ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”

วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนา

ข้าราขการ วศ.”

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ”ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

และได้รับเกียรติจาก นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุทธยา นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้บริหารทุกระดับ และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม ประมาณ 110 คน ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2560     ณ ห้องประชุมวิทยาวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้นำมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ มุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคลากรและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารกำลังคนภาครัฐ ร่วมถึงมีแผนหรือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร และการพัฒนากำลังคนภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจทำให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการมีได้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคลของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

----------------------------------------------------------------

ข่าว : / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

และสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ

 

 

 

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.)โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            วัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ การใช้ผลงานวิจัย พัฒนา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ

ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการ “ PEEK/PLA with additional nanoparticles of 3D printer filament for aerospace applications” และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบินและอวกาศร่วมกันด้วย NQI/MSTQ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย รวมทั้งเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย

------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นายเอกรัฐ  มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ   เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ. เมืองเยน่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการการประชุมร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ โดย Prof .Dr. Delia Brauer อาจารย์/นักวิจัยของสถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต คณะเคมีและโลกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยน่า (Friedrich-Schiller-Universität Jena) และกรรมการ ICG (International Commission on Glass)มหาวิทยาลัยเยน่า และกรรมการ ICG (International Commission on Glass) มีความสนที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ (biomaterials) วัสดุทางด้านทันตกรรม (dental materials) และการพัฒนาแก้วชนิดใหม่ที่ใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ (functional glass) งานวิจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์วิจัยใหม่ที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก

นอกจากการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยที่สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต มหาวิทยาลัยเยน่าแล้ว คณะได้มีโอกาสเยี่ยมชม ภาควิชาวัสดุอนินทรีย์-อโลหะ (Department of Inorganic-Nonmetallic Materials) มหาวิทยาลัยอิมเมอร์เนา (Technischen University Ilmenau) และ สถาบันวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมความเที่ยงตรงเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering (IOF)) นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยทางด้านแก้วและวัสดุอื่นในอนาคต

----------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองวัสดุวิศวกรรม

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร

วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร

(Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙

 

 

 

 

                      กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส เป็นผู้แทน วศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ โคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙ ณ เขตบริการพิเศษ มาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                     วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนในอาหาร การปรับประสานข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีความสอดคล้องกัน ข้อกำหนดการใช้เบนโซเอทเป็นสารกันเสียในเครื่องดื่ม รวมถึงข้อกำหนดการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ในอาหาร การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนอกจากจะให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหารและมาตรฐานสินค้าให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวัตถุเจือปนในอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานสินค้าต่างๆ ต่อไป

                     ประโยชน์ที่ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานสาขาวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการส่งออกและนำเข้าสินค้าอาหาร ทราบถึงวัตถุเจือปนอาหารรายการใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่นำมาพัฒนาเทคนิคการทดสอบและขยายรายการทดสอบให้ทันตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานโคเด็กซ์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์

 

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และบรรยายพิเศษเรื่อง“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs” ในงานสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. และยังช่วยให้เข้าถึงการให้บริการของ วศ. ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SME จากจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี  ลพบุรี สระบุรี และอ่างทองรวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 340 คน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

        นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งในประเทศ เช่น มผช. อย. การคัดสรรดาว และระดับสากลในการส่งขายต่างประเทศ

       ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมาจัดนิทรรศการ Road Show ครั้งที่ 4/2560 จากกลุ่มประเภท OTOP 4 ประเภท ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม (2) ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก (3) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ (4) ผ้าและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภายในงานได้แก่ 1.การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรมแบบ M-learning  และ 2.การทำตลาดออนไลน์  (E-commerce) อีกทั้งกิจกรรมสาธิตวิธีการทำสอบตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า OTOP ได้แก่ 1.การทดสอบความสะอาดของมือกับการสัมผัสภาชนะ โดยใช้วิธี Swab Test 2.การทดสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ 3.การทำเส้นใยพืชให้มีความอ่อนนุ่ม 4.การตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก 5.การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (ค่า pH) ของผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมันมะพร้าว 6.การวัดความคงสภาพเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์แชมพู 7.การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ผ้า และ 8.การทดสอบสีตก

          นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกทั้งยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

  1. (ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน
  2. (ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  3. (ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72
  4. (ข่าวที่51/2560) วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017
  5. (ข่าวที่50/2560) วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  6. (ข่าวที่49/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
  7. (ข่าวที่48/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
  8. (ข่าวที่47/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพ สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
  9. (ข่าวที่46/2560) วศ. / ก.วิทย์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
  10. (ข่าวที่45/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง