ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่102/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

rsz image 3c84d56 rsz image f6e5148

rsz image 9d780bb rsz image 01f0313

rsz image db28b8e rsz image 4882922

20 กรกฏาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. เข้าเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในด้านการให้บริการข้อมูล การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว. เนื่องจาก ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) (สวทช.) เป็นหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต และเป็นศูนย์รวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ทั้งภาคการผลิต

ในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมคณะทำงาน ศปว.ครั้งที่ 1/2561 การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจรณา platfrom กลาง ศปว.เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ โดยเน้นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีบูรณาการกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมความรู้ให้กับผู้ใช้บริการ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ สู่ Thailand 4.0 พร้อมพิจารณาวางแผนการทำงานในปี 62

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่101/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้พัฒนาทั่วทั้งองค์กร

 

 

rsz img 8978 rsz img 8988

rsz img 9043 rsz img 9062

20 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ความ) สุข กับ Science เรื่อง การนำเทคโนโลยี มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ : Big Data & Blockchain เมื่อโลกขยับตัว วศ ขยับตาม ณ ห้องวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความตระหนักให้บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศที่หลากหลายเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า หัวข้อที่นำมาเสวนาในวันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก แต่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ พร้อมทั้งยังกล่าวว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ความ) สุข กับ Science เป็นกิจกรรมที่ดีช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้เรื่อง Big Data การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ Blockchain เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล กระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์  ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0

rsz img 8767 rsz img 8781

rsz img 8709 rsz img 8684

rsz img 8730 rsz img 8682

17 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” เน้นกระตุ้นใช้ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถ ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและคอมพิวเตอร์ จากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวย้ำว่า ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเปิด ถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่เป็นความรู้ในงานวิจัย งานทดสอบ และสารสนเทศสิทธิบัตร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดการนำข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและหลากหลายนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึง Big Data เพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการนำเสนอสารสนเทศออนไลน์ของหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”

 

 

rsz img 7939 rsz img 7981

rsz img 8005 rsz img 7949

9 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for PTP Accreditation” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้เชี่ยญชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบและด้านการแพทย์ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ เทคนิคและแนวทางการประเมินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17011 และข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Trainig Course for Assessors (APLAC TR001) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

 

 

rsz 36983673 1910109509028753 5461008920673779712 n rsz 36975826 1910109742362063 3105967481991200768 n

rsz 36954477 1910109172362120 650039069706813440 n rsz 37006060 1910109182362119 5758342239491194880 n

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงานโดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมาย ดร.สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคณะนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ความตระหนัก ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจการรักและเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

                  ภายในบูธนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัว วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร ฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร รวมทั้งนำเสนอห้องสมุดดิจิทัล แหล่งรวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ง่าย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คาดหวังการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
                 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการในโซนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นำเสนอสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนชีวิตในอนาคต นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ (MOTHER NATURE : INNOVATIVE INSPIRATIONS) นำเสนอแรงบันดาลใจและให้ตัวอย่างวิธีคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดูแบบอย่างจากธรรมชาติ นิทรรศการภาพยนตร์ 4D PANDA ROLLER…JOURNEY TO NEW HOME เปิดประสบการณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับเรื่องราวแพนด้ายักษ์สุดน่ารักกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
  2. (96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”
  3. (ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
  4. (ข่าวที่94/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech EXPO 2018”
  5. (ข่าวที่93/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม
  6. (ข่าวที่92/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จัดแสดงในงานแถลงข่าว “Thai Tech EXPO 2018”
  7. (ข่าวที่91/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เข้าศึกษาดูงาน
  8. (ข่าวที่90/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
  9. (ข่าวที่88/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น”
  10. (ข่าวที่89/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร