือด้าน NQI ระหว่าง วศ. กับทั้ง 2 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ ผ่านรายการ So Sci-DSS Special ทางสื่อออนไลน์ของ วศ. เร็วๆนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 268/2566) วศ.อว. เดินหน้านำงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน จ.นครนายก เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

F180 1 F180 2

F180 3 F180 4

 

             วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครนายก ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว ณ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
             การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดการนำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วศ. ไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะกระบวนการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 267/2566) วศ.อว. จัดสัมมนาสนับสนุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในหัวข้อ “เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ”

F179 2 F179 6 F179 5 

F179 4 F179 1 F179 3

 

            29 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ “เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ” เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ และให้ข้อแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ให้แก่ผู้รับบริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบความชำนาญฯ เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคน และเพื่อยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศฯ ในด้านความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (metrological traceability) และ แนวทางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และเคมี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 266/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ
  2. (ข่าวที่ 265/2566) วศ.อว. โชว์ผลงานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ภายในงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ”
  3. (ข่าวที่ 264/2566) วศ.อว. จัดสนทนาประสา วศ. หนุนทักษะบุคลากรด้าน “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล”
  4. (ข่าวที่ 263/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพร
  5. (ข่าวที่ 262/2566) วศ.อว.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่ 1/2566
  6. (ข่าวที่ 261/2566) วศ. เร่งขับเคลื่อนพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฎิบัติการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว. ภาคเหนือ
  7. (ข่าวที่ 260/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.
  8. (ข่าวที่ 259/2566) วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
  9. (ข่าวที่ 258/2566) วศ.อว. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
  10. (ข่าวที่ 257/2566) วศ.อว. ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง Lab ด้านความปลอดภัยภาชนะและเครื่องใช้สำหรับอาหาร ตาม มอก. 2921-2562