Up

คู่มือประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานบริการฝึกอบรม
การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
การบริการทดสอบ/สอบเทียบ/ขอใบรับรองสินค้า
การทดสอบความชำนาญ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
 
Powered by Phoca Download