ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่150/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

 

rsz 110 11 60 1 rsz s 6969158250783

rsz 10 11 60 14 rsz s 6969158142074

                     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.20 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) และคณะผู้บริหาร สท. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และคณะ ซึ่งได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล การบริการสารสนเทศ และการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาการด้านสารสนเทศ ในการนี้ คณะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม  และมอบของที่ระลึกแก่ สท. ในการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในโอกาสต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่149/2560)นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าศึกษาดูงาน  ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

       rsz dsc 8001 7 rsz dsc 8001 9   

            rsz dsc 8001 34 rsz dsc 8001 46        

16 พฤศจิกายน 2560 กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กว่า 26 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่าง ณ ชั้น 3 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ       

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.สวนดุสิต เพื่อเข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 หลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

          

(ข่าวที่148/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ

เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

rsz 1829 rsz 1img 1842

rsz 1847 rsz 1831

         15 พฤศจิกายน 2560 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ  Dr.Souichi Telada  Length Standards Group ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) เข้าให้คำปรึกษาทางเทคนิคและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ณ อาคารหอสมุด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         จากความร่วมมิือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ NMIJ ปัจจุบันได้มีการขยายขอบข่ายความร่วมมือมากขึ้น ที่นำไปสู่การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับสากล และจากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานทำให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เดินทางมาให้คำปรึกษาเทคนิคต่างๆด้านมาตรวิทยา ซึ่งมีนายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ในด้านบริการทดสอบ และสอบเทียบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่147/2560)ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ.

ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ. 

rsz img 1722 rsz img 1817

rsz img 1808 rsz img 1775

        วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อวางแผนดำเนินการร่วมกันสืบเนื่องจาก  ความร่วมมือ  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

       ความคืบหน้าในการหารือครั้งนี้ กสอ.จัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฤ      (อย. มผช.) การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขบวนการผลิตด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ให้ วศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

     และ วศ.จะจัดส่งชื่อผู้ประกอบการ เซรามิก อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์แก้วและกระดาษ ซึ่งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานแล้ว ส่งให้ กสอ.เพื่อทดสอบตลาดหรือรับการสนับสนุนเงินทุนหรือการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันในปีงบประมา61 จำนวน 200 ราย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: ธนากร ปัญญาฤดีพร ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่146/2560)วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย

วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย

rsz image 6e988bc rsz 1image 09cbbc4

rsz 1image caeb5fe rsz 1img 2187

                        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทีมงานนวัตกร I Team  หรือ Innovation  Team  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ระบบบริการนี้จริง ได้ทดลองใช้นวัตกรรมการบริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  เป้าหมายเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบและนำมาใช้พัฒนานวัตกรรมระบบบริการภาครัฐนี้ให้สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการการใช้จริงต่อไป โดยมีผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการไทย เข้าร่วมทดลองใช้งานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ จำนวนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่145/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง” ต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. (ข่าวที่143/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  3. (ข่าวที่142/2560) ครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”
  4. (ข่าวที่่141/2560)วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย
  5. (ข่าวที่140/2560)วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล
  6. (ข่าวที่139/2560)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560
  7. (ข่าวที่138/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย”
  8. (ข่าวที่137/2560)วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน
  9. (ข่าวที่136/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  10. (ข่าวที่135/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารลงพื้นที่ จังหวัดสงขลาประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่