ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่145/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง” ต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง”  ต้อนรับ

คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

rsz img 1582 rsz img 1608

rsz img 1683 rsz img 1629

6 พฤศจิกายน 2560 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยดร.กฤษฏา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง พร้อมด้วย นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ รวม 10 คน  เข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง  ณ ชั้น 3 อาคาร  ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ        

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในด้านบริการวิเคราะห์ และทดสอบ ที่เกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังเพื่อต่อยอดความร่วมมือ ในการให้บริการทดสอบ และการวิจัย ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่143/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ
พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 

rsz img 1286 rsz img 1436

rsz img 1437 rsz img 1468

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางแน่งน้อง เวทพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้การใบรับรอง มี 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีจำนวน 2 หน่วยงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับหนังสือรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมีจำนวน 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

1.       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.       ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

3.       ห้องปฏิบัติการ ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด

4.       บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

5.       ห้องปฏิบัติการ อีโค่ คอนซัลแทนต์ จำกัด

6.       ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

7.       ห้องปฏิบัติการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยี
                     นิวเคลียร์แห่งชาติ

8.       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่142/2560) ครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”

ครบรอบ 80  ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

 “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”

rsz img 1152 rsz img 1161

rsz img 1106 rsz img 1212

19 พฤศจิกายน 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสถาปนา วันครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการที่เคยปฏิบัติงาน เข้าร่วมทำบุญวันครบรอบฯ ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ            

ในพ.ศ.2480 ดร.ตั้ว ลพานุกรม จัดการตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เริ่มใช้ใน พ.ศ.2480  มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาเคมีทางปฏิบัติ สามารถเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ได้ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับบทบาทและภารกิจ ให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการบรรยายในห้องอบรม การฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งในส่วนของเทคนิคการวิเคราะห์ทางด้านเคมี ชีววิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัด ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่่141/2560)วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง

ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

rsz 4 rsz 2

rsz 3 rsz

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ โดยให้ความสำคัญการพัฒนาองค์ความรู้และงานด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ของประเทศเบลเยี่ยม เป้าหมายพัฒนาการศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ และ ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร  การผลิตวัสดุอ้างอิง การวิจัยวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ เทคโนโลยี 

            นอกจากการได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้วยังได้มีการสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารประเภทต่าง ๆ ในเมือง Brussels เพื่อสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดี สะดวกแก่การใช้งาน เช่น กระทะที่เคลือบด้วยวัสดุเซรามิกสีขาวสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงและช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารที่ออกแบบให้มีความสวยงามและคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภคหลากหลาย  รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ในแผนกอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่140/2560)วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

rsz 1 rsz 22
rsz 3 rsz 4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ เพื่อเตรียมดำเนินการ โครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ 

การลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในครั้งนี้เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย4.0ในพื้นที่ภาคเหนือในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือให้ได้ตามมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐานรากในภูมิภาคสร้างเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการจากต้นแบบสู่ชุมชน  ซึ่งการดำเนินโครงการมีความเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์จะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป

อย่างไรก็ตามในการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ จะเริ่มต้นพัฒนาห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้าชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้จากต้นแบบสู่ชุมชน จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งจะได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สูงขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  ภาพ : สุกฤต  แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่139/2560)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560
  2. (ข่าวที่138/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย”
  3. (ข่าวที่137/2560)วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน
  4. (ข่าวที่136/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  5. (ข่าวที่135/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารลงพื้นที่ จังหวัดสงขลาประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่
  6. (ข่าวที่134/2560)วศ./ก.วิทย์ ร่วมกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นค่าแนะนำสีของธงชาติไทย
  7. (ข่าวที่133/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  8. (ข่าวที่132/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  9. (ข่าวที่131/2560)วศ./ก.วิทย์ บุคลากร วศ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  10. (ข่าวที่130/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น (IAJapan) เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ