ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่53/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน ไทยแลนด์อินดัสทรีเท็คขอนแก่น 2018

 

 

P1011887 320x231 LINE P20180427 210110423 320x231

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์อินดัสทรีเท็คขอนแก่น 2018 และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยมีนางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและรายงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (การผลิตทุเรียนสุกผง การผลิตมะนาวผงเครื่องดื่มธัญชาติที่มีกาบา (GABA) สูง การผลิตโยเกิร์ตผงโดยเทคนิคอบแห้งแช่เยือกแข็ง และผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต) รวมทั้งนายก่อพงศ์ หงส์ศรี นำเสนอการทดสอบปริมาณสาร AOX ในอุตสาหกรรมกระดาษ การทดสอบไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ MSTQ บริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : นางสาววิไลวรรณ สะตะมณี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่52/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สำนักงาน กพ. เสริมสร้างวินัย ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

rsz 1img 1526 rsz img 1545

rsz img 1541 rsz img 1549

วันที่ 27 เมษายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 204 เรื่อง “การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน” โดยมี นางสาวศรัณยา เทียนเสรี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 350 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมฯเห็นความสำคัญการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ค่านิยมสุจริต สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหัวใจในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่51/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz img 1334 rsz img 1471

rsz img 1423 rsz img 1359

วันที่ 23 เมษายน 2561 นางพจมาน ท่าจีน รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ นางกานต์ธิดา บุญมา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งหมด 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม       กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กลุ่มทดสอบเครื่องมือวัด และงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกระบวนการบริหารงานจัดการห้องปฎิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่50/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 203 เรื่อง “สิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม ให้ก้าวไกล ไม่ตกเทรนด์”

 

 

rsz img 1190 rsz img 1267

rsz img 1208 rsz img 1193

วันที่ 23 เมษายน 2561 นางพจมาน ท่าจีน รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม เป็นประธานในการเปิดงาน สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 203 เรื่อง “สิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม ให้ก้าวไกลไม่ตกเทรนด์” โดย นางสาวนิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสิบหน่วยงานของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Pantent Mapping) และมีนางสาวพรรษชล รัตนปาณี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะนำฐานข้อมูล e-book ของโครงการยกระดับห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และฐานข้อมูลใหม่ ของสำนักหอสมุดฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการจำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทภารกิจในการให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตร สามารถสืบค้นและใช้สารสนเทศจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตรในงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี และการขอจดสิทธิบัตรต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่49/2561) วศ. ก.วิทย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร งาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดน่าน

 

 

rsz img 1014 rsz img 0990 

rsz img 1160 rsz 1img 1159

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 21 เมษายน 2561

          สำนักเทคโนโลยีชุมชนมีภารกิจหลักในการพัฒนาสินค้าโอทอปให้ได้มาตรฐานระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศ   และระดับสากล ได้จัดการฝึกอบรม การผลิตแชมพู และสบู่เหลวจากสารสกัดส้มป่อย ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  ทางภาคเหนือ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สามารถทำสะอาดได้เป็นอย่างดี โดยไม่ทำลายธรรมชาติของเส้นผมและผิวหนัง ให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้ได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ได้ โดย วศ. พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค และยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากของไทย ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์  ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่48/2561)วศ. ก.วิทย์ นำ วทน. ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดน่าน
  2. (ข่าวที่47/2561)วศ. ก.วิทย์ นำผลงานร่วมงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดน่าน
  3. (ข่าวที่46/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2561
  4. (ข่าวที่45/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  5. (ข่าวที่44/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”
  6. (ข่าวที่43/2561)สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  7. (ข่าวที่42/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่
  8. (ข่าวที่41/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคกลาง
  9. (ข่าวที่40/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ จัด Workshop การทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
  10. (ข่าวที่39/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ม.เกษตรฯ และ FoSTAT ยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป พัฒนาสู่มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP