th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่1/2566) กระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 8 มกราคม 2566

 

 

                                                            A18 2

                                 A18 1   A18 3

 

      กระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 8 มกราคม 2566
      วันนี้ (8 มกราคม 2566) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
     ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องใน  โอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2566

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่339/2565) วศ.อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันงานบริการสารสนเทศสู่ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

 

                                                                

                                     A17 4 A17 2

 

 

       วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือการพัฒนางานบริการสารสนเทศเพื่อให้บริการบน Citizen Portal ร่วมกับทีมที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการตาม Concept “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
       จากการประชุมฯดังกล่าว ทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษางานบริการสารสนเทศของ สท. พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันการพัฒนางานบริการสารสนเทศ สู่ Citizen Portal อย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยสะดวก เบ็ดเสร็จ และครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่338/2565) วศ.อว มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

                                                                A16 3

                                      A16 4 A16 1

               

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)ได้ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
              ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 รุ่นมากกว่า 400 คน จากห้องปฏิบัติการกว่า 200 ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ วศ. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือในการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของตนเอง สร้างความเข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่337/2565) กรมวิทย์ฯ บริการ ปลื้ม!! ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง เพิ่มเติม 2 สาขา

 

                                                  A15_2.jpg  A15 1 

 

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDO) ประเภทขั้นสูง เพิ่มเติมอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 69 การวัด การควบคุม และระบบอัตโนมัติในกระบวนการอุตสาหกรรม และสาขาที่ 79 กระจกสำหรับงานก่อสร้าง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ออกใบสำคัญดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
        ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า บุคลากรของ วศ. มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นอกจากนั้น ยังมีองค์ความรู้และเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้มาตรฐานที่จัดทำโดย วศ. ได้ถูกใช้อ้างอิงในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และอื่นๆ โดยในปี 2561 วศ. ได้เข้ามามีบทบาทอย่างเป็นทางการและได้รับการจดทะเบียนเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน” (Standards Developing Organization, SDO) ประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดังนั้น การที่ วศ. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูงเพิ่มเติมอีก 2 สาขา รวมกับขอบข่ายเดิมอีก 13 สาขา จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ วศ. ได้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้การมาตรฐานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทยให้สามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขานี้ ส่งผลให้ วศ. สามารถจัดทำมาตรฐานให้ครอบคลุมความต้องการที่มากขึ้นของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ดังสโลแกนที่ว่า มาตรฐานที่ดีจะต้อง “ตรงประเด็น” และ “ทันเวลา”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่336/2565) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการอวยพรปีใหม่ 2566

 

 

A14                 

                                          

        อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อวยพรปีใหม่ 2566 แก่บุคลากรตลอดจนพี่น้องประชาชนและผู้รับบริการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นปรับรูปแบบการบริหารงานรองรับ Technology disruption โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดี มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่335/2565) วศ.อว. จัดโครงการสำรวจข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ระยะ 2 หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISOIEC 170252017”
  2. (ข่าวที่334/2565) วศ.อว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย
  3. (ข่าวที่ 333/2565) วศ.อว.วศ.โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อสิริมงคล
  4. (ข่าวที่332/2565) วศ.จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วศ. “Dss Sport Day 2022”
  5. (ข่าวที่331/2565)วศ.อว. ร่วมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ
  6. (ข่าวที่330/2565) วศ. ผนึกกำลังสมองหาแนวการตรวจประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  7. (ข่าวที่329/2565)วศ.อว. ร้อยรวมดวงใจสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”
  8. (ข่าวที่328/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม
  9. (ข่าวที่327/2565)วศ.อว. ลงนามถวายพระพร "พระองค์ภาฯ" ทรงหายจาก พระอาการประชวร
  10. (ข่าวที่326/2565)วศ.อว. สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

Page 6 of 325