ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่203/2561)วศ. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ณ จังหวัดน่าน

 

 

D2 1 D2 3

D2 4 D2 2

วันที่20-21 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร "การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป" ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ซึ่งมีผู้ประกอบการโอทอปจากพื้นที่อำเภอเมือง ท่าวังผา ภูเพียง นาหมื่น เวียงสา และอำเภอสันติสุข เข้าอบรมรวม จำนวน 37 คน

           ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ทำให้ได้รับความรู้ เทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร การแก้ปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ และยังฝึกปฏิบัติ ผลิตกล้วยกรอบปรุงรส ข้าวแต๋นผสมน้ำผัก น้ำผลไม้ ข้าวเกรียบผัก ข้าวเกรียบผลไม้ ซอสพริกผสมสับปะรด น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน้ำสับปะรดและน้ำสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งสแนคข้าวผสมธัญชาติและน้ำสับปะรด ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่202/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ

D1 2 D1 3

D1 1 D1 4

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และทีมงาน ลงพื้นที่ สอนทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยผู้เข้าอบรมทั้งหมดคือผู้ประสบภัยจากเหตุสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยสมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวได้อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทดแทนที่เดิมซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยบนเกาะพระทอง ที่เกิดความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้น และมีอาชีพทำประมงเป็นหลัก โดยการสอนครั้งนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติผสมผสานกับเอกลักษณ์การมัดย้อมในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่201/2561)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation”

 

 

C12 3 C12 1

C12 4 C12 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 93 คน

                      ดร.จันทร์เพ็ญฯ กล่าวว่า การประเมินความสามารถด้านระบบบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ(Technical Subcommittee; TSC) ในแต่ละสาขาการทดสอบเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้การรับรองฯ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Committee; LAC) พิจารณาให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีการจัดทำระบบบริหารงานและมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง และเนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็น ISO/IEC 17025: 2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักฯ จึงได้จัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยนำข้อสรุปประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มาพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินไปโดยมีแนวทางและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่200/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

C11 2 C11 1

C11 4 C11 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ให้การต้อนรับ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ผลงานความก้าวหน้า หรือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่199/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012

C10 2 C10 3

C10 1 C10 4

กลุ่มงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ วศ. ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่198/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดสัมมนาฯเชิงลึก มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และSMEs เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
  2. (ข่าวที่197/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.สุราษฎร์ธานี
  3. (ข่าวที่195/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
  4. (ข่าวที่196/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หนุนผู้ประกอบการภาคใต้ OTOP คัดสรรสินค้าคุณภาพจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค จ. ปัตตานี
  5. (ข่าวที่194/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นของขวัญ ให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562
  6. (ข่าวที่193/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
  7. (ข่าวที่192/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน
  8. (ข่าวที่191/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
  9. (ข่าวที่190/2561)คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
  10. (ข่าวที่189/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน