ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

 

 

                     กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ”ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก 2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดม่อนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็กฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี นนทบรี

                    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเรื่องที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งทาง วศ. ได้มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและความรู้ต่างๆที่จะมาช่วยในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและการจะใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีมาตรฐานในหลายสาขามาช่วยที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเพิ่มขึ้น นับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ

                    อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะสนับสนุน และเสริมสร้างขีดความสามารถของงานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรม เรื่องของการทดสอบ หรือเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ อย่างไรนั้นในความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดมาตรฐานในด้านของการพิสูจน์หลักฐานมีความชัดเจน และรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

---------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เพื่อปลุกกระแสการตื่นตัวเคลื่อนสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV รองรับการเติบโตของนักลงทุนและขยายตลาดสู่ภูมิภาคนี้อย่างมีศักยภาพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับงาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและมีความพร้อมด้านการคมนาคม มีสภาพสังคมที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งการเติบโตของ Startup Ecosystem ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพไปสู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง CLMV ที่ประกอบการด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการกระจายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันพัฒนาสตาร์ทอัพ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

-----------------------------------------------------------

สำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค” จัดโดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ตลอดจนมหาลัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้กับผู้ประกอบการอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านธุรกิจอาหารของประเทศต่อไป   

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับคือ อาหารที่มีคุณภาพทั้งในด้านรสชาติและโภชนาการ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในด้านประสาทสัมผัสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

-----------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

วศ.โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว. ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานเข่าร่วม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เครือข่ายสมาชิก ศปว. จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างระบบการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล/ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ในโอกาสนำผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว รวมจำนวน 7 คน เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4           อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

----------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”
  2. (ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย
  3. (ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  4. (ข่าวที่56/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร
  5. (ข่าวที่55/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครสวรรค์
  6. (ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน
  7. (ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  8. (ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72
  9. (ข่าวที่51/2560) วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017
  10. (ข่าวที่50/2560) วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา