ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 253/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พัทลุง

F164 1 F164 4

F164 2 F164 3

 

            วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะทำงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป และกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            การลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะทำงานฯ วศ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น การออกแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น รวมถึงการพัฒนายกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการต่อยอดและออกแบบเครื่องมือสำหรับชุมชน ผลลัพธ์การดำเนินการครั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการสามารถลดระยะเวลาในการดองไข่เค็มจาก 15-21 วัน เหลือเพียง 6 วัน ทำให้สามารถเพิ่มกำลังในการผลิตและลดต้นทุนลง และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการวัตถุดิบตั้งต้น การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานผลอตภัณฑ์ชุมชนไข่เค็ม (มผช. 27/2550 เรื่องไข่เค็ม) รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 252/2566) วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางฯ” หนุน ผปก. เข้าใจกฎระเบียบตามมาตรฐานสากล

F163 1 F163 2

F163 3 F163 4

 

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8:45 น. ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเเท่งตามมาตรฐานสากล” ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดร จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยางสู่สากล ตามแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยางแท่งเอสทีอาร์ มีความเข้าใจในข้อกำหนด กฎระเบียบ และสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางแท่งเพื่อการส่งออก รวมไปถึงสถิติสำหรับงานทดสอบผลิตภัณฑ์ยางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการจัดการเครื่องมือวัด ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางแท่งเอสทีอาร์ และการควบคุมคุณภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางแท่งด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยกระดับผลิตภัณฑ์ยางของไทยให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
           โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เเละทีมวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ดร.อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 และ นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานห้องปฏิบัติการยางแท่งทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 48 คน เเบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ 12 คน และภาคเอกชน 36 คน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 วัน ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดร จังหวัดอุดรธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 251/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี ผปก. เข้าพิธีรับโล่ฯจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

F162 3 F162 2

F162 4 F162 1

 

           เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายในงาน Technomart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการ “หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายปัญญา ใคร่ครวญ ประธานหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ระดับดีเด่นในครั้งนี้
          ทั้งนี้ วศ.อว. โดยกองเทคโนโลยีชุมชน ได้ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2562 - 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบข้าวรวมทั้งพืชผักสมุนไพรในพื้นที่อำเภออู่ทอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงสถานที่ผลิตและรายการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิต ทำให้เกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่มีมาตรฐานการผลิต และเกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของจังหวัดสุพรรณบุรี การได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณของหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืนในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของนักวิจัย วศ. ในการนำองค์ความรู้ วทน. ถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ช่วยพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 250/2566) สนามทดสอบ CAV Proving Ground ของ วศ.อว. ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อว.และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

F160 4 F160 2

F160 1 F160 3


            วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 12 ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "TechnoMart 2023" โดยวันนี้มีผู้บริหาร อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เยี่ยมบูธนิทรรศการ วศ. พร้อม สอบถามความก้าวหน้าการพัฒนาสนามทดสอบ CAV อีกทั้งประชาชน นักวิชาการสถาบันการศึกษา ชื่นชมการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนครอบครัวที่พาลูกๆ ซึ่งสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์มาสัมผัสประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่วัยเยาว์
           ผู้สนใจเข้าชมงาน TechnoMart 2023 ได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 249/2566) วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

F161 4 F161 3

F161 2 F161 1

 

            12 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 248/2566) เริ่มแล้ว..มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566 วศ.อว.ชวนน้องๆ เพลิดเพลินในบูธ "ยาง ยั่งยืน"
  2. (ข่าวที่ 247/2566) วศ.อว. รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”
  3. (ข่าวที่ 246/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566
  4. (ข่าวที่ 245/2566) วศ.อว.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการ “รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ - สนามทดสอบ CAV” ภายในงาน “TechnoMart 2023”
  5. (ข่าวที่ 244/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  6. (ข่าวที่ 243/2566) วศ.บร. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของประเทศ
  7. (ข่าวที่ 242/2566) วศ.อว. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
  8. (ข่าวที่ 241/2566) กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี พ.ศ.2566
  9. (ข่าวที่ 240/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม
  10. (ข่าวที่ 239/2566) วศ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม