ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่81/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.อำนาจเจริญ

 

 

rsz 35226187 1866453530061018 5810253366009266176 n rsz 35199117 1866466930059678 5608912682221568000 n

rsz 35268594 1866453616727676 4295909568875069440 n rsz 35329202 1866467043393000 303130760162836480 n

14 มิถุนายน 2561 นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเสารีก กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านโนนธาตุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจน

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งหวังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยในระยะสั้นและระยะยาว จึงได้ทำความร่วมมือกับ มรภ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ให้กับชุมชน มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดและสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สร้างจุดขายในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ นับเป็นโอกาสดีที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาและรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้นำข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับ มรภ.อุบลราชธานีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ คือพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการในโครงการ จำนวน 130 กลุ่ม จำนวน 1,950 ราย โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ วิทย์แก้จน และยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ :ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่80/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา

 

 

 

rsz 35164886 1866313213408383 6723910231195123712 n rsz 35223007 1866314616741576 1825683897657065472 n

rsz 35102552 1866314383408266 3683961112417533952 n rsz 35272162 1866312603408444 8009744128751435776 n

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเกรียงไกร นาคะเกศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ที่จังหวัด สงขลา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่79/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

 

 

rsz img 6082 rsz img 6116

rsz img 6103 rsz img 6122

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “ความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกว่า 150 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561        ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้เป็น Smart Team.ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีบริการประชาชนทั้งในเรื่อง E-learning   M-learning และการให้บริการระบบ One Stop Service การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้กระบวนการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังให้ตระหนักถึงการป้องกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความตระหนักในการใช้งานด้านสารสนเทศของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ “Information Security” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทาง       ไซเบอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ที่ต้องช่วยกันดูแลข้อมูลหรือสารสนเทศขององค์กรให้ถูกหลักและเทคนิค รวมถึงข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นการรองรับการทำงานในระบบข้าราชการไทย ตามนโยบายของรัฐบาล     ในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่78/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA

 

rsz 11528432387762 rsz img 20180608 083007

rsz img 20180604 083313 rsz 1528425022805 

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561

การประชุม 2018 APLAC/PAC ครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ.(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) รวมทั้งเป็นการประชุมทางวิชาการในด้านสำคัญ ๆ  ได้แก่  APLAC Technical Committee, Public Information Committee, Proficiency Testing Committee และ Training Committee โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการตรวจประเมินใหม่ (APLAC Re-evaluation) ให้แก่ที่ประชุม APLAC MRA Council  เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจะทำให้ห้องปฏิบัติการไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่77/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

IMG 5689 IMG 5722

IMG 5753 IMG 5864

IMG 5961 IMG 6021

8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และประธานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศปว.)เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประภาสสิทธิ์ โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 280 คน

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ จึงส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library Corner) สำหรับเด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน เป้าหมายพัฒนายกระดับห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและประชาชน คาดหวังช่วยให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดและตัดสินใจ ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกับเครือข่าย ศปว. และห้องสมุดสีเขียวและบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด นำหนังสือและสิ่งของบริจาคมอบให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) โรงเรียนวัดโขดเขมาราม โรงเรียนวัดตาลเอน โรงเรียนวัดแก้วตา และโรงเรียนวัดทางกลาง โดยหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี ได้จัดให้มีพิธีเปิดและและรับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง และภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ การสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพ Kids Lab ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีนิทรรศการ สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ คาดหวังกระตุ้นให้มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป///////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่76/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมยินดี ครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  2. (ข่าวที่75/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำนิทรรศการเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ครั้งที่1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
  3. (ข่าวที่74/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ นำผลงาน Sensory Evaluation ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Transforming SME through Innovation”
  4. (ข่าวที่73/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
  5. (ข่าวที่72/2561)วศ. นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018
  6. (ข่าวที่71/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชูงานวิจัยดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย สู่สากล
  7. (ข่าวที่70/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ Science e-Book DSS เข้าร่วมจัดแสดงงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค
  8. (ข่าวที่69/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยไหมด้วยครามแท้จากธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม
  9. (ข่าวที่68/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะจาก Nationnal Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology
  10. (ข่าวที่67/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อวิจัยและพัฒนา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี