th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่132/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 

 

 

           22 พฤศจิกายน 2559 / เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมแปรอักษรคำว่า “๙ วท.” หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันจัดงาน เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 08.00 น.

------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่ 131/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

             เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชุมชนโดยการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะห์ ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยจากสีเอโซ อีกทั้งน้ำทิ้งของสีย้อมจากธรรมชาติบำบัดได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

 

 

(ข่าวที่130/2559) นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน

กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม

 

 

 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 19 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 ซึ่งหลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน ณ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่129/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.

  

 

          เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ และ ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวสรุปรายงานภาพรวมโครงการที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน มีการติดตาม และตรวจเยี่ยมเป็นประจำ รวมถึงช่วยผลักดันด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการสามารถขอการรับรองมาตรฐาน  ที่เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้สรุปการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 153 ราย สามารถผลักดันในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย. 21 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. จานวน 14 ราย ที่ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตและจดทะเบียนอาหารจำนวนกว่า 30 ผลิตภัณฑ์จาก 14 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกินดีฟาร์ม กลุ่มอาชีพพระเนาว์ วิสาหกิจชุมชนน้าสกัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองค้าหมู่ที่ 5 แม่ลำดวนปลาส้ม 1982 ประไพพิศ ปลาร้า ปลาร้าบอง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางบ้านห้วยหว้า วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ กลุ่มสตรีแม่บ้านขนมหวาน วิสาหกิจชุมชนขนมถั่วตัดสตรีบ้านหนองฝาง แม่ละเอียดมะพร้าวแก้ว เชียงคานมะพร้าวแก้ว และร้านประนอมปลาส้ม  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่128/2559) นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9

นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ

รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9

 

          16 พฤศจิกายน 2559 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Nation TV สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 22 โดยนางสาวโอบเอื้อฯ ได้พูดถึงความประทับใจ ที่เป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นสุดท้าย ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2541 พร้อมน้อมนำการปฏิบัติตนในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทำงานต่อไป ณ ห้องโถงชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 ------------------------------------------------------------------------

ข่าว: จิตลดา คณีกุล  / ภาพ:ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. (ข่าวที่ 127/2559) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
  2. (ข่าวที่126/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
  3. (ข่าวที่ 125/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)
  4. (ข่าวที่ 124/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)
  5. (ข่าวที่123/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน
  6. (ข่าวที่ 122/2559 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
  7. (ข่าวที่ 121/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่
  8. (ข่าวที่ 120/2559 วศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี วันสถาปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ)
  9. (ข่าวที่ 119/2559) การติดตามประเมินผลจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำสนามม้านางเลิ้ง
  10. (ข่าวที่ 118/2559 นักวิทยาศาสตร์ วศ. เป็นบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬา ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9)