ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่31/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วศ. / ก.วิทย์ฯ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ นำโดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชม ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ตลอดจนแผนดำเนินงานในอนาคต พร้อมมอบนโยบายบายแก่ผู้บริหารระดับสูง

           ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทภารกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ฐานราก ที่เป็นการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคม ที่จะนำไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่30/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี       กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน   OTOP 2.0 เพื่อเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายรัฐบาลปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนกอง/สำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้จำนวน 72 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องเร่งวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้แตกต่างจากเดิม การดำเนินงานต่อจากนี้นอกจากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังต้องปรับกระบวนทัศน์การทำงานและบริหารจัดการเพื่อให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมการพัฒนายกระดับสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถนำนวัตกรรมที่ได้ไปสร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่29/2560) วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

         

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ และปลาส้มแม่เสาวภามั่งมี วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา     บ้านท่าลาด  

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปลาส้ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งจากการตรวจติดตามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. มีเป้าหมายให้สามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2560 นี้

 

-----------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูลข่าว/ภาพข่าว สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่28/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

 

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม FCM Training 2017 : Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารและประเทศคู่ค้า และทราบถึงเทคนิคด้านการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Eddo Hoekstra ผู้เชี่ยวชาญจาก Joint Research Center ประเทศอิตาลี และ Dr. Thomas Gude ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Swiss Quality Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส และนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่27/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017

 

 

             

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2017 : Creating Smart Community through STI Collaboration โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

            ในการจัดงานดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้ง อาเซียน ครบรอบ 50 ปี และครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ อาเซียนกับสหภาพยุโรป และยังเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการบูรณาการณ์ในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในอนาคต

            ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา “Updating EU Regulation for Food Contact Materials” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Eddo Hoekstra ผู้เชี่ยวชาญจาก Joint Research Center ประเทศอิตาลี และ Dr. Thomas Gude ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Swiss Quality Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนและไทยไม่ต่ำกว่า 100 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรป และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารของไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017 : Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials ให้กับผู้แทนห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซี่ยนจำนวน 10 คน ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่26/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ.
  2. (ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด
  3. (ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  4. (ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่
  5. (ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”
  6. (ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017
  7. (ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
  8. (ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ
  9. (ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว
  10. (ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560