ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่122/2561)กรมวิทยาศาตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งนำ วทน. ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปผ้า และสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จ.ชัยนาท

 

 

A1 1 A1 3

A1 2 A1 4

15 สิงหาคม 2561 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เร่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งผลักดันและสนับสนุนการใช้ วทน.พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 400 คน  ณ โรงแรม 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา         ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ให้สามาถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เสริมสร้างรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนไปสู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน วทน. ในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากครามและครั่ง เทคนิคการทอและการเลือกเส้นด้าย เทคนิคผ้านุ่ม งานผ้าด้นมือและการถักโครเชต์ ส่วนผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้รับความรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจสมุนไพร เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่121/2561)กรมวิทย์ฯ รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดง

 

 

99 6  99 4

99 5 99 2

99 3 99 1

13 สิงหาคม 2561 นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีปิดงานและรับโล่ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และผู้มอบโล่ แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมจัดแสดง และมีผู้สนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยที่จัดแสดง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษา ผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ให้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

(ข่าวที่120/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนลยี “การผลิตกระดาษหัตถกรรมประเภทกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต” ในพื้นที่ จังหวัดน่าน

 

 

88 3 88 1

88 2 88 4

88 6 88 5

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต” โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมขาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม และคณะ โดยมี นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี จ.น่าน และ นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มชุมชนมหาโพธิ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอเมืองและอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชนมหาโพธิ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และ กลุ่มกระดาษสานาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวนผู้เข้าอบรม 73 ราย โดยเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดประกอบด้วย เทคนิคการใช้เยื่อชานอ้อยผสมกับเยื่อปอสา เทคนิคการสร้างลวดลายบนกระดาษสา เทคนิคการสร้างสีสันบนกระดาษสาด้วยวิธีศิลปะแบบ Ebru paper และเทคนิคการผลิตกระดาษสาย้อมครามธรรมชาติ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้สำหรับการพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออกได้เชิญ นายวิจิตร ญี่นาง ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกระดาษสา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตกระดาษสาจาก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตกระดาษสาให้มี รูปแบบ สีสัน และลวดลายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศด้วย เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสาในพื้นที่จังหวัดน่าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : ก่อพงศ์ หงษ์ศรี ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่119/2561)กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

77 6 77 5 

77 4 77 2

77 3 77 1

9 สิงหาคม 2561 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม พิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการยืดอายุการเก็บรักษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ผลงานการพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอไขมันต่ำ เป็นผลิตภัณฑ์หมูยอที่ปราศจากการผสมไขมันหมูและแป้ง ผลงานการยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองโดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล เป้าหมาย เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ที่สนใจทั่วไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆเพิ่มขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่118/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561”

 

 

66 1 66 3

66 2 66 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561” กับนโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย”เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้านอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่อาคาร 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการแถลงข่าวดังกล่าว มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องพิมานแมน ชั้น2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการนำเสนอข้อมูล Smart Science Smart Life ภายในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติส่วนกลาง ประจำปี 2561 มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตระหนักในความสำคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวในวิถีชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดความคิด สร้างนวัตกรรมในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม ได้ทดลองเล่นตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอสาระทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการแสดงตัวอย่างที่จับต้องได้จริง จัดแสดงส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สนุกคิด วิทยวิถี นำเสนอให้รู้จักบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีความสำคัญเป็นห้องปฏิบัติกลางของประเทศที่เปรียบเสมือนหน่วยดูแลคุณภาพให้สินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่รอบตัวในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีมาตรฐาน และปกป้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ส่วนที่ 2 สนุกคิด SCIENCE eBOOK นำเสนอเรื่องราวสื่อสารสนเทศวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ทันสมัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application SCIENCE eBOOK DSS

ส่วนที่ 3 สนุกคิด ประดิษฐ์ของใช้ ประดิษฐ์ของใช้ จากกระดาษเสริมสาระความรู้ด้านเยื่อกระดาษ รูปทรง และ คุณสมบัติของกระดาษแต่ละชนิด

ส่วนที่ 4 สนุกคิด นักวิทย์นักทดลอง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

ส่วนที่ 5 สนุกคิด วิทย์ในฉลากอาหาร เรียนรู้ฉลากอาหาร GDA ข้อมูลส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหาร จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นรู้คิด รู้ทันการเลือกบริโภคอาหารแต่ละวันให้เหมาะสม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

  1. (ข่าว117/2561)วศ. เร่งติดตามให้คำปรึกษาเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งเป้ายกระดับ OTOP
  2. (ข่าวที่116/2561)วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. (ข่าวที่115/2561)วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
  4. (ข่าวที่114/2561)วศ. เปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล DSS KM Days
  5. (ข่าวที่113/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  6. (ข่าวที่111/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. (ข่าวที่112/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. (ข่าวที่110/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาประกอบการ OTOP ด้านผ้าทอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. (ข่าวที่109/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ
  10. (ข่าวที่108/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม