ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 65/2567) วศ.อว. จับมือสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เคมี ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด Green Chemistry

F349 6 F349 1

F349 5 F349 4

 

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงแสดงความขอบคุณที่กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเคมีฯ ด้วยดีตลอดมา โดย วศ.อว. พร้อมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเคมีฯ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Laboratory) สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีแก่นักเรียนทัังในประเทศและต่างประเทศ
          นอกจากนี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้สนับสนุนแนวทางการทำงานของสมาคมเคมีฯ ณ ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานทางวิชาการภายใต้แนวคิดเคมีสีเขียว (Green Chemisty) เนื่องจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น แม้ผลลัพธ์ของงานจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกันอีกด้วย ทั้งนี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ได้มอบหมายให้กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค นำโดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกอง เป็นหน่วยงานหลักของ วศ. ในการประสานการทำงานร่วมกับสมาคมเคมีต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 64/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ยกระดับการก่อสร้างไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ให้ วศ.อว. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงรองรับตามมาตรฐานสากล

F348 4 F348 2

F348 3 F348 1

 

          นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต โดยเฉพาะการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นตึกขนาดใหญ่ รถไฟฟ้า ทางด่วน หรือสะพานต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การมีระบบห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อรองรับมีความสำคัญในการที่จะทำให้ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานมีคุณภาพที่ดี ตนจึงมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พัฒนาและเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิง และให้มีชนิดการให้บริการที่มีความครอบคลุมและบริการในประเภทที่ต้องลงทุนสูง รวมถึงให้พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้รองรับการก่อสร้างไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. กล่าวว่า วศ.อว. ได้รับนโยบายท่านรัฐมนตรี อว. ขณะนี้ได้เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่มีชนิดการให้บริการที่มีความครอบคลุมโดยเฉพาะประเภทที่ต้องลงทุนสูง ต้องอาศัยสมรรถนะและประสพการณ์ นอกจากนี้ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้รองรับก่อสร้างไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม รวมถึง วศ.อว. ได้เป็นหน่วยงานพัฒนาและรับรองให้กับห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การให้บริการสอบเทียบ เครื่องดึงทดสอบลวดสลิงแบบดึงตรง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บริการสอบเทียบที่ขนาด 90 ตัน และอยู่ในระหว่างขยายการให้บริการสอบเทียบเป็น 200 ตัน ภายในปี 2567 นี้ ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้การก่อสร้างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการนำชิ้นส่วนสะพานขนาดใหญ่ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานมาประกอบยังสถานที่ก่อสร้าง ในการเคลื่อนย้ายโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้มาเชื่อมต่อกัน ด้วย “ลวดสลิง” ดังนั้น “ลวดสลิง” ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานย่อมก่อให้เกิดความปลอดภัยในทางวิศวกรรม ทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณรอบ ๆ
           นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวเน้นย้ำว่า การเปิดให้บริการทางห้องปฏิบัติการอ้างอิง วศ.อว. และการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนการดำเนินงานนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการก่อสร้างไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 63/2567) “รมว. ศุภมาส ห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ วศ.อว. เร่งสร้างความมั่นใจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ”

 

F347 4 F347 2

F347 3 F347 1

 

           วันที่ 3 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และสร้างปัญหาสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยที่กระทรวง อว. มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน ระบบการตรวจห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ ในการตรวจวัด ติดตามและแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

           นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. กล่าวว่า ตามนโยบายท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่เน้นย้ำ การพัฒนาประเทศ โดยการนำความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเน้นย้ำการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการเดินหน้าสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน (NQI) ที่สำคัญให้เป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ มีการประกันคุณภาพ (quality assurance) และการควบคุมคุณภาพ (quality control) ที่จำเป็นต่อการตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

           นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ. 2567 วศ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 รายการ เดินหน้าสนับสนุนห้องปฏิบัติการฯ และพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ทดสอบที่สามารถยืนยันได้ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) วศ. ซึ่งเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ได้รับรองระบบการเป็นผู้จัดทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 จากหน่วยงานรับรอง Taiwan Accreditation Foundation (TAF) เร่งผลักดันสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กากอุตสาหกรรม ที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing) หรือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboralatory) เพื่อประเมินสมรรถนะและการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีความสามารถวิเคราะห์ ทดสอบรายการที่สำคัญ เช่น การหาปริมาณโลหะหนักในน้ำ (Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water) การตรวจวัดค่าปรอทในน้ำ และการหาค่า COD BOD TSS TDS ในน้ำ เป็นต้น ซึ่งการตรวจสารเคมีเหล่านี้ ห้องปฏิบัติการฯ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความมั่นใจการผลการตรวจวิเคราะห์ว่ามีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งธรรมชาติต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการสร้างมลพิษ ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีหรือจุลินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ เช่น ลำธาร แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          กรณีผู้ประกอบการ และประชาชนต้องการสร้างความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจาก วศ. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ได้มาตรฐานของประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2-201-7000 หรือ www.dss.go.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 62/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ห่วงใยเด็กและประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร ให้ วศ.อว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

F346 3 F346 1

F346 2 F346 4

 

          วันที่ 2 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุปโภคและบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย เนื่องจากในถิ่นทุรกันดาร พื้นแหล่งน้ำต่าง ๆ มีโอกาสถูกปนเปื้อนทั้งจากสภาพแวดล้อม เชื้อโรคและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ดังนั้น ตนได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดและสร้างความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล โดยที่ วศ.อว. เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงานเครือข่ายมากว่า 20 ปี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้สร้างความร่วมมือในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อรวมพลังในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ รวมถึงให้ขยายการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นปัญหาทั่วประเทศ
           นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. กล่าวว่า วศ.อว. ได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอนามัย และทุกภาคส่วน โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และพื้นที่ทุรกันดารในโครงการพระราชดำริฯ ได้ลงพื้นที่ระยะเริ่มต้นเพื่อดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และพื้นที่ในโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก และเดินหน้าโครงการขยายผลไปในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
           ทั้งนี้ วศ.อว. ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพน้ำและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทำให้เกิดแนวทางที่ดีซึ่งทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าสู่การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมั่นใจ สร้างการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 61/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ให้ความสำคัญนำวิทยาศาสตร์พัฒนาข้าวไทย ให้ วศ.อว. สร้างความร่วมมือกรมการข้าวเพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก

F345 3 F345 2

F345 4 F345 1

 

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ 32 ล้านตัน ซึ่งนำไปสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 22 ล้านตัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบ “ข้าว” เป็นหลัก เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับความสามารถของประเทศให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้าอาหารมูลค่าสูง การพัฒนานวัตกรรมอาหารจากข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เป็นการพัฒนาตลาดสินค้าอาหารคุณภาพให้เข้มแข็งเติบโต จึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. สร้างความร่วมมือกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ.อว. กล่าวว่า ตามแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรี อว. ที่ให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย กรม วศ. ได้หารือร่วมกับนานณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาอาหารจากข้าวและการตรวจสอบรับรองสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าวเป็นอย่างดี วศ. ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้าวและตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจหาสารที่ให้กลิ่นหอมวานิลลินในข้าว การตรวจสารพิษตกค้างปนเปื้อนในข้าว การตรวจคุณค่าทางโภชนาการข้าว การตรวจสอบลักษณะเนื้อสัมผัสข้าว การตรวจสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสข้าวหรือการทดสอบชิมข้าว ตลอดจนการแปรรูปข้าวและส่วนเหลือของข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ เส้นพาสต้าจากข้าวหอมมะลิ ขนมขบเคี้ยวกรอบพองข้าวหอมมะลิ ขนมมาเดอลีนจากข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเกรียบจากข้าวทับทิมชุมแพ ขนมอาลัวจากข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งทางกรมการข้าวและกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการดำเนินงานร่วมกันมาตลอดเป็นอย่างดี และขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่นๆ
          นพ.รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน วศ. มีห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร ทำให้การทดสอบชิมอาหารมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ที่เข้าประกวดเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งการทดสอบชิมข้าวหุงสุกเป็นการตัดสินที่สำคัญในการสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก โดยการทำงานร่วมระหว่าง วศ.อว. และกรมการข้าว ได้มีการประชุมหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวัตถุเจือปนข้าว การตรวจสอบหาสารสำคัญในข้าว เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สร้างคุณค่าให้กับข้าวไทยสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ภาคการผลิตและภาคธุรกิจต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 60/2567) “ศุภมาส” มอบ วศ.อว. เสริมแกร่งหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ เพิ่มความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการไทย หลังนำประเทศสู่อันดับ 5 ของโลกด้านการรับรองความชำนาญห้องปฏิบัติการ
  2. (ข่าวที่ 59/2567) วศ.อว.เตือนภัยนำถุงดำรีไซเคิลมาใส่อาหาร
  3. (ข่าวที่ 58/2567) "รมว. ศุภมาส" ห่วงใยเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น สั่งทีม “DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นโรงเรียน หลังพบอุบัติเหตุกว่า 34,000 รายต่อปี เพื่อให้พร้อมใช้งาน ได้มาตรฐานปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  4. (ข่าวที่ 57/2567) "ดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอก ! วศ.อว. แนะประชาชน รับมือ สภาวะโลกเดือด"
  5. (ข่าวที่ 56/2567) วศ.อว. แนะวิธีการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ และการเก็บรักษา หลังพบระเบิดบนเครื่องบิน และส่งทีมร่วมสอบสวน
  6. (ข่าวที่ 55/2567) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมสู่โลกยุคใหม่ สร้างโอกาสและความร่วมมือด้วยภาษาจีน
  7. (ข่าวที่ 54/2567) หมอรุ่งเรือง อธิบดีวศ.อว. ไขข้อสงสัย “กระดาษทิชชูก่อมะเร็งจริงหรือไม่” แนะหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษทิชชูที่มีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิลเพราะอาจได้รับอันตรายจากสารเรืองแสง
  8. (ข่าวที่ 53/2567) รมว.อว. “ศุภมาส” ให้ วศ.อว. ยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งโอกาส สำหรับเยาวชนและประชาชนทุกคน
  9. (ข่าวที่ 52/2567) อธิบดี วศ. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต ชูเจตนารมณ์ “No Gift Policy” ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรและสังคม
  10. (ข่าวที่ 51/2567) “รมว.อว. ศุภมาส” ให้ วศ.อว. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมแก้จน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน