ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่68/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะจาก Nationnal Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology

 

 

rsz img 4519 rsz img 4592

rsz 1img 4620 rsz img 4571

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Jing ling และ Mr. Oscar Wang จากNational Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology พร้อมด้วย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ทั้งนี้การเยี่ยมชมของผู้แทนสถาบันดังกล่าวฯ เป้าหมายเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมด้านวัสดุสัมผัสอาหารของไทยต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่67/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อวิจัยและพัฒนา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

rsz img 4440 rsz img 4501

rsz img 4457 rsz img 4450

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วศ. เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 60 คน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา เพื่อให้สามารถสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ เช่น หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรข้อมูลความรู้และบริการของสำนักหอสมุดฯอย่างคุ้มค่า ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมด้วย และเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่66/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเสวนา “งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” กระตุ้นบุคลากรสร้างงานวิจัยหลากหลาย

 

 

 rsz sci 3 11 rsz sci 3 25 

rsz sci 3 29 rsz sci 3 13

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยนางอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดี และ CKO ของ วศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม (ความ) สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” ซึ่งเป็น  เวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรใน วศ. ที่จัดให้มีการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ทั้งที่เป็น ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และ ความรู้แบบฝังลึก (Tracit Knowledge) โดยเฉพาะ Tracit knowledge ด้านการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่แฝงเร้นอยู่ในผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย จึงอาศัยกลไกถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน โอกาสนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกด้านการกำหนดปัญหางานวิจัย กระบวนการทำวิจัยที่สำคัญ และปัจจัยความสำเร็จของการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของ วศ. วิทยากรที่ร่วม   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ 1) ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง   2) ดร.จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิธีทดสอบ โดยเทคนิคการตรวจวัดทางด้านไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิด  โครมาโทกราฟี (HPLC) 3) ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทและนาโนคอมโพสิท และ 4) ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจุดประกายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของ วศ.   ให้มีแนวคิดในการทำงานวิจัย เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  สู่ไทยแลนด์ 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่65/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นสร้างความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 สำหรับผู้ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย

 

 

rsz img 4342 rsz img 4373

rsz img 4424 rsz img 4382 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” โดยมี นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานถึงที่มาการฝึกอบรม โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของ วศ. เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 60 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวอุราวรรณ ฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ(APLAC MRA) ดังนั้นจึงให้ความสำคัญการจัดฝึกอบรบข้อกำหนดใหม่ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจาก ISO 17011 : 2004 เป็น ISO 17011 : 2017 มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการทบทวนเอกสารหมวดกฎระเบียบ (R-Service) ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ในการดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับใหม่และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คาดหวังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของไทยให้ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่64/2561)คณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ

 

 

rsz img 4208 rsz img 4281

rsz img 4297 rsz img 4221

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ จำนวน 25 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ชั้น 5 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ฯ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำทีมคณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านน้ำอุปโภค และบริโภค ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านอาหารสุขภาพ และห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่63/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน
  2. (ข่าวที่62/2561)วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดการอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025
  3. (ข่าวที่61/2561)วศ. โชว์เทคนิคย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ได้ผ้าสีสวยสดใส สีไม่ตก
  4. (ข่าวที่60/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
  5. (ข่าวที่59/2561)วศ./ ก.วิทย์ฯ เร่งตอบโจทย์วิทย์แก้จน.นำเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าสีไม่ตก ลงหมู่บ้านผ้าทอสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
  6. (ข่าวที่58/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดเสวนา The Secret of Salt เน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร
  7. (ข่าวที่57/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนกลยุทธ์ทางการตลาด เสริมแกร่ง OTOP ภูมิภาค
  8. (ข่าวที่56/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล
  9. (ข่าวที่55/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเพิ่มกลยุทธ์การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค
  10. (ข่าวที่54/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017