ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่86/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

rsz s 8146322840489 rsz image 862d57c 

rsz s 8146420122739 rsz s 8146322885963

 20 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และทีมงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนากระบวนการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการ จำนวน 1,950 ราย จาก 130 กลุ่ม
            ทั้งนี้ในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ OTOP จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มสมุนไพรไม่ใช่อาหาร ได้แก่ กลุ่มสมุนไพรเหมือดแอ่ กลุ่มสมุนไพรผมสวย ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรทั้ง 2 กลุ่ม มีความต้องการพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม และ กลุ่มผู้ผ้าทอ ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง กลุ่มผู้ทอผ้าไทบ้านกุดกาไต้ กลุ่มทอผ้าสี่ตะกร้อและผ้าขาวม้า และกลุ่มชุมชนผู้ไทวัดวังคำ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตแล้ว แต่ยังมีความต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพิ่มมากขึ้นทั้งการเพิ่มลวดลายและบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งทีมงานนักวิทยาศาสตร์จะได้นำข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ มาจัดทำแผนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่85/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

 

 

rsz 61 37 rsz 61 34

rsz img 6478 rsz img 6596

19 มิถุนายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ โดยมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
        ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร โดยเฉพาะอัคคีภัย จึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ รวมทั้งวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ช่วยให้เข้าใจวิธีการขั้นตอน ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และได้มีการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่84/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทดสอบวัสดุกันความร้อนในโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

rsz 35477078 1928848490472494 8109815977690005504 n rsz 35519819 1928848427139167 6825984170548789248 n

rsz 35465486 1928848363805840 6139115975322107904 n rsz 35483250 1928848397139170 8981424833875148800 n

    18 มิถุนายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสชี้แจงโครงการและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนกันความร้อน กองวัสดุวิศวกรรม ซึ่งโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนฯ และศูนย์วิจัยและจัดการทางพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ได้มีมติกำหนดให้ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ทดสอบวัสดุฉนวนความร้อนอุณหภูมิต่ำอย่างเป็นทางการ ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ ทดสอบประสิทธิภาพและกลั่นกรองกำหนดค่าประสิทธิภาพขั้นสูงและขั้นต่ำ เพื่อออกร่างมาตรฐานกฎกระทรวงพลังงานของฉนวนความร้อนอุณหภูมิต่ำ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

    ห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนกันความร้อน กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมการให้บริการทดสอบวัสดุฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิกลางถึงอุณหภูมิต่ำ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยการร่วมมือในครั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ทดสอบตัวอย่างที่ทางโครงการฯ สุ่มจากท้องตลาดมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่า 120 ตัวอย่าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่83/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

rsz img 6220 rsz img 6219

rsz img 6291 rsz img 6261

8 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร          กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในหลักสูตรการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วิชาชีวเคมีและ จุลชีววิทยาของอาหาร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 3 รุ่นๆละประมาณ 35 คน โดย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ในการนี้ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะ ทั้งหมด 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยในอาหาร ห้องปฏิบัติศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ห้องปฏิบัติการอาหารสุขภาพ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการเรียนและทำงานด้านอาหารได้ต่อไป///////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่82/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งนำเทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พื้นที่จังหวัดชัยนาท

 

 

rsz image 88be6ca rsz image fae6b76

rsz image fae6b76 rsz image c422967 

18 มิถุนายน 2561 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(วท.) พร้อมคณะ เร่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ  ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ดำเนินงานโครงการ โดยเริ่มชี้แจงโครงการพร้อมคัดกรองผู้ประกอบการเพื่อประเมินศักยภาพความพร้อม ในจังหวัดชัยนาท มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานทั้งหมด  33 กลุ่ม 54  คน ได้แก่ผู้ประกอบการด้านผ้า 19 กลุ่ม  35 คน และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  14 กลุ่ม   19  คน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

            ดร.เทพีวรรณ ฯ ได้กล่าวบรรยายถึงการยกระดับ OTOP จังหวัดชัยนาทให้ก้าวไกลที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านผ้า และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้ได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า สามารถแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

            ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) ได้กล่าวแนะนำทีมงานที่จะเข้าดำเนินโครงการยกระดับ OTOPฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ที่ได้มีการร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินงาน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ช่วงบ่ายจัดแบ่งกลุ่มเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สำรวจปัญหาความต้องการเบื้องต้นและเตรียมการเพื่อลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นี้ เพื่อพบผู้ประกอบการ และเก็บรวบรวมปัญหาด้านกระบวนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำมาพัฒนาและแก้ไขตรงตามความต้องการ ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : ก่อพงษ์ หงษ์ศรี กลุ่มธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่81/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.อำนาจเจริญ
  2. (ข่าวที่80/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
  3. (ข่าวที่79/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
  4. (ข่าวที่78/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA
  5. (ข่าวที่77/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  6. (ข่าวที่76/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมยินดี ครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  7. (ข่าวที่75/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำนิทรรศการเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ครั้งที่1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
  8. (ข่าวที่74/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ นำผลงาน Sensory Evaluation ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Transforming SME through Innovation”
  9. (ข่าวที่73/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
  10. (ข่าวที่72/2561)วศ. นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018