ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 243/2566) วศ.บร. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของประเทศ

F154 4 F154 2

F154 3 F154 1

 

             วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP Accreditation" ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร และนายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ และรศ.ศรีสนิท อินทรมณี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสำหรับการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตาม APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002) และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043, ISO 13528 และข้อกำหนดของหน่วยรับรอง รวมถึงเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินด้านระบบการบริหาร ด้านวิชาการและสถิติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 242/2566) วศ.อว. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

F153 3 F153 2

F153 4 F153 1

 

             วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โถงชั้น1 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 241/2566) กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี พ.ศ.2566

F152 1 F152 2 F152 3 F152 4 F152 5

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการดำเนินการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 240/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม

F151 3 F151 2

F151 4 F151 1

 

            วันที่ 7 – 10  สิงหาคม  2566  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชกระท่อม ณ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง โดยการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บตัวอย่างวัตถุดิบใบกระท่อม เพื่อนำมาทดสอบปริมาณสารไมทราไจนีนในใบกระท่อมเพื่อเป็นข้อมูลในการ  จัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะวัตถุดิบใบกระท่อม  รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการของการวิเคราะห์สารไมทราไจนีนในวัตถุดิบใบกระท่อม เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบใบกระท่อมให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกวัตถุดิบใบกระท่อมที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 239/2566) วศ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

F150 4 F150 1

F150 1 F150 3

 

             9 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมบันทึกเทปด้วย ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 238/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งบุคลากร จัดอบรม “การควบคุมเอกสาร(Document Control)”
  2. (ข่าวที่ 237/2566) วศ.อว.ส่งผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปราย Remote Assessment ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในงาน Thailand Research Expo 2023
  3. (ข่าวที่ 236/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการซื้อขายคาร์บอน”
  4. (ข่าวที่ 235/2566) วศ.อว.หนุนบุคลากรต่อยอดการพัฒนาบริการใหม่ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
  5. (ข่าวที่ 234/2566) วศ.อว. จับมือท้องถิ่นสมุทรสงคราม เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก พื้นที่อัมพวา สมุทรสงคราม
  6. (ข่าวที่ 233/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เยี่ยมชม lab และหารือประเด็นการทดสอบถังดับเพลิง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน
  7. (ข่าวที่ 232/2566) วศ.อว. เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"
  8. (ข่าวที่ 231/2566) วศ.อว. ชวนน้องๆ หนูๆ สนุกกับกิจกรรม “ยาง..ยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566” และเชิญผู้ประกอบการและประชาชน สัมผัสนวัตกรรม CAV Proving ground ใน “งาน TechnoMart 2023” จัดพร้อมกันที่เดียวสุดคุ้ม ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
  9. (ข่าวที่ 230/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. นครนายก
  10. (ข่าวที่ 229/2566) วศ.อว. ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชง พร้อมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบฯ ชี้มาตรฐานฯ ช่วยหนุนสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง