ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่69/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ และมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองความสามารถมีจำนวน 13 หน่วยงาน และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การบริการเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (คมช.) ที่ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศไทย ทั้งหมด 1 ใน 4 หน่วย ที่จะผลักดันให้การพัฒนาเรื่องระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ทางกรมก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการรับรองระบบงานไม่น้อยกว่า 115 ห้องปฏิบัติการ

          อย่างไรก็ตาม ในพิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานรับรองตามมาตรฐานสากล และจะทำให้เป็นส่วนสำคัญที่จะไปตอบสนองในเรื่องของการที่จะทำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และเชื่อได้ว่า ต่อไปอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการรับรองในระบบงานจะต้องมีการพัฒนา และกรมวิทยาศาสตร์บริการก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยดูแล ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมทั้งที่จะจัดอบรมที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อไป

--------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่68/06/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราชการและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบูรณ์ มาลาลักษณ์ และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/: จิตลดา คณีกุล /ภาพ : สุกฤษ แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่67/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 –General requirements for the competence of reference material producers”

วศ. / ก.วิทย์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 –

General requirements for the competence of reference material producers

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดงาน อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 – General requirements for the competence of reference material producers” และนางดุษฏี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Takeshi  SAITO National Metrology Institute of Japan  เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 320 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

              วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เนื่องจากปัจจุบัน ISO Guide 34 : 2009 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น ISO 17034 : 2016 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ประกาศนโยบายให้การรับรองรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานฉบับนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงต้องจัดอบรมข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 ตามข้อกำหนดของ APLAC ที่กำหนดให้หน่วยรับรองระบบงานจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติความรู้ด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

               ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้บุคลากรของสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฎิบัติ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีความรู้ ความเข้าใจต่อ ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 - General requirements for the competence of reference material producers รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17011 ที่หน่วยงานรับรองระบบต้องปฏิบัติ

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่66/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

วศ. / ก.วิทย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ.

แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และนางสุจินต์ พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย   ดร.กมล เอื้อชินกุล หัวหน้างานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินระบบงานเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เข้าหารือกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทเซรามิก ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลำปาง         

             วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิกและเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางในการประสานงานกับผู้ประกอบการ โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้เข้าพบกับผู้ประกอบการและผู้ผลิต จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย และมีผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองจำนวน ๔ ราย

ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่ส่งผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร เพื่อขอการรับรองคุณภาพในรายการคุณสมบัติด้านความปลอดภัย (ตะกั่วและแคดเมียม) คุณสมบัติทางกายภาพ (เช่น ลักษณะทั่วไป ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความทนต่อการราน การดูดซึมน้ำ) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองคุณภาพและค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์

--------------------------------------------------------------

ข้อมูล : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่65/2560)วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน กล่าวเปิดงาน “การฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ” และเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ  ห้อง 302 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ  

                    วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริม SMEs และอุตสาหกรรมอาหาร นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงต้องการแนวคิด หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน

                    เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต ส่งเสริมงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ทั้งผู้ประกอบการทั้งในระดับอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ มีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย
  2. (ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
  3. (ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค
  4. (ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
  5. (ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
  6. (ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”
  7. (ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย
  8. (ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  9. (ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร
  10. (ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์