th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่335/2565) วศ.อว. จัดโครงการสำรวจข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ระยะ 2 หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISOIEC 170252017”

 

                             A13 5 A13 2

   A13 4 A13 3 A13 1


            23 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ระยะ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดี วศ. มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ให้พร้อมนำเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมูลกลางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงนำไปใช้ประกอบการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ตลอดจนให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถสืบค้นข้อมูลและเลือกใช้บริการหน่วยตรวจสอบและรับรองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 160 คน ผ่านระบบ zoom ออนไลน์
          ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก วศ. มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยหน่วยตรวจสอบและรับรอง โดยการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่334/2565) วศ.อว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย

 

                              A12 2 A12 1

           

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติ 30% ทุกรายการ นาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับบริการในภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของขวัญสำหรับประชาชนในปีใหม่ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
             ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริการทดสอบและสอบเทียบ ที่มีความสำคัญเพื่อส่งถึงประชาชนคนไทย โดยลดค่าบริการทดสอบฯ แบบปกติทุกรายการ 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน เช่นภาคอุตสาหกรรม ชุมชน SMEs และประชาชนทั่วไป
           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเช็ครายการทดสอบต่างๆ ได้ที่ http://onestop.mhesi.go.th/mstq/web/ โดยส่งตัวอย่างแบบปกติ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และกรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000หรือ www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 333/2565) วศ.อว.วศ.โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อสิริมงคล

 A11_6.jpg

  A11 2 A11 1 

  A11 5 A11 7

 

        วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมสุดาราม จำนวน 9 รูป   โดยมีนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาราชการแทนรองอธิบดี วศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่332/2565) วศ.จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วศ. “Dss Sport Day 2022”

                        A10_9.jpg                           

     A10 2 A10_17.jpg

   A10 18 A10 15

 

        วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน วศ. “Dss Sport Day 2022” โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย วอลเล่ย์บอล ปิงปอง ตะกร้อ กีฬามหาสนุก ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร วศ. ได้มีโอกาสพบปะทำกิจกรรมทางด้านกีฬาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งในเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความมีระเบียบวินัยที่จะมีผลดีต่อการไปปรับใช้ในการทำงาน ณ อาคารสโมสร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่331/2565)วศ.อว. ร่วมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ

 

                                      A9 1 A9 5                              

                                      A9 4 A9 3 

                   วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี) ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว” เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชุมชน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

 

 

 

  1. (ข่าวที่330/2565) วศ. ผนึกกำลังสมองหาแนวการตรวจประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. (ข่าวที่329/2565)วศ.อว. ร้อยรวมดวงใจสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”
  3. (ข่าวที่328/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม
  4. (ข่าวที่327/2565)วศ.อว. ลงนามถวายพระพร "พระองค์ภาฯ" ทรงหายจาก พระอาการประชวร
  5. (ข่าวที่326/2565)วศ.อว. สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
  6. (ข่าวที่325/2565)วศ.อว. ลงนามความร่วมมือ 3 พระจอมฯ ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  7. (ข่าวที่324/2565)วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดชัยนาท
  8. (ข่าวที่323/2565) วศ.อว. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  9. (ข่าวที่322/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ณ กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  10. (ข่าวที่321/2565)วศ.อว. เข้าร่วมงาน SCG : The Next Chapter Exposition นวัตกรรมช่วยทุกชีวิตและโลกให้ดีขึ้น

Page 7 of 325