ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่71/2560)วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวง และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการประสบปัญหา แก้วที่ผลิตแล้วเก็บไว้ในโกดังแล้วเกิดฝ้าขึ้นบนผิวแก้ว จึงต้องการปรับสูตรแก้วเพื่อลดปัญหา วศ. จึงได้ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสูตร และทดสอบตามมาตรฐาน ISO 719 Hydrolytic resistance of glass grain at 98C และวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและแก้วที่ปรับปรุงสูตรเพื่อหาสูตรแก้วที่เหมาะสม และแนะนำวิธีการล้างแก้วฝ้าดังกล่าว และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานรัตนโกสินทร์ 1 และ ผู้ประกอบการโรงงานเถ้าฮงไถ่ วศ. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนารูปแบบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ระดับวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบตามความต้องการของตลาดได้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดราชบุรี

----------------------------------------------------------------

ภ่าพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน / ข่าว: จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่70/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

 

 

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร วศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯ โดยมีสมาชิก APLAC และ PAC จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน ระหว่าง วันที่ 16-24 มิถุนายน 2560 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

                   สำหรับงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ

                   นอกจากนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงาน : ความสำคัญและทิศทางในอนาคต” โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานการรับรองระบบงานในประเทศ รวมถึงแนวโน้มการนำการรับรองระบบงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในเวทีการค้าโลก และการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงถึงศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับงานด้านการรับรองระบบงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่69/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ และมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองความสามารถมีจำนวน 13 หน่วยงาน และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การบริการเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (คมช.) ที่ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศไทย ทั้งหมด 1 ใน 4 หน่วย ที่จะผลักดันให้การพัฒนาเรื่องระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ทางกรมก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการรับรองระบบงานไม่น้อยกว่า 115 ห้องปฏิบัติการ

          อย่างไรก็ตาม ในพิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานรับรองตามมาตรฐานสากล และจะทำให้เป็นส่วนสำคัญที่จะไปตอบสนองในเรื่องของการที่จะทำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และเชื่อได้ว่า ต่อไปอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการรับรองในระบบงานจะต้องมีการพัฒนา และกรมวิทยาศาสตร์บริการก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยดูแล ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมทั้งที่จะจัดอบรมที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อไป

--------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่68/06/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราชการและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบูรณ์ มาลาลักษณ์ และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/: จิตลดา คณีกุล /ภาพ : สุกฤษ แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่67/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 –General requirements for the competence of reference material producers”

วศ. / ก.วิทย์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 –

General requirements for the competence of reference material producers

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดงาน อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 – General requirements for the competence of reference material producers” และนางดุษฏี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Takeshi  SAITO National Metrology Institute of Japan  เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 320 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

              วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เนื่องจากปัจจุบัน ISO Guide 34 : 2009 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น ISO 17034 : 2016 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ประกาศนโยบายให้การรับรองรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงต้องจัดอบรมข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 ตามข้อกำหนดของ APLAC ที่กำหนดให้หน่วยรับรองระบบงานจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติความรู้ด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

               ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้บุคลากรของสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฎิบัติ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีความรู้ ความเข้าใจต่อ ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 - General requirements for the competence of reference material producers รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17011 ที่หน่วยงานรับรองระบบต้องปฏิบัติ

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่66/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง
  2. (ข่าวที่65/2560)วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
  3. (ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย
  4. (ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
  5. (ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค
  6. (ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
  7. (ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
  8. (ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”
  9. (ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย
  10. (ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี