alternative

รวดเร็ว

alternative

น่าเชื่อถือ

alternative

ปลอดภัย

alternative

ทุกที่ทุกเวลา

ความเป็นมา

alternative

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการพัฒนาการบริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมภาครัฐก้าวเข้าสู่ยุคของรัฐบาล 4.0 และยังสามารถตอบสนองต่อรัฐบาลดิจิทัลได้ ระบบ e-Report ของ วศ. นั้นเป็นระบบออกใบรายงานผลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยทางข้อมูล

แนะนำการใช้งาน

ระบบนี้ใช้งานได้ดีกับ IE เวอร์ชั่น 10+ | Chrome เวอร์ชั่น 48+
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
alternative

ระบบพิสูจน์ใบรายงานผลอิเล็กทรอนิกส์

ได้ที่ TEDA Web Validation Portal ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.

เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบบริการทดสอบ และสอบเทียบ

One Stop Service ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เข้าสู่เว็บไซต์
alternative
alternative

ระบบ Tracking Code

ตรวจสอบระยะเวลาแล้วเสร็จ และติดตามสถานะของการส่งตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบ

เข้าสู่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • 75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0 2201 7000
  • pr(at)dss(dot)go(dot)th