ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017

วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017

 

 

        20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน ASEAN Next 2017 ภายใต้แนวคิด Creating Smart Community through STI  Collaboration Materials เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยีและนวัตกรรม ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ระดับภูมิภาค

        ทั้งนี้ นางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นตัวแทน  เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งร่วมชมวีดิทัศน์เปิดงาน ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ความปลอดภัยของอาหารของวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบ ระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ผลิตอาหารแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน มุ่งหวังพัฒนาความสามารถบุคลากร ที่ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตขึ้น เป็นสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารตามระบบมาตรฐานสากล ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

 

 

 

 

     17 กุมภาพันธ์ 2560 Food innopolis อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เป็นครั้งแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารFoodinnopolis ให้สื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารโดยมีดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน Food innopolis Open House พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งนี้นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จิราภรณ์ บุราคร หัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสอาหาร ได้นำผลงานเข้าร่วมแสดงความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการร่วมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอาหารของไทยโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

             วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยเป้าหมายคือการสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs  ทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  รองรับการทดสอบสินค้าในภาคเหนือให้ได้รับการยอมรับ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศได้

            ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก มีความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็ยังนำมาใช้เป็นกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ  รวมทั้งใช้เพื่อกีดกันทางการค้าในรูปแบบของมาตรการที่มิใช่ภาษี (non-tariff measures) ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (regulator) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การสัมมนาฯ ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้พื้นฐาน และให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลต่อไป 

            นางอุมาพร  สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากลต่อไป

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่สินค้า ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงลงพื้นที่พบผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ ในวันนี้ รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ชี้แจงถึงข้อมูลการสนับสนุนให้คำปรึกษาผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการ SMEs ครบวงจร ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ประกอบการ ในการขอการรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต  แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ สปป.ลาว

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    

          3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม Le Meridien เชียงราย / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 2 ร่วมกับ บัณฑิตศาสตราจารย์ บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการหารือและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของไทยและสปป.ลาว ได้มีการลงนาม MOU ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

          จากการประชุมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา  (1-2 กุมภาพันธ์ 2560)  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและ มีการหารือใน  6 สาขา คือ  1.การสร้างความตระหนัก 2. มาตรวิทยาและการมาตรฐาน  3.การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พลังงาน  5.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ 6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแผนการในอนาคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสาขามาตรวิทยาและการมาตรฐาน ได้ข้อสรุปที่จะนำสู่แผนงานปี 2560 ดังนี้

 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ Laboratory National Accreditation Body (LNAB) ของกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว เพื่อ ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองห้องปฏิบัติการใน สปป. ลาว ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก ในรูปแบบ Joint Assessment
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมมาตรฐานและวัดแทก ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมในระดับ ISO Technical Committees
 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำกรมมาตรฐานและวัดแทก ในด้านโครงสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการมาตรฐาน (standard information center) ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

 

 

     

              11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 1. (ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 2. (ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก
 3. (ข่าวที่14/2560)มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 4. (ข่าวที่13/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”
 5. (ข่าวที่12/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 6. (ข่าวที่ 11/2560) ก.วิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
 7. (ข่าวที่10/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
 8. (ข่าวที่9/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 9. (ข่าวที่8/2560) วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 10. (ข่าวที่7/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ. “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”