วัสดุอ้างอิง และตัวอย่างควบคุม

(Reference materials and QC sample)