ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่111/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 6 rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 3

rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 2 rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 4

rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 1 rsz 38298034 1944746702231700 4077146577884417771 5

 

 2 สิงหาคม 2561 นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป้าหมายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร ทีมนักวิทยาศาสตร์ และนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมต่างระดับ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

              นายอภิชัยฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม น่าน แม่ฮ่องสอน ตากนราธิวาส ปัตตานี และชัยนาท เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรม

              นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเป้านำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักการมีรายได้ปานกลางสู่การสร้างรายได้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึงโดย ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการOTOP และ เกษตรกรจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน จำนวนประมาณ 500 คน รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตยกระดับคุณภาพของสินค้าOTOPและสร้างนวัตกรรมการเกษตรด้วย

             นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ประชากรมีความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกันโดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างแต่อย่างใดและยังรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้อันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนสินค้าOTOPของจังหวัดส่วนใหญ่พบว่ายังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร เนื่องจากสินค้าโอทอปที่ผลิตและจำหน่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังขาดเอกลักษณ์และไม่มีความแตกต่างจากที่อื่น การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เลือกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนาทั้งด้านเกษตร และสินค้าโอทอป เพื่อให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกรให้ได้รับความรู้ เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรให้ดีขึ้น เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ต่อไปได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 
 

 

(ข่าวที่112/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

11 1 11 2

11 4 11 3

 1 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า และกลุ่มทอผ้ากุป๊ะซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมติดตามการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอห้วยป่าไก่จำนวน 118 คน และกลุ่มผ้าทอกุป๊ะจำนวน 46 คน ยังมีปัญหาด้านกระบวนการผลิต และเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ทางทีมงานจึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคการทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การย้อมสีธรรมชาติ เช่น ฝาง เพกา ใบมะม่วง ใบฝรั่ง ใบศักดิ์ ต้นห้อม ต้นตะขบ ใบก๋ง เป็นต้น การใช้สารช่วยติดสีประเภทพอลิเมอร์ การควบคุมอุณหภูมิและเวลาของการย้อม การปรับสภาพเส้นด้ายเพื่อให้ผ้าฝ้ายอ่อนนุ่ม ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้ได้มาตรฐาน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง เพื่อการขยายตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่110/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาประกอบการ OTOP ด้านผ้าทอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

rsz 38133472 1941687725870931 6484714431509954560 n rsz 38020044 1941687775870926 672192120177557504 n

rsz 38134350 1942841579088879 4497556831723323392 n rsz 38029552 1941688139204223 4203037511053737984 n


31 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ลงพื้นที่ พบผู้ประกอบการ กลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านปางตอง กลุ่มทอผ้าละว้าบ้านดงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ เช่น ใบมะม่วง ใบฝรั่ง และใบห้อม เป็นต้น บนเส้นด้ายขนแกะ เส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้ายไหมอีรี่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้สารช่วยติดสีประเภทพอลิเมอร์ การควบคุมอุณหภูมิและเวลาของการย้อม การปรับสภาพเสันด้ายเพื่อให้มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้ได้มาตรฐาน 
                    การแก้ปัญหาด้านกระบวนการผลิต โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่109/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ

 

 

rsz image 11b91c4

31 กรกฎาคม 2561 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งมอบหนังสือ 600 เล่มเพื่อร่วม บริจาคเข้าโครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาธิคุณ โดยส่งให้กระทรวงยุติธรรมเพื่อส่งต่อไปยังห้องสมุดพร้อมปัญญาที่ตั้งอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่108/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม

 

 

S 215187499 S 215187503

S 215187501  S 215187502

 

     23 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดยมี นายประสาท ทัศคร รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครพนม ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยงานจัดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ไปสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่เข้าร่วมงาน กว่า 1,000คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดนครพนม เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

     นางสาวอุราวรรณฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งของการดำเนินงานโครงการฯ ที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย

     ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปและทางด้านนวัตกรรมการเกษตร โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่107/2561) วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ
  2. (ข่าวที่106/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  3. (ข่าวที่105/2561)กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
  4. (ข่าวที่104/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  5. (ข่าวที่103/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานวิทย์แก้จน
  6. (ข่าวที่102/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. (ข่าวที่101/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้พัฒนาทั่วทั้งองค์กร
  8. (ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0
  9. (ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”
  10. (ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน