ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่26/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ.

 

 

วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ. 

 

  

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร  สุขม่วง รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก วศ.  วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

             นางอุมาพรฯ  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ตั้งแต่ปี 2555 และได้พัฒนาการเป็นศูนย์บริการสะดวกที่ให้ความสำคัญการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ เน้นให้มีการจัดสถานที่ที่สะดวก เข้าถึงง่าย มีการพัฒนางานบริการต่อเนื่องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น มีการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานะการให้บริการ และเชื่อมโยงการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร  รวมทั้งยังเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญบุคลากรที่ต้องมีจิตบริการ หรือ ได้รับโล่ ตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน Government Easy Contact Center : GECC ทั้งนี้เพื่อการให้การบริการมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

          นอกจากนี้ นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้นำคณะศึกษาดูงานกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการสะดวก วศ. GECC-DSS  ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ : พิพัฒ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

 

  

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ วศ. ตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งใส่ส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และ SME จากจังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 320 คน ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

         ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กำหนดนโยบาย และ เป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาลไปสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล อีกทั้งได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาเชิงลึก ดำเนินการยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ช่วยให้สินค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ทั้งเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ผ้าและสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับของใช้ของประดับตกแต่ง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสินค้า OTOP ในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรกลุ่มโฟล์ค 101 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อรับฟังปัญหาและรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้นำข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

       นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

 

 

 

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการเดินทางมาเพื่อเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมฯ จำนวนกว่า 150 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ).

         ทั้งนี้ในกิจกรรมของการเข้าศึกษาดูงานในช่วงเช้า วศ. ได้เปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้คณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ด้านเซรามิก ด้านเครื่องมือวัด ด้านสารอินทรีย์  ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านทดสอบวัตถุกันเสียในอาหาร และ ด้านทดสอบปริมาณจุรินทรีย์ในน้ำ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังได้มีกิจกรรมการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ วศ. ที่ได้เรียนรู้ความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันและสุดท้ายเป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร์   ดร.ตั้ว ลพานุกรม แหล่งรวบรวมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ นิสิต  นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤตแก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่

 

 

 

 

 

              

               24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมกล่าวต้อนรับ ดร.พรเทพ นิศามณีวงษ์     ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ความสำคัญการร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพสินค้าไทยและการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก สทน. มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในห้องปฎิบัติการของ วศ. ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของภาคการผลิต และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง/ถ่ายภาพ : สุกฤต แก้วบุญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”

วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับศักยภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฎิบัติการ

 

 

 

 

 

              24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิน” มุ่งเป้ายกระดับศักยภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถทบทวนหลักการในการตรวจประเมิน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การประเมินระบบงานห้องปฎิบัติการ โดยมีนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และ นางพจมาน ท่าจีน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เป็นผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 100 คน ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            ทั้งนี้ สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยรับรองรองระบบงานแก่ห้องปฎิบัติการการทดสอบ ผู้จัดโปแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  ปี 2559 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลกว่า 100 ห้อง มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญกว่า 3,000 ห้อง จำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์กว่า 10 รายการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ภาพ ปรีชา คำแหง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

  1. (ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017
  2. (ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
  3. (ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ
  4. (ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว
  5. (ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560
  6. (ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
  7. (ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก
  8. (ข่าวที่14/2560)มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
  9. (ข่าวที่13/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”
  10. (ข่าวที่12/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต