ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่27/2562)วศ. นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562

C6 1 C6 4

C6 2 C6 3

2 กุมภาพันธ์ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพื้นที่แล้ว และสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบการพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 1. ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี โดย ดร. อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้เกิดการนำไปใช้บำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าของชุมชุน ได้แก่ กลุ่มผ้าทอจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานีแม่ฮ่องสอนลำพูนสุพรรณบุรีสุรินทร์ และการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูด ได้แก่ กลุ่มบ้านต้นกระจูด กลุ่มกระจูดบ้านโคกเมา จังหวัดพัทลุง กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่ออำเภอทุ่งศรีอุดม กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสรวง-ศรีอุดม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านบุ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย โดย ดร. โอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคมี โดยนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ และขี้เลื่อย ร่วมกับพอลิไพรโรล (polypyrrole) มาผลิตเป็นพอลิไพรโรลคอมพอสิท (polypyrrole composite) ที่มีความสามารถในการดูดซับสารเคมี และแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะหนักในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนลดปริมาณสารกรองที่ใช้แล้วจากการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางเกษตร ลดการเผาทำลายของเหลือทิ้งได้

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่26/2562)นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ

C5 4 C5 1

C5 2 C5 3

31 ม.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ” ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย และนักวิชาการจำนวน 500 คน เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ต่อนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทุกด้าน จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้นำผลงานผ้าและสิ่งทอ อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานแล้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 
              กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำ วทน.ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้าให้แก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ้าและสิ่งทอ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร ให้แก่ชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสินค้าใหม่และยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อย (OTOP) วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ” ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (2) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชน (3) การขับเคลื่อนการเกษตรกรรม (4) การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการOTOP และ (5) การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการขยะชุมชน มุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่25/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ตลาดสินค้าคุณภาพ

C4 4 C4 3

C4 1 C4 2

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่2 ตลาดสินค้าคุณภาพจาก 10 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้า OTOP กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่า และพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ สามารถแข่งขันในประเทศได้ ซึ่งการจัดเปิดตลาดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาด เชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้ เพิ่มขึ้น

นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาการเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม กล่าวรายงาน ว่า งานครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สมุนไพรไม่ใช่อาหาร และอื่นๆ รวมจำนวน 81 คูหา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ สินค้านาทีทอง การจับฉลากรางวัล รวมทั้งมีการแสดงดนตรีทุกวัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

(ข่าวที่24/2562)การเพิ่มมูลค่าข้าวของชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ

C3 3 C3 2

C3 4 C3 1

วันที่ 23-24 มกราคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นางวรรณดี มหรรณกุล หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ เป้าหมายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและงาที่มีการปลูกมากในชุมชน โดยมีนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs 1 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนรวมกว่า 35 ราย 
การฝึกอบรมครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและงา ได้แก่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส สแนคข้าวผสมธัญชาติและน้ำผักผลไม้ ข้าวกล้องงอก เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ส่วนผสมจากน้ำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด และ น้ำแครอท เยลลี่น้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำกระเจี๊ยบ ข้าวเกรียบผักและผลไม้จากฟักทอง แครอท และมะละกอ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทำให้ชุมชนผาบ่อง ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปข้าวของชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และส่งจำหน่ายในกาดซอกจ่า และตลาดอื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่23/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งพัฒนางานให้ทันสมัยรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

 

 

C2 3 C2 4

C2 1 C2 2

30 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 128 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี2562โดยมี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์กรหลักในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ มีพันธกิจสำคัญในการนำองค์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพมาใช้ในงาน ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล ที่จะสนับสนุนให้สินค้าของประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัย และที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการพัฒนางานให้ทันสมัยเพื่อรองรับตามความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมด้านอาหาร ยางพารา กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ รวมทั้งยังมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานราก โดยดำเนินงานภายใต้โครงการ Big Rock ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นการนำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงช่วยชุมชม เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มุ่งเน้นในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ปัตตานี และ นราธิวาส ซึ่งผลการดำเนินงานเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของ 10 จังหวัดเป้าหมายยกระดับขึ้นมาเกิน 30 % ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของชุมชน/////////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

  1. (ข่าวที่22/2562)กลุ่มงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าพบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
  2. (ข่าวที่21/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
  3. (ข่าวที่20/2562)Plagrim ทีมหุ่นยนต์ภาคสนามกรมวิทยาศาสตร์บริการ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ Seacon war of steel ครั้งที่ 4
  4. (ข่าวที่19)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
  5. (ข่าวที่18/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรม “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หนุนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน ใช้ประโยชน์สูงสุด
  6. (ข่าวที่17/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่ง 4 Robot เข้าร่วมแข่งขันงาน Seacon War of Steel ครั้งที่ 4
  7. (ข่าวที่16/2562)คณะผู้ตรวจราชการ ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  8. (ข่าวที่15/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้น การใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระบบสากล
  9. (ข่าวที่14/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 1
  10. (ข่าวที่13/2562)ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี