ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่63/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ KICET สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว

B8 7 B8 6

B8 8 B8 5

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวลดา พันธุ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ให้การต้อนรับ Mr.Sung-Soo Ryu ผู้บริหาร Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology (KICET) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเซรามิกและหารือความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                        สำหรับการประชุมหารือครั้งนี้ เป็นการประชุมวางแผนอนาคตของการทำงานภายใต้ความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ระหว่าง KICET สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่าการประชุมและศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำมาสู่การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการวิจัยด้านเซรามิกและแก้วที่มีสมบัติพิเศษ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับการใช้งานใหม่ๆ รวมถึงรับทราบความคืบหน้า การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Internation Ceramic Conference-9 and Korea-Japan Ceramic Symposium ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่62/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

B8 2 B8 1

B8 4 B8 3

28 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับกรมวิทยาศาสตร์” โดยมีนายเดช บัวคลี่ รักษาการเลขานุการกรมกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                  นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ วศ. นำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดผ่านการออกแบบควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรในทุกระดับควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและให้ความสำคัญในการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนำไปปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ วศ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว  : พรระวินท์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

(ข่าวที่61/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ ภายใต้ชื่องาน“เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น”

B7 8 B7 6

B7 7 B7 5

วันที่ 27 มีนาคม 2562นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น”ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - ปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ขยายโอกาสและเป็นที่ยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการลงพื้นที่เชิงลึกถึงกลุ่มสถานที่ผลิต ตลอดจนสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และองค์ความรู้ทางด้านการตลาด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการได้มาทดสอบตลาดจัดจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าระดับประเทศ ทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จัก มีรายได้และยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อไป
                 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจัดบูท จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ จำนวน 31 กลุ่ม ประกอบด้วย ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า จำนวน 10 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 5 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จำนวน 1 กลุ่ม และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 15 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้านาทีทอง ทุกวัน
                  ซึ่งกิจกรรมทดสอบตลาด “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้าOTOPให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่60/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทย์ ผนึก กระทรวงคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่

D3 9 1 D3 9 3

D3 9 2 D3 9 4

วันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือกับ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เรื่อง“การสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่” เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์4.0”ที่ต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริมการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อขยายผลเป็นอุตสาหกรรม
ที่สร้างมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

                      การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกได้แก่ เทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) ระบบสนับสนุนการคมนาคม และขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เทคโนโลยีการสร้างแผนที่ดิจิทัลแบบละเอียด (High Definition Map) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือนี้ จะส่งเสริมกับแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันให้เกิดขึ้น ที่ EECi เช่น การจัดให้มีสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV Testing Track) แห่งแรกในประเทศ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ในพื้นที่ EECi เพื่อให้ EECi เป็นที่สำหรับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์

                    ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบกและเป็นส่วนหนึ่งของกลไลการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดมลภาวะจากการใช้พาหนะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเส้นทางการจราจรของประเทศ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ของไทยต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่59/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค

B7 4 B7 2

B7 3 B7 1

26 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม และคณะผู้ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 32 กลุ่ม ณ ห้องต้นน้ำ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ
                          นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่และชุมชน ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
                           ทั้งนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และองค์ความรู้ทางการตลาด เพื่อให้ผุ้ประกอบการ OTOP สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

  1. (ข่าวที่58/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025
  2. (ข่าวที่57/2562)วศ. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพสินค้าของกลุ่มโอทอป และ SMEs อาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. (ข่าวที่56/2562)วศ. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาสินค้าของกลุ่มโอทอป และ SMEs อาหาร จังหวัดน่าน
  4. (ข่าวที่55/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพรองรับงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  5. (ข่าวที่54/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
  6. (ข่าวที่53/2562)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียวฯ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  7. (ข่าวที่52/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเวทีสนทนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
  8. (ข่าวที่51/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนพัฒนาผู้ประกอบการ“ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้สำหรับงานด้านอาหาร”
  9. (ข่าวที่50/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียผลิตภัณฑ์OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก จังหวัดบุรีรัมย์
  10. (ข่าวที่49/2562)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 ขยายความร่วมมือ วทน. ระหว่างประเทศในอาเซียน