ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่92/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จัดแสดงในงานแถลงข่าว “Thai Tech EXPO 2018”

 

 

rsz img 7229 rsz 1img 7189

rsz img 7144 rsz img 7267   

29 มิถุนายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยุคใหม่ และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและSME ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2018” มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายธนาวุฒิ โต๊ะทอง ผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทยร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

          ภายในงานดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานไปจัดแสดง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม ได้แก่ โลชั่น แชมพู ครีมนวดผมฯลฯ ที่ประกอบด้วยโปรตีนสองชนิด คือโปรตีนเส้นใย (Fibroin) และโปรตีนกาวไหม (Sericin) ซึ่งมีสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณและเส้นผม เนื่องจากประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีความสามารถดูดซับน้ำได้ดี สามารถจับกับโปรตีนของผิวหนัง และเส้นผม สร้างเป็นฟิล์มป้องกันและเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางการค้าได้ และอีกผลงาน สื่อM Learning เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน โดยให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ที่ http://www.e-learning.dss.go.th

        การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2018”ภายใต้แนวคิด ”เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อคนไทย นำไทยสู่อนาคต” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยจุดประกายผู้เข้าชมงานนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่91/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz mg 6160 rsz mg 6187

rsz mg 6202 rsz mg 6212

26 มิถุนายน 2561 นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญ และการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงได้รับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่90/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

rsz img 7010  rsz img 7085

rsz img 7133 rsz 2img 7047 

26 มิถุนายน 2561 นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 คน  ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ ทีมคณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่88/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น”

 

 

rsz img 6895 rsz img 6946

rsz 135628888 1877803842259320 1880587229106012160 n rsz 35846496 1877830272256677 1397324376612798464 n

22 มิถุนายน 2561 วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เป็น 4 หน่วยงานของประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : Delivering a Safer World” โดยมีบุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง (Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการและสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 500 คนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


                      นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวว่า IAF/ILAC ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน “การรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดย IAF/ILAC ได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิก ให้ช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าว และได้กำหนดหัวข้อในการ รณรงค์และส่งเสริมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 IAF/ILAC กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation: Delivering a Safer World”


                 นางดุษฎีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ วศ. ช่วยสนับสนุนนโยบายสาธารณะของหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory Body : RB) อย่างต่อเนื่อง
ภายในงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น“Accreditation : Delivering a Safer World” และร่วมจัดนิทรรศการในด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมโดยเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลก (Global Infrastructure)ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่89/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

 

 

35925590 1738886172854850 7495879806072913920 n

22 มิถุนายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เข้าร่วมงาน พิธีเปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินในส่วนการผลิต ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การผลิตผลติภัณฑ์อาหารอบแห้ง ณ อาคารโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่87/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนงานวิจัย เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม
  2. (ข่าวที่86/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. (ข่าวที่85/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”
  4. (ข่าวที่84/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทดสอบวัสดุกันความร้อนในโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  5. (ข่าวที่83/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  6. (ข่าวที่82/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งนำเทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พื้นที่จังหวัดชัยนาท
  7. (ข่าวที่81/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.อำนาจเจริญ
  8. (ข่าวที่80/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
  9. (ข่าวที่79/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
  10. (ข่าวที่78/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA