ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่46/2560) วศ. / ก.วิทย์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

วศ. / ก.วิทย์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

 

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒาเว็บไซต์ ศปว. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สท. ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.มีสมาชิก ศปว. ที่เป็นคณะทำงานฯ 12 หน่วยงาน จาก 14 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน 

           ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประชาสัมพันธ์ผลงานและบริการของสมาชิกเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สร้างระบบการ Sharing ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีผ่านช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ ศปว.และ Social media (Facebook ศปว.) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายสมาชิกแบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็ว

-------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000

 โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่45/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง

 

          

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ วศ. ตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SME จากจังหวัดตรัง กระบี่ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง บึงกาฬ ชุมพร และนราธิวาส มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 357 คน วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

         ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งในประเทศ เช่น มผช. อย. การคัดสรรดาว และระดับสากลในการส่งขายต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ครอบคลุมครบทุกกลุ่ม OTOP มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการ และพร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร ซึ่งผลแห่งความสำเร็จนี้จะทำให้ผู้ประกอบการ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากไทยก้าวสู่ความมั่งคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมาจัดนิทรรศการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 1.ผงเครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป 2.ครีมเทียมผง 3.เครื่องประดับจากเส้นใยพืช 4.การตกแต่งสีลายหินอ่อนด้วยเทคนิค Swirl Color 5.การสกัดเปลือกมังคุดยับยั้งเชื้อก่อให้เกิดสิว 6.ผ้าทอเส้นใยจากรังไหม และ 7.โคมไฟเส้นใยจากรังไหม รวมทั้งกิจกรรมสาธิตวิธีการทำสอบตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า OTOP ได้แก่ 1.การทดสอบความสะอาดของมือกับการสัมผัสวัสดุโดยใช้วิธี swab test  2.การทดสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ  3.การทำเส้นใยพืชให้มีความอ่อนนุ่ม  4.การวัดค่า กรด-เบส (ค่าpH)ของผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมันมะพร้าว 5.การวัดความคงสภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แชมพู  6.การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ผ้า และ 7.การทดสอบสีตก

       นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่น ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกทั้งยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในกลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ผ้า เครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่44/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198 เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

 

วศ. / ก.วิทย์ จัดสนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198

เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

 

 

 

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อระมัดระวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง”ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ แสงรินทร์ เป็นวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการจำนวน 260 คน ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

               ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

               ประโยชน์ที่ได้รับจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

(ข่าวที่43/2560)วศ./ก.วิทย์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณใกล้เคียง

วศ./ก.วิทย์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

และบริเวณใกล้เคียง

 

  

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในหลักสูตรแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ และหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2560 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

                การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณใกล้เคียงให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดและนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์ที่จะขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไป

                อย่างไรก็ตาม สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและขยายศักยภาพทางการค้า ดังนั้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า SMEs จากห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะสร้างความมั่นในให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่จะจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

 ------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

(ข่าวที่42/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2560

 

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2560

 

 

 

 

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วศ.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ.2560 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

             พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่จัดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีได้ร่วมบำรุงพระพุทธศาสนา สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ตระหนักในคุณค่า ยกย่องเชิดชูและให้ความสำคัญของผู้สูงอายุที่สร้างคุณประโยชน์แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการมานาน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกด้วย

----------------------------------------------------------

ข่าว: จิตลดา คณีกุล/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

  1. (ข่าวที่41/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  2. (ข่าวที่40/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดโครงการสัมมนา ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่
  3. (ข่าวที่39)วศ. / ก.วิทย์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่
  4. (ข่าวที่38/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  5. (ข่าวที่37/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพ ด้วยระบบ MSTQ
  6. (ข่าวที่36)วศ./ก.วิทย์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
  7. (ข่าวที่35/2560)วศ. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. (ข่าวที่34/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP
  9. (ข่าวที่33/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้
  10. (ข่าวที่32/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี