ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 143/2566) วศ.อว. ต้อนรับ AMARC ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือการทำงานร่วมกัน

F65 3 F65 1

F65 2 F65 4

 

            24 พฤษภาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสายศูนย์ห้องปฏิบัติการ พร้อมคณะ จากบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) เอมาร์ค (AMARC) ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ,กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ, กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และหารือในการสร้างความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 142/2566) วศ. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร”

F64 2 F64 1

F64 3 F64 4

 

             23 พฤษภาคม 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร” เพื่อให้บุคลากร วศ. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรให้เป็นระบบ สามารถส่งต่อองค์ความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานความรู้ขนาดใหญ่เป็นแหล่งความรู้ของบุคลากร วศ. ตลอดจนให้มีการจัดการความรู้ร่วมกัน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด โดยมี นายศตวรรษ เอกธุระวานิช บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สท. ชั้น3 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 141/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหารรายการ Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) in Food Simulant (ASEAN PROGRAM)

F63 3 F63 2

F63 1 F63 4

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จำนวน 21 ห้องปฏิบัติการ และเป็นห้องปฏิบัติการต่างประเทศ จำนวน 8 ห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการทดสอบในรายการ Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) in Food Simulant (ASEAN PROGRAM) และกำหนดให้ส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
            รายการ Heavy metals in Food Simulant เป็นการทดสอบเพื่อหาการปนเปื้อนของสารพิษหลายชนิดในอาหาร โดยเฉพาะโลหะหนักในอาหารต่างๆ สัตว์ทะเลหลายชนิดมีความสามารถในการสะสมโลหะหนักที่เป็นพิษโดยเฉพาะปรอทที่มักพบในหอย กุ้ง และปลา นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ เช่น เชื้อโรควัวบ้า เชื้อรา และแบคทีเรีย เป็นต้น ดังนั้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจึงมีมาตรการกําหนดปริมาณสารปนเปื้อนและโลหะหนักในอาหาร (เช่น Sn 250 mg/kg, Zn 100 mg/kg, Cu 20 mg/kg, Pb 1 mg/kg, Cd 2 mg/kg, และ Hg 0.02 mg/kg) ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย อย่างไรก็ตามคนหรือสัตว์เลี้ยงที่บริโภคอาหารและน้ำที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเป็นเวลานาน ก็จะทำให้เกิดการสะสมและอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น หากเกิดการปนเปื้อน Cu ในอาหารสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อนุญาตจะทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า และเบื่ออาหาร เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 140/2566) วศ.อว. จัดอบรม “เทคนิคทวีค่าเงิน และเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง”

 F62 1 F62 4 

F62 3 F62 2

 

            18 พฤษภาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคทวีค่าเงิน และเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง” โดย กบข. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกชพร คะสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร และบริการสมาชิกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม และการบริหารเงินออมให้เพียงพอในวันเกษียณ ซึ่งมีผู้เข้าสนใจร่วมอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 139/2566) วศ.อว. ร่วมงาน สกสว.จับมือ ธนาคารโลกพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

F61 3 F61 2

F61 1 F61 4

 

            16 พฤษภาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับ ธนาคารโลก เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพการเติบโตของประเทศไทย พร้อมฟังปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทสําคัญของนวัตกรรมต่อ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพในประเทศไทย” โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ.สกสว. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
            ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารโลกและ สกสว. จะจัดทำรายงาน Policy Effectiveness Review (PER) เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมผ่านการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยจะพิจารณาแนวทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อประเมินความสอดคล้องของนโยบายปัจจุบันกับความท้าทายและจำเป็นของประเทศไทยใน
            สำหรับรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับนวัตกรรมในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเน้นย้ำถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาให้เท่าทันกับประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมได้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศรองลงมาร่วมกับมาเลเซีย เวียดนาม และมองโกเลีย โดยมาเลเซียมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ใกล้กับประเทศ ผู้นําฯ มากที่สุด ดังนั้น "ความร่วมมือกับธนาคารโลกครั้งนี้ จะเป็นการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ในการดำเนินโครงการทบทวนนโยบายประสิทธิผล (PER) ของนโยบายนวัตกรรมของประเทศไทย”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 138/2566) วศ.อว. เสริมความรู้มาตรฐาน ISO 56002 เตรียมพร้อมรับความท้าทายด้านนวัตกรรมในอนาคต
  2. (ข่าวที่ 137/2566) วศ.อว. สนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ร่วมโชว์ในงาน FUTURE MOBILITY ASIA 2023
  3. (ข่าวที่ 136/2566) วศ.อว. จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
  4. (ข่าวที่ 135/2566) วศ.อว. หารือแนวทางการบริหารจัดการภายใต้ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  5. (ข่าวที่ 134/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. ตรวจราชการการดำเนินงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยของ วศ. ในพื้นที่ จ.เชียงราย
  6. (ข่าวที่ 133/2566) วศ.อว. ต้อนรับ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูงานทดสอบอาหารทางเคมี และจุลชีววิทยา
  7. (ข่าวที่ 132/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ นักวิจัย EU ต่อยอดประสบการณ์สร้างเครือข่ายหนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศ
  8. (ข่าวที่ 131/2566) วศ.อว. ต้อนรับน้องๆ นักเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดประสบการณ์ด้านวิทย์ฯ และไอที
  9. (ข่าวที่ 130/2566) อธิบดี วศ. เข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  10. (ข่าวที่ 129/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงาน มว. ต่อยอดงานทดสอบความชำนาญฯ รายการ Oscilloscope และ Mercury (Hg) in water (Pilot study)

Page 4 of 351