ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่167/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงต้อนรับ ต้อนรับ รวท. ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

rsz 29 rsz 1

rsz 25 rsz 19

     วันที่ 25 ธันวาคม 2560  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนักวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับในการเข้าชมนิทรรศการผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายกระทรวงวิทย์ฯ ในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

     โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดแสดงตัวอย่าง ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร โดยควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมของอาหาร เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ เทคโนโลยีผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เทคโนโลยีและรูปแบบการย้อมสีเส้นใยด้วยเทคนิคการย้อมแบบหลากสี พร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ได้รับรองมาตรฐาน สบู่ส้มป่อยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ลูกประคบสมุนไพรสด ในถุงรีทอร์ต โดยกลุ่มผลิตกล้วยอบใน ต.บางกระทุ่ม ที่ได้ผ่านมาตรฐาน มผช.ทำให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดขาย     มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 2 – 3 เท่า

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้รวมทั้งยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเมื่อสินค้าได้รับการรับรอง มผช. และได้รับการยอมรับทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นช่วยยกระดับรายได้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน /ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่ 166/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจรายย่อย เพื่อส่งเสริมขยายผล การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาสินค้าชุมชน

 

 

rsz s 7200123328066 rsz s 7200123367518

rsz s 7200123389479 rsz s 7200123429259

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยม กลุ่มกล้วยตากแม่โสม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม และวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกมยุราสตรีศรีสัดพริก ต.วัดพริก อ.เมือง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้    กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ สามารถส่งขอการรับรองและได้รับมาตรฐาน อย.และ มผช. แล้วทำให้กลุ่มมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการตลาด ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 

          นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม โครงการพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู และกลุ่มกล้วยตากวิเชียร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises : MEs) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง ขนมไทย และสมุนไพรไทย ต.วัดพริก  อ.เมือง เพื่อสอบถามถึงปัญหาความต้องการการพัฒนาสินค้ามุ่งเป้าขยายผลนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่165/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับ KAN หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

 

rsz img 20171220 112438 rsz img 20171220 101605

rsz img 0320 rsz 1513753021593

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (Comparative study in Proficiency Testing Provider and Reference Material Producer accreditation) ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับรองระบบงานจากประเทศอินโดนีเซีย KAN (Komite Akreditasi Nasional) จำนวน 2 คน ในวันที่ 19 –20 ธันวาคม 2560  และได้เข้าเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และนำมาปรับใช้การดำเนินการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนสู่ AEC ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่164/2560)วศ. / ก.วิทย์ นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ

 

 

rsz img 5934 rsz img 6034

rsz img 6142 rsz img 5951

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอล   รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวมกว่า 110 คน  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม    วิทยวิถี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบไฟเบอร์ในอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบวิตามินในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่163/2560)วศ. / ก.วิทย์ เสริมองค์ความรู้เกษตรกร จากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

rsz img 5737 rsz img 5788

rsz img 5820 rsz img 5885

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป การทดสอบรสชาติอาหาร และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การแปรรูป และข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 17 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 320  ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคการแปรรูปสินค้าอาหาร เยี่ยมชมเครื่องแปรรูปสินค้าอาหาร เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและเทคนิคการผลิตที่ช่วยในการเก็บรักษาสินค้าให้มีอายุยาวขึ้น พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ ด้านประสาทสัมผัสในอาหารเรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า และเข้าชมสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีฐานข้อมูลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นถึงความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

  1. (ข่าวที่162/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครปฐม เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
  2. (ข่าวที่161/2560)นักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  3. (ข่าวที่160/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำหุ่นยนต์ร่วมจัดแสดงโชว์ในงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)
  4. (ข่าวที่159/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นศ.ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
  5. (ข่าวที่158/2560)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม OTOP และ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. (ข่าวที่157/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมวิชาการ APMP 2017 รับแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
  7. (ข่าว156/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่
  8. (ข่าวที่155/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมประชุมคณะทำงาน ศปว.
  9. (ข่าวที่154/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคใต้
  10. (ข่าวที่153/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience รุ่น 2