ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร

วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร

(Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙

 

 

 

 

                      กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส เป็นผู้แทน วศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ โคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙ ณ เขตบริการพิเศษ มาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                     วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนในอาหาร การปรับประสานข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีความสอดคล้องกัน ข้อกำหนดการใช้เบนโซเอทเป็นสารกันเสียในเครื่องดื่ม รวมถึงข้อกำหนดการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ในอาหาร การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนอกจากจะให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหารและมาตรฐานสินค้าให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวัตถุเจือปนในอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานสินค้าต่างๆ ต่อไป

                     ประโยชน์ที่ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานสาขาวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการส่งออกและนำเข้าสินค้าอาหาร ทราบถึงวัตถุเจือปนอาหารรายการใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่นำมาพัฒนาเทคนิคการทดสอบและขยายรายการทดสอบให้ทันตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานโคเด็กซ์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์

 

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และบรรยายพิเศษเรื่อง“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs” ในงานสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. และยังช่วยให้เข้าถึงการให้บริการของ วศ. ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SME จากจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี  ลพบุรี สระบุรี และอ่างทองรวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 340 คน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

        นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งในประเทศ เช่น มผช. อย. การคัดสรรดาว และระดับสากลในการส่งขายต่างประเทศ

       ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมาจัดนิทรรศการ Road Show ครั้งที่ 4/2560 จากกลุ่มประเภท OTOP 4 ประเภท ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม (2) ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก (3) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ (4) ผ้าและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภายในงานได้แก่ 1.การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรมแบบ M-learning  และ 2.การทำตลาดออนไลน์  (E-commerce) อีกทั้งกิจกรรมสาธิตวิธีการทำสอบตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า OTOP ได้แก่ 1.การทดสอบความสะอาดของมือกับการสัมผัสภาชนะ โดยใช้วิธี Swab Test 2.การทดสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ 3.การทำเส้นใยพืชให้มีความอ่อนนุ่ม 4.การตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก 5.การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (ค่า pH) ของผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมันมะพร้าว 6.การวัดความคงสภาพเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์แชมพู 7.การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ผ้า และ 8.การทดสอบสีตก

          นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกทั้งยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

(ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน

วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน

(Codex Committee on Contaminants in Foods) CCCF ครั้งที่ 11

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee on Contaminants in Foods; CCCF) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

                   วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ 11 นี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด ทบทวนหลักปฏิบัติสำหรับป้องกันและลดการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด ได้แก่ สารหนูในข้าว สารพิษจากเชื้อราในธัญพืชและเครื่องเทศ เพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสารปนเปื้อน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานสินค้าต่างๆ ต่อไป

                    ประโยชน์ที่ได้รับ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นข้อมูลค่ากำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนหลักปฏิบัติสำหรับป้องกันและลดการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหาร และเกณฑ์มาตรฐานสาขาสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคการทดสอบและขยายรายการทดสอบตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานโคเด็กซ์

--------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล/ภาพ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งนางวลัยพร ร่มรื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย“บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

 

(ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72

 

 วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

ASEAN COST ครั้งที่ 72

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72 ณ Prime Minister' s Office กรุงเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการวิทยาศาสตร์อาเซียนของประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการแล้วผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรอาเซียน  Subcommittee on Infrastructure and Resource Development-SCIRD ภายใต้ ASEAN COST ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

  1. (ข่าวที่51/2560) วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017
  2. (ข่าวที่50/2560) วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  3. (ข่าวที่49/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
  4. (ข่าวที่48/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
  5. (ข่าวที่47/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพ สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
  6. (ข่าวที่46/2560) วศ. / ก.วิทย์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
  7. (ข่าวที่45/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง
  8. (ข่าวที่44/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198 เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
  9. (ข่าวที่43/2560)วศ./ก.วิทย์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณใกล้เคียง
  10. (ข่าวที่42/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2560