ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่162/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครปฐม เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

 

 

rsz otop 76 rsz otop 21

rsz otop 65 rsz otop 60

         วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายเพื่อ OTOP และ SMEs ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และกล่าวต้อนรับโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs  ในภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานีและนครนายก รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ  400  คน

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้ร่วมกันผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษกิจในระดับภูมิภาค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ 4.0 ในอนาคต  

กิจกรรมโอทอปสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 จาก 14 ครั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานในเรื่องโอทอป ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต ตามวัตถุประสงค์และแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน  และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าทางด้านเกษตร อาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี ทั้งในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  และพร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร  ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา จากวิทยากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา โอทอป และการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานการนำ วทน. ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ  ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา พัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ ซึ่งแผนการดำเนินงานในปี 2561 มีเป้าหมาย 6,340 ราย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระดับสากลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs ในภาคการผลิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต และมีนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบโอทอป และ SMEs รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากของไทยก้าวสู่ความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้  เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงให้การนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาเป็นองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาผลผลิตของชุมชน ให้มีคุณค่าและคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตร  ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่161/2560)นักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

rsz img 5068 rsz img 5056

rsz img 5191 rsz img 5204

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางวลัยพร ร่มรื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวม 160 คน  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ใรผลิตภัณฑ์บริโภค ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีในน้ำ ห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่160/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำหุ่นยนต์ร่วมจัดแสดงโชว์ในงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)

 

 

 25434227 1730637856960226 801135570 o 25397567 1730637826960229 920710166 o

   25435423 1730637836960228 2067396060 o 25400806 1730642333626445 1665375502 o

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุและวิศวกรรม ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานพร้อมนำหุ่นยนต์ซึ่งเป็นผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดร.เทพีวรรณฯ กล่าวว่า ตามที่นโยบายประเทศไทยมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 ผสมผสานด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในส่วนของกลุ่มงานกองวัสดุและวิศวกรรม มีความพร้อมในส่วนงานทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งมีการดำเนินงานมามากกว่า 10 ปี โดยเน้นทางด้านวิจัยและพัฒนา เรามีผลงานที่เป็นรูปธรรมอยู่มากมายเพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงในด้านการแพทย์อีกด้วย

ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เจ้าของผลงานวิจัยฯ กล่าวว่า ผลงานที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานที่ทำออกมาได้ใช้ประโยชน์จริง ซึ่งหน่วยงานหลักที่ทำงานร่วมกันคือ สสนก. เป็นผลงานที่ต่อยอดจากเดิมโดยนำมาปรับขนาดให้กะทัดรัดคล่องตัวในการใช้งาน เป็นเรือสีชมพูโดยใช้บุคลากรเพียงแค่ 1-2 คนในการปฏิบัติก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการ อย่างที่เราทราบก็คือข้อมูลทางด้านน้ำในประเทศยังน้อยมาก การใช้อุปกรณ์แบบนี้จะทำให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างแม่นยำและในระยะเวลารวดเร็ว เช่น ความลึกของน้ำ ความลึกของอ่างเก็บน้ำ ความลึกของเขื่อน เป็นต้น เพื่อจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการในด้านการบริหารจัดการน้ำต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม ผลงานวิจัยต่างๆ ได้ ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Hall 98)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่159/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นศ.ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง

 

 

rsz img 4946 rsz img 4955

rsz img 4994 rsz img 5015

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมกว่า 23 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน การจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาและดูงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ระบบงานด้านการจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งบทบาทของศูนย์ประสานงานสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จากบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง รวมไปถึงการขยายวิสัยทัศน์ของคณะอาจารย์ เรื่องการบริการสารสนเทศสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่158/2560)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม OTOP และ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม OTOP และ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

rsz roadshow 66 rsz roadshow 99

rsz roadshow 81 rsz 9

                  วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) รวมไปถึงการเกิดการบูรณาการระหว่างโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนะนาโครงการ “การยกระดับโอทอปด้วย วทน.” ปี 2561 และกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อานาจเจริญ นครพนม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ 500 คน

                    นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา การนาผลงานวิจัยและพัฒนา ด้าน วทน. ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีศักยภาพในการแข่งขันทาง จากความพร้อม ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP และ SMEs ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนั้น การทราบความต้องการของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทราบปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนั้น ก็จะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คาปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนอกจากนี้ วศ. ยังมีความพร้อมที่จะร่วมมือการทางานกับทุกภาคส่วนเพื่อการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร

                  กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดาเนินงานตามทิศทาง แนวนโยบาย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อชี้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ที่จะสามารถสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการเกษตรข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา และการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่จะนาไปสู่การเป็นประตูทางค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง พัฒนาเมืองและชุมชน มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   สาหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา การให้คาปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา OTOP การเปิด รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และนิทรรศการแสดงผลงานการนา วทน. ไปยกระดับคุณภาพสินค้า ในแบบต่างๆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่157/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมวิชาการ APMP 2017 รับแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
  2. (ข่าว156/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่
  3. (ข่าวที่155/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมประชุมคณะทำงาน ศปว.
  4. (ข่าวที่154/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคใต้
  5. (ข่าวที่153/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience รุ่น 2
  6. (ข่าวที่152/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
  7. (ข่าวที่151/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience
  8. (ข่าวที่150/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์
  9. (ข่าวที่149/2560)นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  10. (ข่าวที่148/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา