ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่66/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

วศ. / ก.วิทย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ.

แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และนางสุจินต์ พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย   ดร.กมล เอื้อชินกุล หัวหน้างานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินระบบงานเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เข้าหารือกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทเซรามิก ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลำปาง         

             วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิกและเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางในการประสานงานกับผู้ประกอบการ โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้เข้าพบกับผู้ประกอบการและผู้ผลิต จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย และมีผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองจำนวน ๔ ราย

ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่ส่งผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร เพื่อขอการรับรองคุณภาพในรายการคุณสมบัติด้านความปลอดภัย (ตะกั่วและแคดเมียม) คุณสมบัติทางกายภาพ (เช่น ลักษณะทั่วไป ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความทนต่อการราน การดูดซึมน้ำ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพและค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์

--------------------------------------------------------------

ข้อมูล : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่65/2560)วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน กล่าวเปิดงาน “การฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ” และเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ  ห้อง 302 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ  

                    วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริม SMEs และอุตสาหกรรมอาหาร นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงต้องการแนวคิด หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน

                    เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต ส่งเสริมงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ทั้งผู้ประกอบการทั้งในระดับอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ มีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

 

 

                     กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ”ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก 2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดม่อนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็กฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี นนทบรี

                    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเรื่องที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งทาง วศ. ได้มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและความรู้ต่างๆที่จะมาช่วยในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและการจะใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีมาตรฐานในหลายสาขามาช่วยที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเพิ่มขึ้น นับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ

                    อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะสนับสนุน และเสริมสร้างขีดความสามารถของงานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรม เรื่องของการทดสอบ หรือเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ อย่างไรนั้นในความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดมาตรฐานในด้านของการพิสูจน์หลักฐานมีความชัดเจน และรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

---------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เพื่อปลุกกระแสการตื่นตัวเคลื่อนสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV รองรับการเติบโตของนักลงทุนและขยายตลาดสู่ภูมิภาคนี้อย่างมีศักยภาพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับงาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและมีความพร้อมด้านการคมนาคม มีสภาพสังคมที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งการเติบโตของ Startup Ecosystem ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพไปสู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง CLMV ที่ประกอบการด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการกระจายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันพัฒนาสตาร์ทอัพ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

-----------------------------------------------------------

สำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค” จัดโดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ตลอดจนมหาลัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้กับผู้ประกอบการอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านธุรกิจอาหารของประเทศต่อไป   

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับคือ อาหารที่มีคุณภาพทั้งในด้านรสชาติและโภชนาการ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในด้านประสาทสัมผัสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

-----------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
  2. (ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
  3. (ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”
  4. (ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย
  5. (ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  6. (ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร
  7. (ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์
  8. (ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน
  9. (ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  10. (ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72