ปฏิทินการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

info pt

การทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing, PT) เป็นกลไกลที่สำคัญในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการทวนสอบได้ว่าเทคนิคการทดสอบ/สอบเทียบที่ดำเนินการอยู่ขณะนั้นยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ผลการทดสอบยังคงมีความน่าเชื่อถือ

เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับห้องปฏิบัติการ และผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IS0/IEC 17025

กองฯ มีนโยบายและการดำเนินงานในการให้บริการโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผลิตวัสดุอ้างอิง/วัสดุควบคุมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการผลิตวัสดุอ้างอิง/วัสดุควบคุม ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วยรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นรายได้ของรัฐที่ต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลังตามกฎหมาย

ความคืบหน้ากิจกรรม

แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ (ดูรายละเอียด)
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ (ดูรายละเอียด)
ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 (รายละเอียด)