th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่6/2566) วศ.อว.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และประชุมหารือข้อมูลองค์ความรู้เพื่อวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากกัญชง ณ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ กทม.

 

                                   A24 4 A24 5

        A24 3 A24 2 A24 1

 

         วันที่ 5 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยคณะนักวิจัยจากกองเทคโนโลยีชุมชน และกองอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ในโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากกัญชงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ได้ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

           ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะวิจัยได้รับองค์ความรู้ในการคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และได้เครือข่ายของผู้ปลูก ผู้สกัดสารสำคัญจากพืชกัญชา กัญชง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่5/2566) วศ. ต้อนรับ ปตท. เนื่องในโอกาสหารือโครงการสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติฯ และสวัสดีปีใหม่ 2566

 

           A23_4.jpg A23 2 A23 3

        5 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้อำนวยโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าหารือความคืบหน้าโครงการ สนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในวังจันทร์วัลเลย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่4/2566)วศ.อว. วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสัตว์ รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs

 

 

                                 A21 1 A21 5 A21 2                 

 

        วันที่ 3 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) โดยดำเนินการจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs ในตัวอย่างปลาป่น และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป

       อาหารสัตว์เป็นอาหารสำหรับการบริโภคของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เศรษฐกิจ ผู้เลี้ยงและผู้ผลิตอาหารสัตว์ จึงควรตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ที่มีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารสัตว์ มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นองค์ประกอบของของเหลวในร่างกายและเนื้อเยื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความสมดุลของกรดและด่าง ได้แก่ เกลือ (โซเดียม และคลอไรด์) ส่วนใหญ่สัตว์ได้รับอาหารที่มีการเสริมเกลือ ทำให้สัตว์ได้ทั้งโซเดียมและคลอไรด์ไปพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการดูดซึมที่ลำไส้ ส่วนที่เกินความต้องการจะถูกขับออกทางปัสสาวะหน้าที่ของโซเดียม และคลอไรด์คือ การควบคุมความดัน และความเข้มข้นของเหลวภายนอกเซลล์ (Extracellular fluid) และรักษาสมดุลความเป็นกรด - ด่างภายในตัวสัตว์ โดยทั่วไปอาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องเมื่อขาดเกลือจะแสดงออกโดยการไม่อยากกินอาหาร การเจริญเติบโตช้า และน้ำหนักตัวลดลง ดังนั้น เกลือแร่ที่เสริมในอาหารสัตว์จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยความต้องการแร่ธาตุในสัตว์เคี้ยวเอื้องแสดงอยู่ในรูปของปริมาณความต้องการต่อวัน หรือปริมาณความต้องการต่อหน่วยผลผลิต เช่น ในรูปเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง หรือหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) ของวัตถุแห้ง และปกติในการหาปริมาณของคลอไรด์ที่ละลายน้ำในตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะวิเคราะห์หาปริมาณในรูปของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

 

(ข่าวที่3/2566)วศ.อว. ต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

 

 

                                       A20 5 A20 3

             A20 4 A20 1 A20 2

 

         วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าฯ และบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่2/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” ส่งเสริมห้องปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

                                     A19 2 A19 3

                                     A19 4 A19 1

           วันที่ 9 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย รวมทั้งการเลือกและการใช้ตู้ดูดควันอย่างปลอดภัยและการโต้ตอบกรณีฉุกเฉินได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไนน์ ประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ , ดร. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม วีวองโกส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ.,ดร. ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ. มาเป็นวิทยากร โดยมีที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่1/2566) กระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 8 มกราคม 2566
  2. (ข่าวที่339/2565) วศ.อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันงานบริการสารสนเทศสู่ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
  3. (ข่าวที่338/2565) วศ.อว มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  4. (ข่าวที่337/2565) กรมวิทย์ฯ บริการ ปลื้ม!! ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง เพิ่มเติม 2 สาขา
  5. (ข่าวที่336/2565) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการอวยพรปีใหม่ 2566
  6. (ข่าวที่335/2565) วศ.อว. จัดโครงการสำรวจข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ระยะ 2 หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISOIEC 170252017”
  7. (ข่าวที่334/2565) วศ.อว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย
  8. (ข่าวที่ 333/2565) วศ.อว.วศ.โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อสิริมงคล
  9. (ข่าวที่332/2565) วศ.จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วศ. “Dss Sport Day 2022”
  10. (ข่าวที่331/2565)วศ.อว. ร่วมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ

Page 5 of 325