ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 205/2566) วศ.อว. ต้อนรับ สถาบันยานยนต์ หารือความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ CAV

F126 2 F126 3

F126 4 F126 1

 

            เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ในการประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ด้านการพัฒนายานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Connected Autonomous Vehicles, CAV) และหารือแนวทางในการร่วมมือด้านการให้บริการทดสอบ และวิจัยพัฒนาด้านมาตรฐานการทดสอบ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในระบบอุตสาหกรรม ดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ และเสริมสร้างนวัตกรรมภายในประเทศต่อไป
            ทั้งนี้ วศ. ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามทดสอบ CAV เฟส 1 ณ EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง แล้วเสร็จเกือบ 100% และได้มีการตรวจสอบมาตรฐานพื้นสนามจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาตรฐาน ADAS EURO NCAP และมาตรฐาน ISO 22737 รวมทั้งทดสอบการทำแผนที่แบบ HC map เพื่อใช้ในการควบคุมรถอัตโนมัติ เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน นอกจากนี้ วศ. กำลังดำเนินการ เฟส 2 โดยก่อสร้างอาคาร workshop รองรับความพร้อมด้านการทดสอบสัญญาณควบคุมรถในระบบ 5G,Wireless LAN (WLAN) 4G,LTE ซึ่งคาดว่าสนามจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประมาณปีงบประมาณ 2568 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 204/2566) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้”

F125 4 F125 2

F125 1 F125 3

 

              วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้” มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้เเก่ อาจารย์ ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ อดีตผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน การเลือกวิธีการเก็บรักษา และการตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในระหว่างการเก็บรักษา
              ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 02-201-7435

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 203/2566) วศ. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม

F124 4 F124 2

F124 3 F124 1

 

            กระท่อม เป็นสมุนไพรที่ถูกใช้เป็นตัวยาในการรักษาอาการบิดในตำรับยาแผนโบราณหลายขนาน เช่น ยาแก้บิดลงเป็นเลือด ยาแก้บิดหัวลูก ยาประสะกาฬแดง ยาประสะกระท่อม ยาเหลืองกระท่อม เป็นต้น โดยเฉพาะในวิถีชาวบ้านแถบพื้นที่ภาคใต้มีการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย คือ การเคี้ยวใบกระท่อมสด หรือการนำมาชงชา ต้มน้ำดื่มสำหรับตนเอง จะช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย และสามารถทำงานในสภาวะที่มีแดดจัดได้นาน โดยสารสำคัญหลักที่พบในใบกระท่อม คือ ไมทราไจนีน ซึ่งเป็นสารกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์ (indole alkaloids) มีงานวิจัยพบว่ากระท่อมสามารถออกฤทธิ์ระงับปวดได้มากกว่ามอร์ฟีน และให้ผลข้างเคียงน้อยกว่า จึงมีการนำพืชกระท่อมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายหลังการปลดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ทำให้พืชกระท่อมได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เกิดการเพาะปลูก ซื้อขายและใช้ประโยชน์จากใบพืชกระท่อมอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศ
            วศ. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standard Developing Organization, SDOs) ประเภทขั้นสูง ในสาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขึ้นทะเบียนภายใต้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างใบกระท่อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม เพื่อนำมาทดสอบปริมาณสารสำคัญ (สารไมทราไจนีน) ซึ่งมีความแตกต่างในด้านของ สายพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก อายุของต้น และช่วงเวลาการเก็บ ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การจัดทำร่างเกณฑ์ข้อกำหนดคุณลักษณะวัตถุดิบใบกระท่อม ซี่งใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใบกระท่อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ ให้สามารถส่งออกวัตถุดิบใบกระท่อมที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 202/2566) วศ.อว. หารือ กทท. ร่วมมือเครือข่ายภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้านการท่องเที่ยว

F123 1 F123 4

F123 2 F123 3

 

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) กรุงเทพมหานคร
            ทัังนี้ วศ. มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมีร่างแผนการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อาทิ ด้านรูปแบบการอบรม ,ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฯลฯ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 201/2566) วศ.อว. ให้คำปรึกษาเชิงลึกการผลิตผลิตภัณฑ์หมูกระจก ณ จังหวัดบุรีรัมย์

F122 2 F122 1

F122 3 F122 4

 

             เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป และกลุ่มอำนวยการเทคโนโลยีชุมชน กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนกเกรียน ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทั้งด้านกระบวนการผลิตหมูกระจก และด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ
            ทั้งนี้ วศ.ได้ดำเนินการถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หมูกระจกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจนสามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ซึ่งผลจากการให้คำปรึกษาเชิงลึกในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูกระจกจนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 200/2566) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ บ.วชิรแล็บเพื่อสังคมฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
  2. (ข่าวที่199/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. เปิดงาน “World Hapex 2023” โดย วศ. โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้
  3. (ข่าวที่198/2566) วศ.อว.เข้าร่วมประชุม Information Session แผนพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์เป้าหมายประเทศเทียบเคียงระดับนานาชาติ
  4. (ข่าวที่197/2566) วศ.อว. หารือผู้แทน ปตท. แนวทางส่งเสริมแผนธุรกิจการให้บริการสนามทดสอบ CAV
  5. (ข่าวที่196/2566) วศ.อว. ได้รับการรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล Digital ID by TUC-CA
  6. (ข่าวที่195/2566) วศ.อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การทำโมจิหยดน้ำ” ณ จังหวัดนนทบุรี
  7. (ข่าวที่194/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม “APAC Annual Meetings 2023” ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  8. (ข่าวที่193/2566) วศ.อว. จัดทวนสอบเครื่องมือวัดสมรรถนะการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
  9. (ข่าวที่192/2566) วศ. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2566
  10. (ข่าวที่191/2566) วศ.อว. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ EU เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต