ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 52/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares

 

  

          เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางอุมาพร สุขม่วง  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares และศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคคลกรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการทดสอบสารปนเปื้อนอันตรายในผลิตภัณฑ์ของใช้พลาสติกชนิดเมลามีน ที่สอดคล้องตามกฏหมายและระเบียบของนำเข้าสินค้าและการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค

          ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเวียน ได้รับหมายให้ทำหน้าที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนในสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศอาเซียนและความสามารถบุคคลการให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตขึ้นเป้นสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ตามระบบมาตรฐานสากล

(ข่าวที่ 51/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

   

          เมื่อวันที่ 6-7 และ 20-21 มิถุนายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รุ่นที่1 และ 2 เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้นักศึกษา เกี่ยวกับวิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยาของอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา

(ข่าวที่50/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า

 

 

          16 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการสำนักหอมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานท่องโลกเทคโนโลยี ขีวภาพ” (World Biotech Tour THAILAND) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพในมุมมองที่สนุกสนาน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ข่าวที่ 49/2559) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

(STI coupon for OTOP Upgrade)

  

  

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร เป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มโอทอปสตาร์ทอัพ กลุ่มโอทอปปัจจุบัน และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี โดยมีกลุ่มโอทอปที่ได้รับคูปองวิทย์ ในครั้งนี้ถึง 222 กลุ่ม

          โดยภายในงานมีการนำเสนอ Case การพัฒนาผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยมีตัวแทนจาก 3 กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มตั้งไข่ กลุ่มต้มยำทำแกง กลุ่มเล็กพริกขี้หนู ร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป และยังมีการเสวนาพลังประชารัฐ นำเสนอตัวอย่างการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาช่วยกันสานต่อและร่วมพัฒนาสินค้าในอนาคต

          ทั้งนี้นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมงานและพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยให้แก่กลุ่มโอทอป โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่กลุ่มอาชีพบ้านสบู่ ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต ให้เหมาะสมกับการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน (มผช. 94/2552) และได้แก้ไขปัญหาสบู่ความชื้นบนก้อนสบู่ สามารถผลิตสบู่ในหน้าฝนได้ และยังมีอีกหลายกลุ่มที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การสนับสนุน เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอม ตราแม่สมศรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

(ข่าวที่ 48/2559) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

 

 

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ Mr. Lionel Buratti, Regional Manager-Asia Oceania and sub-saharan Africa, Nestle ตัวแทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ASEAN Food Reference Laboratory ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหารและมาตราต่างๆ

 

  1. (ข่าวที่47/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ4หน่วยงานจัดงานวันรับรองระบบงานโลก
  2. (ข่าวที่46/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ Korea Institute of Ceramic Technology and Engineering (KICET) ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
  3. (ข่าวที่45/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  4. (ข่าวที่44/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”
  5. (ข่าว 43/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย”
  6. (ข่าวที่ 42/2559) Swedish Chemicals Agency (KEMI) and Participants of the ITP299 2015 Asia เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  7. (ข่าวที่ 41/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการลดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก”
  8. (ข่าวที่40/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท.
  9. (ข่าวที่ 39/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
  10. (ข่าวที่38/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “Startup Thailand 2016”