ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 128/2566) อธิบดี วศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

F50 2 F50 3

F50 4 F50 1

 

            วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นำคณะผู้บริหารแลหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรดังกล่าวด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 127/2566) วศ.อว. จัดประชุมเครือข่าย ศปว. เสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

F49 1 F49 3

F49 2 F49 4

 

             วันที่ 28 เมษายน 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจาก 38 หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. กว่า 70 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบข้อมูลห้องสมุดและความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายสมาชิก ศปว. อย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณของประเทศ รวมไปถึงเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่หายากขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลักดันการทำระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรของเครือข่ายจากจุดเดียว และจะยกระดับการใช้งานสู่ระดับประเทศในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 126/2566) วศ.อว. เข้าร่วมงานครบรอบ 44 ปี สคบ. เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566

F48 1 F48 4

F48 3 F48 2

 

            วันที่ 28 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวดวงกลม เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ภัยไซเบอร์ ปัญหาใกล้ตัวผู้บริโภค” โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
           สำหรับวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น”วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย “เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 125/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดชุมพร

F47 1 F47 3

F47 2 F47 4

 

              เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนชุมภัณฑ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ และเก็บตัวอย่างภาชนะสัมผัสอาหาร กาบหมาก เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 124/2566) วศ.อว. เปิดบ้านเยี่ยมชมภารกิจ “กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร”

F46 5 F46 6

F46 7 F46 8

 

            วันที่ 27 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและเยี่ยมชมภารกิจของกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของ วศ. ณ ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้ กิจกรรม Open House ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจสำคัญในแต่ละด้านของ วศ. ในการให้บริการภาคประชาชน ผู้ประกอบการและการวิจัยพัฒนา
            สำหรับกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อหาองค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สำหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการส่งออกและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
            ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0-2201-7182-3 โทรสาร 0-2201-7181 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในวันและเวลาราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 123/2566) วศ.อว. จัดอบรมจัดการเครื่องมือในระบบคุณภาพฯ หนุนบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 : 2017
  2. (ข่าวที่ 122/2566) วศ.อว. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้
  3. (ข่าวที่ 121/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566
  4. (ข่าวที่ 120/2566) วศ.อว. เสริมความรู้การใช้งานระบบ ThaiJO เพื่อยกระดับวารสารวิชาการระดับชาติ
  5. (ข่าวที่ 119/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง”
  6. (ข่าวที่ 118/2566) วศ.อว. เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ AMARC
  7. (ข่าวที่ 117/2566) วศ. ร่วมงาน อว. สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566
  8. (ข่าวที่ 116/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในโอกาสครบรอบปีที่ 44
  9. (ข่าวที่ 115/2566) กองสอบเทียบเครื่องมือวัด วศ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว.
  10. (ข่าวที่ 114/2566) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ สมาคมเคมีฯ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือในอนาคต

Page 7 of 351