ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 84/2566) วศ. จัดประชุมร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระจูด คร้งที่ 1/2566

 

F09 3 F09 2 F09 1

 

              วันที่ 7 มีนาคม 2566 กรมวิทยาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวณตะวัน ทิพย์วิเศษ  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระจูด ครั้งที่ 1  พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุม กองวัสดุวิศวกรรม ชั้น 3 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 83/2566) วศ.อว. ประชุมหารือทีมวิจัย สกสว. ร่วมขับเคลื่อน “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ ประเทศ (NQI)”

 

F8 4 F8 3

F8 2 F8 1

 

              9 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะทีมนักวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2” โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโอกาสเข้าประชุมหารือประเด็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ของประเทศ (NQI) ภายใต้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคา ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            การประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยน แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในด้าน “การพัฒนาระบบ NQI ให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ตอบสนองโจทย์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาในองค์รวมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนากระบวนการตลอด value chain ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และกลไกการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีความยืดหยุ่น มีระบบการติดตามและกำกับที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

            ในช่วงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และนิทรรศการ วศ. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิ ด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคตและเทคโนโลยีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ,อุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งผลจากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะได้นำไปสู่การพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 82/2566) วศ.อว. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

F07 8 F07 5

F07 7 F07

 

             วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวิศวกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก” และ “การทดสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ให้กับโรงงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยการจัดอบรมนี้มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ” มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตรรวมกันกว่า 143 คน จาก 40 บริษัท ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

            วศ.อว. เล็งเห็นความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ที่ปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนขนส่งต่ำ ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับลักษณะสินค้าได้ง่าย และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเทคโนโลยี เทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ จะช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีคุณภาพ มีการควบคุมเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

            ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษ และสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการและช่วยแก้ปัญหาการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 81/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 81 ปี

F07 2 F07 4

F07 3 F07 1

 

          10 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 81 ปี โดยมีนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์อีกด้วย ณ ห้องประชุม 110 ปี อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 80/2566) วศ.อว. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มศว. ศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

F06 2 F06 3

F06 1 F06 4

 

            วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยดร.สายจิต ดาวสุโข หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาเซรามิก กว่า 35 คน อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ ได้ศึกษาดูขั้นตอนการผลิตเซรามิก การลงลาย การเคลือบ ระยะเวลาและความร้อนที่ใช้ในการเผา นอกจากนี้นักวิทยาศาตร์นำเยี่ยมชมห้องปฏบัติการเครื่องมือทดสอบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงาน
            ทั้งนี้ทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้วได้มอบแม่พิมพ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กระบวนการผลิตเซรามิกต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 79/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ "กองวัสดุวิศวกรรม"
  2. (ข่าวที่ 78/2566) วศ.อว.เสริมความเชื่อมั่นภาคเอกชน สนับสนุนการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับให้แก่บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) ด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงมาตรฐาน Euro NCAP ณ EECi
  3. (ข่าวที่ 77/2566) วศ.อว. ขับเคลื่อนสตูลโมเดลต่อเนื่อง พร้อมเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในพื้นที่บริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล
  4. (ข่าวที่ 76/2566) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ วศ. ประจำปี 2565
  5. (ข่าวที่ 75/2566) วศ.อว. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่ภาครัฐและเอกชน รวม 53 หน่วยงาน ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
  6. (ข่าวที่ 74/2566) วศ.อว. ลงพื้นจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร จ.น่าน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
  7. (ข่าวที่ 73/2566) กองหอสมุดฯ จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการประชาชนด้านสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิทัลบน Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ"
  8. (ข่าวที่ 72/2566) วศ.อว. สร้างความร่วมมือแนวทางจัดทำฐานข้อมูลด้านมาตรฐานและวิธีการทดสอบสารสำคัญเชิงหน้าที่
  9. (ข่าวที่ 71/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่นครนายก ต่อยอดองค์ความรู้ วทน. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
  10. (ข่าวที่ 70/2566) วศ.อว. จัดอบรมข้าราช พนักงานใหม่ พัฒนาแนวคิด เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ