ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าว117/2561)วศ. เร่งติดตามให้คำปรึกษาเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งเป้ายกระดับ OTOP

 

 

55 2 55 3

55 4 55 5

55 6 55 1

6 สิงหาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมลผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน (โครงการ Bigrock) กลุ่มผ้า เครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมติดตามการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึก 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปั้ว ๗ หมู่ ๗ ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา ต้องการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์     ผ้าตีนจก

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ๑๔๙ หมู่ ๘ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน ต้องการปรับการผลิตจากกี่มือเป็นกี่กระตุกเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มรายได้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายต๋าโก้ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ให้มีสมบัตินุ่ม ตามความต้องการของผู้บริโภค

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ๑๓๐ หมู่ ๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ต้องการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สระผมจากมะกรูดออกานิก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา ๑๓๘ หมู่ ๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ต้องการเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากมะไฟจีน ซึ่งมะไฟจีนเป็นผลไม้ประจำถิ่น จ.น่าน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้แก่ เซรั่ม และโลชั่นบำรุงผิวมะไฟจีน

จากการตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการตัองการที่จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และซื้อสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ดังนั้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ป้ญหาในกระบวนการผลิต จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ :คุณวุฒิ ลี่แตง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่116/2561)วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

44 6 44 1

44 2 44 3

44 4 44 5

7 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป้าหมายส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะทางให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย โดยมีบุคลากรจากภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ วศ. โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชนและสถาบันการศึกษามีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มาตรฐาน สิทธิบัตร ดังนั้นการเปิดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ จะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสืบค้นเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ สู่ Thailand 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่115/2561)วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

 

 

33 1 33 2

33 6 33 3

33 5 33 4

7 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเป้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีฯ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง วศ. มีทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้ร่วมมือผลักดันการพัฒนาด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สร้างต้นแบบการพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บูรณาการและเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดดังนั้นการบูรณาการร่วมมือกับภาคการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้นับเป็น โอกาสที่ดีที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ อันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ช่วยให้บุคลากรดำเนินงานได้คล่องตัว เป็นการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่มาช่วยเสริมการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกัน ประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุน การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันได้ตรงตามความต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่กระจายไปทั่วประเทศ

            รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามของผู้บริหารครั้งนี้ จะก่อให้เกิดพลังการร่วมมือนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่114/2561)วศ. เปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล DSS KM Days

 

 

22 1 22 3

22 3 22 2

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ โรงแรมลองบีชการ์เดนฯ จ.ชลบุรี จัดระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2561

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล

ภายในงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายปฐม แหยมเกตุ ประธานมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม และอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและคนดีศรี วศ. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่113/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

A11 1

A11 7 A11 6 A11 5

A11 4 A11 2 A11 3

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการและประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ผู้บริหารจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอประเด็นการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อน) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีแหล่งน้ำพุร้อนหลายแห่งที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่สร้างเศรษฐกิจใหม่เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ตามคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ติดตามการปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการเดินทางมาตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อน) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2561 และประกอบกับตามสั่งการของนายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อน) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานขอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำพุร้อน
ผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   แหล่งน้ำพุร้อนหนองแห้งอำเภอขุนยวม แหล่งน้ำพุร้อนไทรงามอำเภอปาย แหล่งน้ำพุร้อนเมืองแปงอำเภอปาย และหรือแหล่งอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดการบูรณาการอย่างครบวงจร และสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 นางประภาภรณ์ อนุกูล หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน ปฏิบัติราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางพจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และคณะนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ประกอบด้วยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ์   และนางสาวอังค์วรา พูลเกษม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อหาองค์ประกองของน้ำพุร้อนและนำข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนทางจังหวัดในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของทุกภาคส่วนของจังหวัดรวมทั้งชุมชนในพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : วิไลวรรณ สะตะมณี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่111/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. (ข่าวที่112/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. (ข่าวที่110/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาประกอบการ OTOP ด้านผ้าทอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. (ข่าวที่109/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ
  5. (ข่าวที่108/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม
  6. (ข่าวที่107/2561) วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ
  7. (ข่าวที่106/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  8. (ข่าวที่105/2561)กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
  9. (ข่าวที่104/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  10. (ข่าวที่103/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานวิทย์แก้จน