ขั้นตอนในการอุทธรณ์ผลการทดสอบความชำนาญ

กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรมหลังจากที่ได้รับรายงานผลฉบับสมบูรณ์แล้ว ห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถยื่นความจำนงในการอุทธรณ์การประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ต้องเป็นผู้ที่ให้ชื่อไว้กับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในการรับรายงานผลการทดสอบความชำนาญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องจากห้องปฏิบัติการ โดยส่งการอุทธรณ์มายังที่อยู่ข้างล่างนี้ การอุทธรณ์จะยื่นได้ภายในไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับผลการทดสอบความชำนาญฉบับสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอุทธรณ์แล้วกลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จะทำการประเมินและตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ ห้องปฏิบัติการจะได้รับผลการตรวจสอบและชี้แจงในข้ออุทธรณ์ต่อการประเมินผลดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จัดกิจกรรมได้รับหนังสือแจ้ง การแจ้งผลการอุทธรณ์ จะรวมถึงการผลการของตรวจสอบซึ่งอาจรวมถึงการชี้แจงถึงการคำนวณและสถิติที่ใช้ในการประเมินผล

การยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต้องส่งถึง ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ วศ. คลิก!

75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม 10400