ผลงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองปฏิบัติราชการ