ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่166/2561)10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION(TAF)

 

 

E8 4 E8 2

E8 3 E8 1

วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะได้รับเชิญจาก TAF เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 2018 World Accreditation Day และ TAF' s 15th Annivesary Seminar ณ NUTH International Convention Centre และในโอกาสนี้นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Contribution to the safer Thailand-DSS experience" เพื่อแลกเปลียนเรื่องการรับรองระบบงานมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้คณะผู้บริหารของ TAF ได้นำอธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบ Food Safety Center ของบริษัท Uni-president Enterprise Corporate ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ และห้องปฎิบัติการทดสอบของบริษัท Innolux Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ ณ เมือง TAINAN ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2561

           ในวันที่ 20 กันยายน 2561 หน่วยรับรองของทั้ง 2 ประเทศ ได้ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับสถานะการให้การรับรองระบบงาน รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฎิบัติการทดสอบให้เป็นไปตาม ISO/IEC 17025: 2017 ให้สำเร็จลุล่วงภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่165/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มทร.ล้านนา จัดงาน" Craft Trend" คัดสรรของดีเมืองตาก เมืองสามหมอก เปิดสู่ตลาด ณ ศูนย์การค้าเมญ่า

 

E7 1 E7 3

E7 4 E7 2

         22 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

          นางอุมาพรฯ กล่าวว่า สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่มาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อแก้ปัญหายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จรวมทั้งส่งเสริมตลาดให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนามาทดสอบตลาดโดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

         สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก นอกจากสินค้าคุณภาพคัดสรรนำมาจัดจำหน่ายแล้ว ยังกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Craft Trends ของดีเมืองตาก และเมืองสามหมอก การแสดงฟ้อนรำพื้นบ้านล้านนา พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งผ้าทอพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และสมุนไพร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่164/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.ตาก

 

 

E6 3 E6 2

E6 1 E6 4

วันที่ 19-21 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้วจำนวน 14 กลุ่มในเขต อ.หนองหส์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.พุทไธสง
                 ในการติดตามครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย นางเกษร ประทุม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กล่าวว่า "ก่อนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเข้ามาส่งเสริมนั้น ชุมชนมีการทอแบบพื้นบ้าน ไม่ทราบความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ และไม่มีึความรู้ด้านการตลาด เมื่อมีโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผ้าทอ เทคนิคในการฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ และได้ถ่ายทอดความรู้ขยายไปยังสมาชิก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ผ้าไหมทอมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ ทุกวันนี้ยอดจำหน่ายก็เพิ่มมากขึ้น มีลูกค้าเพิ่มมีรายได้เพิ่มขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่163/2561)ห้องสมุดกรมวิทย์ฯ (สท.) ผ่านการประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว

 

 

E5 3 E5 4

E5 1 E5 2

21 กันยายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ดร ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สท. และเจ้าหน้าที่ สท. รับการตรวจประเมินจาก คณะผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน มี ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง เป็นหัวหน้าผู้ประเมิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมห้องสมุดเเห่งประเทศไทยฯ ว่าที่ผู้ตรวจประเมิน 12 ท่านและ ผู้สังเกตุการณ์ 4 ท่าน ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้จัดระบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดการใช้พลังงานของประเทศและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สนองตอบนโยบายประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายคุณภาพของกรมฯ โดยห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม การพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียวของ สท. มีผลการประเมินคือผ่านการประเมิน และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : คุณวุฒิ  ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่162/2561)การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกภาคกลางเพื่อการส่งออก

 

 

E4 3 E4 1

E4 2 E4 4

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานปิดโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมเยี่ยมชมผลงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย พร้อมด้วยคณะทำงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง Four Rivers Function room 1&2 โรงแรม Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯจำนวน 60 คน

                นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว กล่าวว่า อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งสร้างอาชีพ จ้างงานของคนในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก ซึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกมักประสบปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดตำหนิหลังการเผา ผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสทางการตลาด โดยโครงการนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมมือกัน ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิก ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรูปแบบตามความต้องการของตลาดได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ  ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

  1. (ข่าวที่161/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.ตาก
  2. (ข่าวที่160/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.นครพนม
  3. (ข่าวที่159/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.น่าน
  4. (ข่าวที่158/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คัดสรรสินค้าคุณภาพจำหน่ายในตลาด “ภูษา พฤกษา น่านนคร” จังหวัดน่าน
  5. (ข่าวที่157/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับสินค้า OTOP จ.บุรีรัมย์
  6. (ข่าวที่156/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการนำ วทน.ยกระดับสินค้า OTOP จ.ชัยนาท
  7. (ข่าวที่155/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดับ OTOP จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. (ข่าวที่167/2562) วศ.สืบสานพระพุทธศาสนาจัดโครงการปฏิบัติธรรม สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562
  9. (ข่าวที่154/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษา เปิดมหกรรม“ วิทย์แก้จน OTOP นครพนมสร้างชาติ ”
  10. (ข่าวที่153/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดห้องปฏิบัติการด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารให้คณะ VINALAB เข้าศึกษาดูงาน