ผลงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  แนวทางการประเมินผลตามกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

เกี่ยวกับ วศ.