บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

            

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

          กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สำนักฯ ให้บริการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

 ฝึกอบรมระบบห้องเรียน (คลิก)

ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คลิก

 

ติดต่อ  กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

          โทรศัพท์       0 2201 7453, 0 2201 7460

          โทรสาร        0 2201 7429, 0 2201 7461

          เว็บไซต์        https://blpd.dss.go.th  ,   https://www.e-learning.dss.go.th 

          e-Mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.