ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่109/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ

 

 

rsz image 11b91c4

31 กรกฎาคม 2561 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งมอบหนังสือ 600 เล่มเพื่อร่วม บริจาคเข้าโครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาธิคุณ โดยส่งให้กระทรวงยุติธรรมเพื่อส่งต่อไปยังห้องสมุดพร้อมปัญญาที่ตั้งอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่108/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม

 

 

S 215187499 S 215187503

S 215187501  S 215187502

 

     23 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดยมี นายประสาท ทัศคร รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครพนม ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยงานจัดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ไปสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่เข้าร่วมงาน กว่า 1,000คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดนครพนม เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

     นางสาวอุราวรรณฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งของการดำเนินงานโครงการฯ ที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย

     ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปและทางด้านนวัตกรรมการเกษตร โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่107/2561) วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ

 

 

rsz img 9910 rsz img 0034

rsz img 9782  rsz img 0152

rsz img 0099 rsz img 0102

25 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านอาหาร/อาหารสัตว์ จำนวน 5 แห่ง ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง ด้านการผลิตยาง จำนวน 3 แห่ง ด้านเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง และผู้จัดกิจกรรมการสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง

         นางอุมาพร กล่าวว่า ความสำเร็จของห้องปฏิบัติการทดสอบ และหน่วยทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นอีกก้าวของการส่งเสริมให้สินค้า และบริการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มความมั่นใจ  แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่106/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

 

 

rsz dsc01356 rsz dsc01396

rsz dsc01416 rsz dsc01491

25 กรกฎาคม 2561 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” โดยมี นางพจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และบุคลากร จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานอื่น อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สป.วท กองพันทหารสารวัตรที่ 11 และ ผู้เป็นจิตอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยทำความสะอาดถนนโยธี ตลอดเส้นทาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นถึงสำคัญของการเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของบุคลากร หน่วยราชการ ภาคีเครือข่าย และชุมชนโดยรอบ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ โดยการเก็บกวาดขยะ และล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนโยธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พรระวินทร์ ควรแย้ม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่105/2561)กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 

 

rsz dsc09669 rsz dsc09542

rsz dsc09713 rsz dsc09700

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพิธีดังกล่าว ณ อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ภาพ : ธนากร  ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่104/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  2. (ข่าวที่103/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานวิทย์แก้จน
  3. (ข่าวที่102/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. (ข่าวที่101/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้พัฒนาทั่วทั้งองค์กร
  5. (ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0
  6. (ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”
  7. (ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน
  8. (ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
  9. (96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”
  10. (ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย