ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

วศ.โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว. ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานเข่าร่วม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เครือข่ายสมาชิก ศปว. จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างระบบการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล/ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ในโอกาสนำผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว รวมจำนวน 7 คน เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4           อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

----------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”

วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนา

ข้าราขการ วศ.”

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ”ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

และได้รับเกียรติจาก นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุทธยา นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้บริหารทุกระดับ และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม ประมาณ 110 คน ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2560     ณ ห้องประชุมวิทยาวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้นำมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ มุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคลากรและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารกำลังคนภาครัฐ ร่วมถึงมีแผนหรือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร และการพัฒนากำลังคนภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจทำให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการมีได้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคลของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

----------------------------------------------------------------

ข่าว : / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

และสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ

 

 

 

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.)โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            วัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ การใช้ผลงานวิจัย พัฒนา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ

ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการ “ PEEK/PLA with additional nanoparticles of 3D printer filament for aerospace applications” และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบินและอวกาศร่วมกันด้วย NQI/MSTQ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย รวมทั้งเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย

------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นายเอกรัฐ  มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ   เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ. เมืองเยน่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการการประชุมร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ โดย Prof .Dr. Delia Brauer อาจารย์/นักวิจัยของสถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต คณะเคมีและโลกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยน่า (Friedrich-Schiller-Universität Jena) และกรรมการ ICG (International Commission on Glass)มหาวิทยาลัยเยน่า และกรรมการ ICG (International Commission on Glass) มีความสนที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ (biomaterials) วัสดุทางด้านทันตกรรม (dental materials) และการพัฒนาแก้วชนิดใหม่ที่ใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ (functional glass) งานวิจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์วิจัยใหม่ที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก

นอกจากการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยที่สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต มหาวิทยาลัยเยน่าแล้ว คณะได้มีโอกาสเยี่ยมชม ภาควิชาวัสดุอนินทรีย์-อโลหะ (Department of Inorganic-Nonmetallic Materials) มหาวิทยาลัยอิมเมอร์เนา (Technischen University Ilmenau) และ สถาบันวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมความเที่ยงตรงเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering (IOF)) นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยทางด้านแก้วและวัสดุอื่นในอนาคต

----------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองวัสดุวิศวกรรม

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร
  2. (ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์
  3. (ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน
  4. (ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  5. (ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72
  6. (ข่าวที่51/2560) วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017
  7. (ข่าวที่50/2560) วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  8. (ข่าวที่49/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
  9. (ข่าวที่48/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
  10. (ข่าวที่47/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพ สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน