Loader
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ

SMART LIBRARY

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เกี่ยวกับเรา

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ : Smart Library เป็นระบบที่ให้บริการสารสนเทศออนไลน์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) บริหารจัดการโดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) มีการบริการหลากหลายรูปแบบ อาทิ

- ระบบบริการสารสนเทศ : เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม และบริการสืบค้นเอกสารตามความต้องการ
- บริการห้องสมุดอัตโนมัติ : ให้บริการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดทั้งหมด
- เว็บไซต์ห้องสมุด : คลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของ วศ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ระบบสืบค้นเอกสารมาตรฐาน : ใช้สำหรับสืบค้นเอกสารมาตรฐานทั้งหมดที่มีให้บริการในห้องสมุด
- System Integration : ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า


เพื่อรองรับการบริการในรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิชาการ หรือหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง ของประเทศ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

ให้บริการเอกสารมาตรฐาน

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ บริการทำบัตรยืมหนังสือ บริการทำบัตรห้องสมุด บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม โดยกำหนดวิธีการใช้บริการไว้ดังนี้
1.ยื่นคำขอใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์
2.แสดงบัตรห้องสมุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ
3.ต้องมีหนังสือรับรองสถานะภาพการเป็นพนักงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.การยืมหนังสือ ผู้มีสิทธิ์ยืมสามารถยืมหนังสือได้ จำนวนไม่เกิน 3 เล่ม
5.การคืนหนังสือเกินกำหนดส่ง มีค่าปรับ อัตรา เล่มละ 5 บาท ต่อวัน
6.บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มสามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วยตนเองหรือทางอีเมล

ข้อมูลบริการเกี่ยวกับ NQI

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพของสินค้า ด้วยการใช้ผลในการพิสูจน์ว่าสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมานั้น มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น การยอมรับสินค้า การช่วยยกระดับการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคทางการค้า ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

แนะนำเว็บไซต์