ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่36)วศ./ก.วิทย์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วศ./ก.วิทย์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

 

                                   ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด” ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีเป้าหมายพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสาน ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ  และของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสาน จากต้นกระจูด)” เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าผู้ประกอบการยังต้องการความรู้เพื่อนำไปพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจขึ้น เป็นการขยายการตลาดและให้เข้าสู่กระบวนการรับรอง มผช. ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่35/2560)วศ. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

        

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นการบูรณาการร่วมมือกับสมาชิกเครือข่าย ศปว. 29 แห่ง เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บุ๊กโปรโมชั่น และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ และได้รับความช่วยเหลือขนส่งหนังสือและสิ่งของทั้งหมดจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครรินทรา การไปรษณีย์ไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ช่วยประสานงานในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม จ.นครศรีธรรมราช

              วัตถุประสงค์การดำเนินงานครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่สถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของครู สร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

              ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวว่า ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เป็นเจ้าภาพหลักฟื้นฟูและเปิดห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียน บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ยังได้ร่วมกันมอบหนังสือกว่าหมื่นรายการ ให้แก่ผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้ง 13 แห่ง ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ สร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้แก่ นักเรียน ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

-----------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 220 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

             

 

 

 

 

 

 

              

(ข่าวที่34/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

 

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม         ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคกลาง เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวน 96 คน วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนาสินค้าไทยให้ได้รับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนต่อยอดจากภูมิปัญญาที่เคยดำเนินการมาโดยคำนึงถึงวัตถุดิบแหล่งที่มา ที่นำไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานจังหวัด

                  ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE 

 

(ข่าวที่33/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้” เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในภูมิภาค เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก มีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 150 คน วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมสินค้าไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามความต้องการของ ผู้ส่งออกและตลาดโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานรองรับการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนได้มีการพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง วศ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานการรับรองระดับประเทศ ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

               การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเป็นการติดตามการให้บริการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ว่าผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขและมีการขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการช่วยให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคาดหวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในแต่ละภูมิภาคให้ความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะให้คำปรึกษา และส่งเสริม ทั้ง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ และการวิจัยพัฒนาที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่32/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

 

        

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน วศ. กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 42 ท่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถหาข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศที่จะก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป

              อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการ หนังสืออ้างอิง มาตรฐาน สิทธิบัตร และอื่นๆ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถทำให้สืบค้นข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลารวดเร็ว ตรงตามความต้องการที่จะมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนนำความรู้ไป ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่31/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  2. (ข่าวที่30/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP
  3. (ข่าวที่29/2560) วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. (ข่าวที่28/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017
  5. (ข่าวที่27/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017
  6. (ข่าวที่26/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ.
  7. (ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด
  8. (ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  9. (ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่
  10. (ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”