การให้บริการ : กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

1. การทดสอบความชำนาญ
2. วัสดุอ้างอิง (Reference materials) และตัวอย่างควบคุม (QC sample)
3. เอกสารเผยแพร่
  • การให้บริการกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
  • การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย รัชดา เหมปฐวี (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด โดย ดร.พจมาน ท่าจีน (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ pH meter เพื่อการวัด pH-value ในตัวอย่าง โดย ดร.วราภรณ์ กิจชัยนุกูล (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องแก้ววัดปริมาตรเพื่อการ เตรียมตัวอย่าง โดย พนิดา เจตนา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
  • การจัดทำเส้นโค้งการสอบเทียบ (Preparation of Calibration Curve) โดย ดร. วันดี ลือสายวงศ์ (รายละเอียด)
  • การประกันคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์/ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดย ดุษฎี มั่นความดี (รายละเอียด)
  • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ โดย ดร. พจมาน ท่าจีน (รายละเอียด)
  • ประโยชน์ของบริการทดสอบความชำนาญ (รายละเอียด)