ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 138/2566) วศ.อว. เสริมความรู้มาตรฐาน ISO 56002 เตรียมพร้อมรับความท้าทายด้านนวัตกรรมในอนาคต

F60 4 F60 2

F60 1 F60 3

 

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง ISO 56002 กับการจัดการนวัตกรรมในองค์กร โดย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับ นายเขมชาติ หวังกิจจามร ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจประเมิน 3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 65 คน
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้มีการประกาศนโยบายด้านคุณภาพของ วศ. ว่า “กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการให้บริการและสนับสนุนการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการและเครือข่ายพันธมิตร” มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บุคลากร วศ. จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 137/2566) วศ.อว. สนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ร่วมโชว์ในงาน FUTURE MOBILITY ASIA 2023

F59 1 F59 2 

 

            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ให้กับ บริษัท แม็คนิก้า ไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงภายในงาน Future Mobility Asia ซึ่งเป็นงานแสดงแนวคิด โซลูชัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคต ที่ครอบคลุมในทุกด้าน สร้างความตระหนักรู้และศักยภาพของนักวิจัยพัฒนาในประเทศไทย พร้อมกับพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดพร้อมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานระดับภูมิภาคเอเชีย
           ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการให้บริการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน วศ. กำลังดำเนินโครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) เพื่อวิจัยและพัฒนา และการบริการด้านการทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ไร้คนขับ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ Testing Center for Connected and Automated Vehicle (T-CAV) ในวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่จะเปิดให้บริการในปี 2566 เพื่อยกระดับยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับระดับสากลรวมถึงการทดสอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน New S-curve

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 136/2566) วศ.อว. จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

F58 1 F58 4

F58 3 F58 2

 

            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.) ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน พร้อมทั้ง ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  ผู้แทนจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.), ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร, ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร ISO/IEC 17024 สาขาการควบคุมคุณภาพการเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 135/2566) วศ.อว. หารือแนวทางการบริหารจัดการภายใต้ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

F57 1 F57 3

F57 4 F57 2

 

             วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ให้การต้อนรับ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะในโอกาสเข้าหารือ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินการของสถาบันภายใต้มูลนิธิ ร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารงาน , หน้าที่กรรมการชุดต่างๆ , บทบาทภารกิจการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การดำเนินงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานเป็นสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลมากที่สุดต่อไป ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 134/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. ตรวจราชการการดำเนินงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยของ วศ. ในพื้นที่ จ.เชียงราย

F56 4 F56 1

F56 3 F56 2

 

            วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวศันศนีย์ บุญสาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) พร้อมทีมนักวิจัย ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการตรวจราชการกระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการดำเนินงานโครงการของ วศ. จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
            สำหรับการตรวจติดตามโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ วศ. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านการสกัดและห้องปฏิบัติการควบคุมมาตรฐานยาสำเร็จรูป และในส่วนของโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ วศ. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มรภ.เชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบฯ ให้มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น
            การตรวจราชการกระทรวง อว. ในครั้งนี้ นางสาวสุณีย์ฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ดำเนินการในทั้ง 2 โครงการ ที่สามารถบูรณาการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์และยังสร้างรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้าน ววน. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 133/2566) วศ.อว. ต้อนรับ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูงานทดสอบอาหารทางเคมี และจุลชีววิทยา
  2. (ข่าวที่ 132/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ นักวิจัย EU ต่อยอดประสบการณ์สร้างเครือข่ายหนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศ
  3. (ข่าวที่ 131/2566) วศ.อว. ต้อนรับน้องๆ นักเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดประสบการณ์ด้านวิทย์ฯ และไอที
  4. (ข่าวที่ 130/2566) อธิบดี วศ. เข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  5. (ข่าวที่ 129/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงาน มว. ต่อยอดงานทดสอบความชำนาญฯ รายการ Oscilloscope และ Mercury (Hg) in water (Pilot study)
  6. (ข่าวที่ 128/2566) อธิบดี วศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  7. (ข่าวที่ 127/2566) วศ.อว. จัดประชุมเครือข่าย ศปว. เสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
  8. (ข่าวที่ 126/2566) วศ.อว. เข้าร่วมงานครบรอบ 44 ปี สคบ. เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566
  9. (ข่าวที่ 125/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดชุมพร
  10. (ข่าวที่ 124/2566) วศ.อว. เปิดบ้านเยี่ยมชมภารกิจ “กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร”

Page 5 of 351