ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่165/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับ KAN หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

 

rsz img 20171220 112438 rsz img 20171220 101605

rsz img 0320 rsz 1513753021593

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (Comparative study in Proficiency Testing Provider and Reference Material Producer accreditation) ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับรองระบบงานจากประเทศอินโดนีเซีย KAN (Komite Akreditasi Nasional) จำนวน 2 คน ในวันที่ 19 –20 ธันวาคม 2560  และได้เข้าเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และนำมาปรับใช้การดำเนินการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนสู่ AEC ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่164/2560)วศ. / ก.วิทย์ นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ

 

 

rsz img 5934 rsz img 6034

rsz img 6142 rsz img 5951

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอล   รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวมกว่า 110 คน  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม    วิทยวิถี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบไฟเบอร์ในอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบวิตามินในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่163/2560)วศ. / ก.วิทย์ เสริมองค์ความรู้เกษตรกร จากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

rsz img 5737 rsz img 5788

rsz img 5820 rsz img 5885

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป การทดสอบรสชาติอาหาร และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การแปรรูป และข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 17 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 320  ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคการแปรรูปสินค้าอาหาร เยี่ยมชมเครื่องแปรรูปสินค้าอาหาร เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและเทคนิคการผลิตที่ช่วยในการเก็บรักษาสินค้าให้มีอายุยาวขึ้น พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ ด้านประสาทสัมผัสในอาหารเรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า และเข้าชมสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีฐานข้อมูลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นถึงความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่162/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครปฐม เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

 

 

rsz otop 76 rsz otop 21

rsz otop 65 rsz otop 60

         วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายเพื่อ OTOP และ SMEs ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และกล่าวต้อนรับโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs  ในภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานีและนครนายก รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ  400  คน

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้ร่วมกันผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษกิจในระดับภูมิภาค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ 4.0 ในอนาคต  

กิจกรรมโอทอปสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 จาก 14 ครั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานในเรื่องโอทอป ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต ตามวัตถุประสงค์และแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน  และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าทางด้านเกษตร อาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี ทั้งในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  และพร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร  ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา จากวิทยากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา โอทอป และการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานการนำ วทน. ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ  ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา พัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ ซึ่งแผนการดำเนินงานในปี 2561 มีเป้าหมาย 6,340 ราย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระดับสากลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs ในภาคการผลิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต และมีนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบโอทอป และ SMEs รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากของไทยก้าวสู่ความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้  เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงให้การนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาเป็นองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาผลผลิตของชุมชน ให้มีคุณค่าและคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตร  ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่161/2560)นักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

rsz img 5068 rsz img 5056

rsz img 5191 rsz img 5204

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางวลัยพร ร่มรื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวม 160 คน  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ใรผลิตภัณฑ์บริโภค ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีในน้ำ ห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่160/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำหุ่นยนต์ร่วมจัดแสดงโชว์ในงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)
  2. (ข่าวที่159/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นศ.ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
  3. (ข่าวที่158/2560)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม OTOP และ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. (ข่าวที่157/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมวิชาการ APMP 2017 รับแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
  5. (ข่าว156/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่
  6. (ข่าวที่155/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมประชุมคณะทำงาน ศปว.
  7. (ข่าวที่154/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคใต้
  8. (ข่าวที่153/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience รุ่น 2
  9. (ข่าวที่152/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
  10. (ข่าวที่151/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience